Zamówienie Nr 325958 - 2011 z dnia 2011-10-08 - Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-603/11 pn. Więcej umiem oraz wiem-program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie.

Tytuł Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-603/11 pn. Więcej umiem oraz wiem-program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie.
Numer 325958 - 2011
Data wydania 2011-10-08
Grajewo: Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-603/11 pn. Więcej umiem oraz wiem-program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie.
Numer ogłoszenia: 325958 - 2011; data zamieszczenia: 08.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza , ul. A. Mickiewicza 1, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 272 30 63, faks 86 272 30 63.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp2.grajewo.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-603/11 pn. Więcej umiem oraz wiem-program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-603/11 pn. Więcej umiem oraz wiem-program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Usługi będą realizowane w niżej wymienionych specjalnościach w Szkole Podstawowej Nr 2 w Grajewie. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (na każdą część osobno) t.j. 26 części, z podziałem na następujące części: 1) Część nr 1. Dobrze liczę-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej dla uczniów kl.I: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej; 2) Część nr 2. Dobrze liczę-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej dla uczniów kl.I: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej; 3) Część nr 3. Stop słabym ocenom-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla ucz.kl.V-VI:231 godzin w 7 grupach, po 33 godziny na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie nauczania matematyki; 4) Część nr 4. Dobrze czytam i piszę- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji polonistycznej dla uczniów kl.I: 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej; 5) Część nr 5. Dobrze czytam i piszę- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji polonistycznej dla uczniów kl.I : 33 godziny w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej; 6) Część nr 6. Uczę się pilnie-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla ucz.kl.V-VI: 66 godzin w 2 grupach, po 33 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka polskiego ; 7) Część nr 7. Uczę się pilnie-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla ucz.kl.V-VI: 66 godzin w 2 grupach, po 33 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka polskiego ; 8) Część nr 8. Zabawy matematyczne-zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze uczniów kl.I : 66 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej; 9) Część nr 9. Zabawy matematyczne-zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze uczniów kl.I : 66 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej; 10) Część nr 10. Zabawy matematyczne-zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze uczniów kl.I : 66 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej; 11) Część nr 11. Zabawy matematyczne-zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze uczniów kl.I : 99 godzin w 3 grupach, 33 godziny dla 1 grupy; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z przyrody; 12) Część nr 12. Chcę wiedzieć więcej-zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze uczniów kl.V-VI: 132 godziny w 2 grupach, 66 godzin dla 1 grupy, wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki; 13) Część nr 13. Chcę wiedzieć więcej-zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze uczniów kl.V-VI: 132 godziny w 2 grupach, 66 godzin dla 1 grupy, wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki; 14) Część nr 14. Chcę wiedzieć więcej-zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze uczniów kl.V-VI: 132 godziny w 2 grupach, 66 godzin dla 1 grupy, wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki; 15) Część nr 15. Chcę wiedzieć więcej-zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze uczniów kl.V-VI: 66 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki; 16) Część nr 16. Chcę wiedzieć więcej-zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze uczniów kl.V-VI: 66 godzin w 2 grupach, 33 godziny dla 1 grupy; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z przyrody; 17) Część nr 17. Chcę wiedzieć więcej-zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze uczniów kl.V-VI: 66 godzin w 2 grupach, 33 godziny dla 1 grupy; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z przyrody; 18) Część nr 18. Chcę wiedzieć więcej-zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze uczniów kl.V-VI: 99 godzin w 3 grupach, 33 godziny dla 1 grupy; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z przyrody; 19) Część nr 19. Angielski inaczej-zajęcia rozwijające predyspozycje językowe uczniów kl.I; 297 godzin w 3 grupach, 99 godziny dla 1 grupy; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego; 20) Część nr 20. English for you- zajęcia rozwijające predyspozycje językowe uczniów kl. V-VI: 297 godzin w 3 grupach, 99 godziny dla 1 grupy; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego; 21) Część nr 21. English for you- zajęcia rozwijające predyspozycje językowe uczniów kl. V-VI: 198 godzin w 2 grupach, 99 godziny dla 1 grupy; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego; 22) Część nr 22. English for you- zajęcia rozwijające predyspozycje językowe uczniów kl. V-VI: 198 godzin w 2 grupach, 99 godziny dla 1 grupy; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z języka angielskiego; 23) Część nr 23. Zabawa komputerem-zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne uczniów kl.I : 297 godzin w 3 grupach, 99 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć informatycznych; 24) Część nr 24. Komputer źródłem wiedzy i rozrywki-zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne uczniów kl.V-VI: 297 godzin w 3 grupach, 99 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć informatycznych; 25) Część nr 25. Komputer źródłem wiedzy i rozrywki-zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne uczniów kl.V-VI: 198 godzin w 2 grupach, 99 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć informatycznych; 26) Część nr 26. Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate Kyokushin:660 godzin w 10 grupach, 66 godzin w 1 grupie; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć karate Kyokushin tj. trener II klasy karate kyokushinkai lub instruktor sportu w karate kyokushinkai oraz kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, oraz kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 26.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie uprawnień pedagogicznych oraz kwalifikacji wymaganych do prowadzenia danego rodzaju zajęć, które zostały określone w rozdz. III ust.1 SIWZ w punktach od 1 do 26. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana, na podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty - wg wzoru oferty załączonej do SIWZ załącznik nr 1 oraz załącznik nr2. Wykonawca wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, potwierdzone wykonaniem, jako nauczyciel posiadający kwalifikacje do danego rodzaju prowadzonych zajęć, co najmniej rocznej usługi edukacyjnej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi podać rodzaj, zakres (wyszczególnić gdzie wykonywano usługi np. szkoły, ośrodki kształcenia, itp.) data i miejsce wykonania usług. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana, na podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty - wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje: - osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje do danego rodzaju prowadzonych zajęć w szkole podstawowej w Grajewie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz.400) oraz korzystającą z pełni praw publicznych. Wymagania stawiane przez Zamawiającego osobom by mogły być uznane za zdolne do wykonania zamówienia. Osoby muszą posiadać: 1. Przygotowanie pedagogiczne; 2. Kwalifikacje do nauczania danego rodzaju zajęć w szkole podstawowej, określone w rozdz. III ust.1 punkty od 1 do 26; 3. Co najmniej trzyletni staż pracy nauczyciela; 4. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/ osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana, na podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty - wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany w zapisach umowy w formie aneksu w przypadku zmian we wniosku aplikacyjnym projektu WND-POKL.09.01.02-20-603/11 pn. Więcej umiem oraz wiem-program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie, niemożliwych do przewidzenia na etapie opracowywania SIWZ, a które to będą wywoływały konieczność zmiany zapisów umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp2.grajewo.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie ul. A.Mickiewicza 1 19-200 Grajewo sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2011 godzina 09:45, miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie ul. A.Mickiewicza 1 19-200 Grajewo w godzinach pracy sekretariatu w dni powszednie od 7-15, w sobotę 9-13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka strony

Udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-10-08

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-10-10

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-10-08