Zamówienie Nr 231324 - 2011 z dnia 2011-08-04 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Jaśminowej w Grajewie

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Jaśminowej w Grajewie
Numer 231324 - 2011
Data wydania 2011-08-04
Grajewo: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Jaśminowej w Grajewie
Numer ogłoszenia: 231324 - 2011; data zamieszczenia: 04.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 172490 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Jaśminowej w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) budowa sieci wodociągowej w ul.Jaśminowej na odcinku od W30 do W68, w tym:: a) sieć wodociągowa z rur PCV o śr.110mm o długości 114.70mb, b) zasuwa kołnierzowa - 2szt. 2) budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Jaśminowej na odcinku od studni S19 do studni S23, w tym: a) kanalizacja sanitarna z rur PCV o śr.200mm o długości 94,5mb b) studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr.1200mm - 4szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SANTECHNIKA Przemysław Poślednik, ul.Partyzantów 1, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35694,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 35670,00

  • Oferta z najniższą ceną: 35670,00 / Oferta z najwyższą ceną: 58486,0

  • Waluta: PLN.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-08-04

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-08-04

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-08-04