Zamówienie Nr 186849 - 2011 z dnia 2011-07-07 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych przeznaczonych na realizację inwestycji prowadzonej pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Jana Pawła II w Grajewie

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych przeznaczonych na realizację inwestycji prowadzonej pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Jana Pawła II w Grajewie
Numer 186849 - 2011
Data wydania 2011-07-07

Grajewo: Dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych przeznaczonych na realizację inwestycji prowadzonej pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
na Osiedlu Jana Pawła II w Grajewie

Numer ogłoszenia: 186849 - 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 172291 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Sienkiewicza 34, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 2723740, faks 86 2723740.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminny Zakład Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych przeznaczonych na realizację inwestycji prowadzonej pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Jana Pawła II w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów wodno-kanalizacyjnych przeznaczonych na realizację inwestycji prowadzonej pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Jana Pawła II w Grajewie. Zakres zamówienia został określony i wymieniony w SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.30.00-0, 44.13.00.00-0, 44.16.31.30-0,
44.47.00.00-5, 44.16.32.30-1, 44.16.32.40-4, 44.16.43.10-3, 44.16.71.10-2, 44.16.72.00-0, 44.16.74.00-2, 44.16.25.00-8, 44.16.32.00-2, 44.53.14.00-5, 44.11.42.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ARMATURA - DOBROWOLSKI Oddział Pisz, ul. Targowa 30, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 102 535,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 94 364,90

  • Oferta z najniższą ceną: 94 364,90 / Oferta z najwyższą ceną: 116 450,63

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-07-07

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-07-07

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-07-07