Zamówienie Nr 166462 - 2011 z dnia 2011-06-21 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie (budynek A)

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie (budynek A)
Numer 166462 - 2011
Data wydania 2011-06-21
Grajewo: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie (budynek A)
Numer ogłoszenia: 166462 - 2011; data zamieszczenia: 21.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134465 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie (budynek A).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: a)demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania (w budynku A) składającej się z 160 kompletów grzejników żeliwnych (grzejniki AL nie podlegają demontażowi), naczynia wzbiorczego, rur stalowych zasilających grzejniki o zmiennej średnicy- ilość zgodnie z załączonym przedmiarem robót, b)montaż nowych grzejników stalowych płytowych w ilości 142 komplety (grzejnik plus dwuzłączki i regulator termostatyczny składający się z korpusu zaworu i głowicy termostatycznej - model zabezpieczony przed manipulacją), c) wykonanie nowych przewodów zasilających grzejniki z rur stalowych czarnych typ średni wg PN-74/H-7420 łączonych przez spawanie, przewody rozprowadzające należy zaizolować ciepłochronnie otulinami termoizolacyjnymi grubości 20 mm, d)podłączenie 13 szt grzejników AL i montaż regulatorów termostatycznych jak w pkt. b, e)montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, f)roboty towarzyszące niezbędne do wykonania wymiany instalacji: demontaż i montaż drabinek gimnastycznych, wykonanie przebić przez ściany, osadzenie tulei ochronnych przy przejściach przez ściany i stropy, zamurowanie przebić po osadzeniu tulei, uzupełnienie malowania ścian itp..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp.z o.o., ul.Targowa 2, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 152551,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 134125,74

  • Oferta z najniższą ceną: 134125,74 / Oferta z najwyższą ceną: 227362,23

  • Waluta: PLN.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-06-21

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-06-21

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-06-21