Zamówienie Nr z dnia 2011-04-30 - KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Tytuł KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Data wydania 2011-04-30
Grajewo: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Numer ogłoszenia: 97654 - 2011; data zamieszczenia: 30.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: III. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot główny: CPV 66.51.0000-8 Nazewnictwo wg CPV Usługi ubezpieczeniowe Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności miasta Grajewo i części jego jednostek organizacyjnych. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na nw części: Część I. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta Grajewo i części jego jednostek organizacyjnych. 1. Ubezpieczenia wspólne wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego ( pkt 3.5.1 - 3.5.6) 1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych . 2) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej. 3) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. 4) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 5) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 6) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 2. Ubezpieczenia odrębne dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego (pkt 3.6.1- 3.6.4) 1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych . 2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 4) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Część II. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Grajewo (ubezpieczenie odrębne dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego posiadającej przedmiot ubezpieczenia; pkt 3.7) 1. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych posiadał statut, z którego wynika, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby nie będące członkami towarzystwa. Zamawiający (jednostki Zamawiającego) będzie traktowany przez takiego Wykonawcę jako osoba nie będąca członkiem towarzystwa, a co za tym idzie nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. 2. Jednostki organizacyjne Zamawiającego podlegające ubezpieczeniu: 1) Urząd Miasta Grajewo ul. Strażacka 6 A, 2) Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. 11 Listopada 12, 3) Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Krasickiego 2, 4) Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Ełcka 31, 5) Przedszkole Miejskie Nr 6, os. Południe 34, 6) Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Szkolna 12, 7) Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Mickiewicza 1, 8) Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Konstytucji 3 Maja 23, 9) Publiczne Gimnazjum Nr 2, ul. Mickiewicza 1, 10) Publiczne Gimnazjum Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 23, 11) Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 20, 12) Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska Polskiego 20, 13) Grajewska Izba Historyczna, ul. Ełcka 30, 14) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strażacka 6, 15) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strażacka 2, 16) Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, ul. Strażacka 6, 17) Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Sienkiewicza 34, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kompleksowy Program ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności miasta Grajewo i części jego jednostek organizacyjnych umieszczony poniżej. 3. Kompleksowy program ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności miasta Grajewo i części jego jednostek organizacyjnych. 3.1. Proponowany sposób płatności składki i rozliczenia składki: a) polisy dla ubezpieczeń odrębnych poszczególnych jednostek będą wystawione dla każdej jednostki w danym okresie ubezpieczeniowym. Składka zostanie zapłacona jednorazowo przez każdą jednostkę organizacyjną Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wystawienia polis. Dla poszczególnych jednostek Zamawiającego sporządzone zostanie przez Wykonawcę rozliczenie składki, które stanowi obligatoryjny załącznik do każdej z wyżej wymienionych polis. Składka zostanie zapłacona jednorazowo przez każdą jednostkę wskazaną w rozliczeniu składki załączonym do polis w terminie 30 dni od dnia ich wystawienia. b) polisy dla ubezpieczeń wspólnych wystawione zostaną po jednej polisie dla każdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego w danym okresie ubezpieczeniowym. Dla każdej polisy z danego rodzaju ubezpieczenia Wykonawca sporządzi rozliczenie składki stanowiące obligatoryjny załącznik do tej polisy. W rozliczeniu Wykonawca określi kwotę składki przypadającej na każdą jednostkę objętą danym rodzajem ubezpieczenia. Składka zostanie zapłacona jednorazowo przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wystawienia polis. c) polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych zostaną wystawione odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego, której dotyczy ubezpieczenie na okres 1 roku. Składki zapłacone będą przez poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego jednorazowo dla każdej z polis w terminie 14 dni od dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia określony w danej polisie. 3.2. Wysokość franszyz (udziałów własnych) w szkodzie: Opis franszyz (udziałów własnych) w szkodzie został zawarty w opisie poszczególnych ryzyk podlegających ubezpieczeniu. 