Zamówienie Nr 203375 - 2011 z dnia 2011-07-27 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni ulicy Lirycznej w Grajewie

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni ulicy Lirycznej w Grajewie
Numer 203375 - 2011
Data wydania 2011-07-27
Grajewo: Budowa nawierzchni ulicy Lirycznej w Grajewie
Numer ogłoszenia: 203375 - 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153781 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni ulicy Lirycznej w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej szarej o powierzchni 372,5m² na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr. 3cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15cm i warstwie odsączającej 10cm, połączonej z nawierzchnia ulicy Słonecznej, ustawienie krawężnika drogowego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem dł. 126,5mb, wykonanie chodnika o powierzchni 160,5m² z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm na podsypce piaskowej o zmiennej szerokości (1,5 i 2,25m), wjazdów na posesję o szerokości ok. 4,0m z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8cm na posypce piaskowej, ustawieniu obrzeży chodnikowych betonowych o wym.8x30 cm l-30 mb, wykonanie stałej organizacji ruchu pionowej i poziomej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUD-MAX Jarosław Barankiewicz, 19-200, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64364,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 65000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 65000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 67527,00

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-07-28

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-07-28

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-07-28