Zamówienie Nr 232045 - 2011 z dnia 2011-08-30 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie
Numer 232045 - 2011
Data wydania 2011-08-30
Grajewo: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie
Numer ogłoszenia: 232045 - 2011; data zamieszczenia: 30.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 205727 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Geodetów w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie: a) sieci wodociągowej z rur Ø160mm PVC PN 10 o długości 551,0 mb wraz z zasuwami Ø150mm-szt 3, Ø 100mm-szt.2 oraz hydrantami przeciwpożarowymi nadziemnymi szt.-5. Projektowana siec wodociągowa wcięta do istniejącego wodociągu Ø 200 w ulicy Przemysłowej. b) przyłączy wodociągowych szt 9 z rury PE Ø 32mm o długości 42,0mb i przyłącza wodociągowego szt 1 z rury PE Ø63mm o długości 8,0mb do granicy działki. Przyłącza z rur PE Ø 32mm wcięte do wodociągu za pomocą nawiertek wraz z zasuwami domowymi Ø 25mm, końcówki przyłączy zaślepione w linii ogrodzenia (działki). Przyłącze z rury PEØ 32 wcięte w wodociąg za pomocą trójnika kołnierzowego żeliwnego Ø 150/50mm w wyposażone w zasuwę Ø 50mm kołnierzową. c) kanalizacji sanitarnej z rur Ø 200mm PVC SN8 o długości 561,0mb + 6,0mb -odejście w dojazd Nr 1, Ø 160mm PVC SN8 o długości 6,0mb-odejście w dojazd Nr 2. Kanalizacja sanitarna wyposażona w studnie rewizyjne żelbetowe o Ø 1200mm z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym 40t- szt.4, studnie inspekcyjne PP Ø425mm z włazem żeliwnym 40t-12szt. Projektowaną kanalizację sanitarną należy włączyć do istniejącej studni rewizyjnej w ul. Przemysłowej. d) Przyłączy kanalizacji sanitarnej (przykanalików) szt. 27 z rur Ø 160mm PVC SN8 o łącznej długości 136,00 mb podłączonych do studni rewizyjnych i zaślepionych w linii ogrodzenia (działki).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8, 45.23.24.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych BUDOKAN Łosiewicz i wspólnicy sp. jawna, ul. Magazynowa 9, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 330589,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 185386,04

  • Oferta z najniższą ceną: 185386,04 / Oferta z najwyższą ceną: 442606,26

  • Waluta: PLN.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-09-01

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-09-01

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-09-01