Zamówienie Nr z dnia 2011-07-18 - Zapytanie ofertowe - Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Grajewo.

Tytuł Zapytanie ofertowe - Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Grajewo.
Data wydania 2011-07-18

Grajewo, 05.07.2011 r.

 

Znak sprawy: WF.3052.07.2011


 

Formularz

zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego pisemnego

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Miasto Grajewo reprezentowane przez Burmistrza Adama Kiełczewskiego

  19- 200 Grajewo

  ul. Strażacka 6A

 2. Opis przedmiotu zamówienia dokonany przez Zamawiającego:

  Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Grajewo.

 3. Opis warunków udziału w postępowaniu:

  1. Ofertę stanowi wypełniony druk “Formularza ofertowego”, stanowiący załącznik do niniejszego formularza..

  2. Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych, Wykonawca nie może skreślać, dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentu otrzymanego od Zamawiającego.

  3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 4. Wymagania Zamawiającego dotyczące terminu i formy złożenia oferty (pismo, fax,
  e-mail) :

  1. Oferta powinna być złożona w dwóch kopertach: zewnętrznej zaadresowanej na adres Zamawiającego z podaniem oznaczenia ”Oferta na Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Grajewo – nie otwierać przed dniem 08.08.2011 r. do godz. 12.00” oraz w kopercie wewnętrznej z podaniem nazwy i firmy Wykonawcy przedmiotu zamówienia: “Oferta na Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Grajewo”.

  2. Ofertę oznaczoną w sposób określony w pkt IV.1. Należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo, pok. Nr 21 przy ul. Strażackiej 6A w terminie do 08.08.2011 r. do godz. 12.00.

  3. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 08.08.2011 r. o godz. 12.15.

 5. Informacje Zamawiającego o kryteriach oceny ofert i ich znaczeniu dla oceny końcowej.

  Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty są następujące:

  1) opłata za otwarcie rachunku bieżącego,

  2) opłata za otwarcie rachunku pomocniczego,

3) opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego,

4) opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pomocniczego,

5) opłata za realizację przelewów,

6) prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe,

7) prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków bankowych,

8) system bankowości elektronicznej, w tym:

- opłata za instalację systemu bankowości elektronicznej,

- miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej,

- opłata za realizację przelewu składanego w formie elektronicznej,

9) opłata za wydanie blankietów czekowych,

10) wysokość oprocentowania środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,

  11) wysokość oprocentowania środków na rachunkach depozytów automatycznych.

 1. Informacje Zamawiającego o formie i terminach płatności za realizację zamówienia:

  Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie wybrania najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy z wybranym bankiem na “Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Grajewo” na okres od 28 września 2011 roku do 27 września 2014 roku.

VII. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało przesłane następującym Wykonawcom:

 1. Bank BPH Oddział w Grajewie, ul. Ełcka 10,

 2. Bank PEKAO S.A. I Oddział w Łomży, Filia Nr 2 w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 6,

 3. Bank Spółdzielczy w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 18,

 4. BGŻ S.A. W Grajewie, ul. Wojska Polskiego 55,

 5. PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Łomży, ul. Niemcewicza 4.

 

 

   

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-07-18

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-07-18

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-07-18