Zamówienie Nr z dnia 2011-05-30 - Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności miasta grajewo i części jego jednostek organizacyjnych

Tytuł Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności miasta grajewo i części jego jednostek organizacyjnych
Data wydania 2011-05-30

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 97654-2011 z dnia 2011-04-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grajewo
III. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot główny: CPV 66.51.0000-8 Nazewnictwo wg CPV Usługi ubezpieczeniowe Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności miasta Grajewo i części jego jednostek...
Termin składania ofert: 2011-05-11

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Grajewo: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Numer ogłoszenia: 133930 - 2011; data zamieszczenia: 30.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97654 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności miasta Grajewo i części jego jednostek organizacyjnych. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w części: Część I. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Grajewo i części jego jednostek organizacyjnych. 1. Ubezpieczenia wspólne wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego ( pkt 3.5.1 - 3.5.6) 1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych . 2) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej. 3) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. 4) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 5) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 6) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 2. Ubezpieczenia odrębne dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego (pkt 3.6.1- 3.6.4) 1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych . 2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 4) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Część II. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Grajewo (ubezpieczenie odrębne dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego posiadającej przedmiot ubezpieczenia; pkt 3.7).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 W-wa, Filia w B-stoku.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, PZM T.U. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 41919,00

  • Oferta z najniższą ceną: 41919,00 / Oferta z najwyższą ceną: 83300,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, Oddział w Białymstoku, ul. Św. Rocha 11/1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, Oddział w Białymstoku, ul. Św. Rocha 11/1, Uniqa TU Oddział w Białymstoku ul. św. Rocha 11/1, 15-879 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 25168,00

  • Oferta z najniższą ceną: 25168,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40366,00

  • Waluta: PLN.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Andriej Porsew

Wprowadzający: Andriej Porsew

Data wprowadzenia: 2011-05-30

Modyfikujący: Andriej Porsew

Data modyfikacji: 2011-05-30

Opublikował: Andriej Porsew

Data publikacji: 2011-05-30