Zamówienie Nr 126490 - 2011 z dnia 2011-05-24 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2011 r planowanego deficytu budżetu (inwestycji wynikających z budżetu 2011 r) oraz rat wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych.

Tytuł Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2011 r planowanego deficytu budżetu (inwestycji wynikających z budżetu 2011 r) oraz rat wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych.
Numer 126490 - 2011
Data wydania 2011-05-24
Grajewo: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2011r planowanego deficytu budżetu (inwestycji wynikających z budżetu 2011r) oraz rat wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych .
Numer ogłoszenia: 126490 - 2011; data zamieszczenia: 24.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie w 2011r planowanego deficytu budżetu (inwestycji wynikających z budżetu 2011r) oraz rat wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Elementy przedmiotu zamówienia: 1)Rodzaj transakcji - Kredyt inwestycyjny 2)Kwota i waluta kredytu 2.000.000,00 zł w tym: - 1.576.000,00zł - finansowanie planowanego deficytu budżetu ( inwestycji wynikających z budżetu 2011r), - 424.000,00 zł - finansowanie rat wcześniej zaciągniętych kredytów inwestycyjnych, 3)Okres spłaty kredytu - od daty zawarcia umowy do 31.12.2015r. 4)Okres karencji w spłacie kredytu, liczony od wypłaty pierwszej transzy - 1 rok 5)Oprocentowanie kredytu - Zmienna stopa procentowa 6)Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej -Stopa procentowa dla danego miesiąca kalendarzowego będzie ustalana w oparciu o wartość WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca, powiększona o marżę Banku przedstawioną w ofercie. Marża nie może ulec zwiększeniu w trakcie umowy kredytowej. 7) Termin spłaty odsetek -miesięcznie 8)Okres karencji w spłacie odsetek -brak karencji 9)Wysokość prowizji przygotowawczej (obejmującej koszt rozpatrzenia wniosku) -nie więcej niż 0,2 % kwoty kredytu, 10)Wysokość prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu - 0% 11)Wysokość prowizji od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu lub jego raty -0% 12)Sposób zabezpieczenia kredytu - Weksel in blanko wystawiony przez Kredytobiorcę (Zamawiającego) wraz z deklaracją wekslową 13)Okres uprzedzenia Banku o przedterminowej spłacie kredytu - 3 dni.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 5 000 PLN

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Aktualne zezwolenie Prezesa NBP na wykonywanie czynności bankowych. Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz IX i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonym w ofercie oświadczeniu i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonym w ofercie oświadczeniu i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonym w ofercie oświadczeniu i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonym w ofercie oświadczeniu i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, gdy o zamówienie ubiega się Wykonawca występujący jako konsorcjum, zobowiązany jest on do przedłożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców. Z ww. pełnomocnictwa winno wynikać: a) jakie podmioty tworzą konsorcjum, b) wskazanie podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców z podaniem zakresu jego umocowania, c) określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, d) wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum (z podaniem % udziału w realizacji zamówienia), e) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 00
 • 2 - Wysokość oprocentowania kredytu - 75
 • 3 - Wysokość prowizji przygotowawczej - 25

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Andriej Porsew

Wprowadzający: Andriej Porsew

Data wprowadzenia: 2011-05-24

Modyfikujący: Andriej Porsew

Data modyfikacji: 2011-06-07

Opublikował: Andriej Porsew

Data publikacji: 2011-05-24