Zamówienie Nr 318170 - 2011 z dnia 2011-10-04 - Przebudowa chodników w ulicach: Nowickiego i Kilińskiego w Grajewie

Tytuł Przebudowa chodników w ulicach: Nowickiego i Kilińskiego w Grajewie
Numer 318170 - 2011
Data wydania 2011-10-04

Grajewo: Przebudowa chodników w ulicach: Nowickiego i Kilińskiego w Grajewie
Numer ogłoszenia: 318170 - 2011; data zamieszczenia: 04.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa chodników w ulicach: Nowickiego i Kilińskiego w Grajewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy chodników i zjazdów w ul. Nowickiego i Kilińskiego w Grajewie. Zakres robót został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji i obejmuje: - rozebranie nawierzchni wjazdów z płyt betonowych gr. 15 cm - 159 m2, - rozebranie nawierzchni chodników z płytek betonowych - 975 m2, - rozbiórkę krawężników betonowych - 28 m, - rozbiórkę obrzeży betonowych - 53 m, - rozbiórkę ochronnych poręczy łańcuchowych - 54 m, - montaż poręczy ochronnych łańcuchowych - 30 mb, - ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej - 42 m, - wykonanie nawierzchni chodników z kostki polbruk szarej gr. 6 cm - 702 m2, - wykonanie nawierzchni chodników z kostki polbruk gr. 6 cm (materiał z rozbiórki) - 50 m2, - wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki polbruk czerwonej gr. 8 cm-167 m2, - ustawienie obrzeży betonowych 20 x 6 - 229 m, - regulację pionową zaworów wodociągowych - 3 szt., - regulację pionową pokryw studni kanalizacyjnych - 1 szt., - regulację pionową pokryw studni telefonicznych - 6 szt., - wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych - 159,32 mg., - korytowanie głębokości 10 cm. pod trawniki i w gazonach - 152 m2, - dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej - 42 m3..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w następujących okolicznościach: - zaistnieje konieczność udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienia objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz podane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zrealizowali z należytą starannością w ostatnich 5 latach (2006-2010) co najmniej 3 zamówienia na roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym jak w niniejszym postępowaniu i o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każde, potwierdzone dokumentami z których wynika, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Będą zatrudniać w momencie złożenia oferty osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie (zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane) w specjalności drogowej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo ul. Strażacka 6 19 - 200 Grajewo (pokój Nr 29).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A 19 - 200 Grajewo (Sekretariat, pokój Nr 21).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-10-06

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-10-06

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-10-06