3.3. Klauzule dodatkowe o charakterze obligatoryjnym rozszerzające zakres ochrony 1) Klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego (Ubezpieczonego). Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 2) Klauzula odstąpienia od prawa do regresu - Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do regresu w stosunku do osób, za które Ubezpieczający (Ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie. Dotyczy wszystkich ryzyk. 3) Klauzula przepięcia - rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w tym spowodowane uderzeniem pioruna) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego tj. zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości. Przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będą ww. zdarzenia, w tym do szkód powstałych w instalacji elektrycznej w budynku budowli. Limit odpowiedzialności do kwoty 100.000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 4) Klauzula przewłaszczenia mienia - ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo przeniesienia własności ubezpieczonego mienia między jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczającego (Ubezpieczonego), lokalizacjami jednostek lub przeniesienia własności ubezpieczonego mienia na nowo powołane jednostki Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) oraz w przypadku przeniesienia własności mienia na bank, Ubezpieczyciela lub inny podmiot - jako zabezpieczenie wierzytelności. Ochrona zostaje zachowana również w przypadku przeniesienia własności mienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 5) Klauzula płatności rat - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych; jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na rachunku wystarczających środków. W ubezpieczeniu AutoCasco Ubezpieczyciel jest uprawniony w przypadku wypłaty odszkodowania do potrącenia z niego rat bądź żądania ich wcześniejszej spłaty tylko w przypadku szkody całkowitej lub szkody polegającej na kradzieży pojazdu. Dotyczy wszystkich ryzyk. 6) Klauzula rozstrzygania sporów - spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. 7) Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. 8) Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych - ochroną ubezpieczeniową zostaje objęty sprzęt elektroniczny, środki trwałe i wyposażenie oraz nakłady powodujące wzrost wartości bądź wydajności zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych, sprzętu elektronicznego i wyposażenia, w których posiadanie wszedł ubezpieczony w okresie od 05.03.2011r do r. do 20 maja 2011r. (tj. po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed początkiem okresu ubezpieczenia wynikającego z umowy). Ochrona ubezpieczeniowa dla tej masy majątkowej rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia wynikającego z Umowy. Zgłoszenie sprzętu elektronicznego, środków trwałych i wyposażenia do Ubezpieczyciela nastąpi w terminie dwóch miesięcy od początku okresu ubezpieczenia. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt, środki trwałe i wyposażenie nastąpi w ciągu 30 dni od dostarczenia wykazów. 9) Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym - ochroną ubezpieczeniową zostaje automatycznie objęty sprzęt elektroniczny oraz dodatki i ulepszenia zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu, w których posiadanie wejdzie Ubezpieczający (Ubezpieczony) podczas trwania okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) ryzyka związanego z posiadaniem mienia, po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Klauzula liczona dla całego sprzętu elektronicznego objętego przetargiem łącznie. Ubezpieczający (Ubezpieczony) w trakcie obowiązywania umowy nie informuje o zmianach w majątku, a jeżeli Ubezpieczającemu ( Ubezpieczonemu) potrzebne jest potwierdzenie ochrony na nowo nabyty sprzęt elektroniczny Ubezpieczyciel nie wystawia polisy tylko bezskładkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy przedmiotowej klauzuli. Przed zakończeniem okresu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy Ubezpieczyciel wystawia jedną polisę rozliczającą zakupy nowego sprzętu elektronicznego, jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia. Za wzrost majątku do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia okresu ubezpieczenia wynikającego z umowy wg systemu (pro rata temporis) jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% progu. 10) Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu - ochroną ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe i wyposażenie, oraz dodatki i ulepszenia zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych i wyposażenia, w których posiadanie wejdzie Ubezpieczający (Ubezpieczony) podczas trwania okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) ryzyka związanego z posiadaniem mienia lub po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Klauzula liczona dla całego mienia (tj. budynki i budowle oraz urządzenia i wyposażenie) objętego przetargiem łącznie. Ubezpieczający (Ubezpieczony) w trakcie roku nie informuje o zmianach w majątku, a jeżeli Ubezpieczającemu (Ubezpieczonemu) potrzebne jest potwierdzenie ochrony na nowo nabyte środki trwałe Ubezpieczyciel nie wystawia polisy tylko bezskładkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy przedmiotowej klauzuli. Przed zakończeniem okresu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy Ubezpieczyciel wystawia jedną polisę rozliczającą zakupy nowych środków trwałych, jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia. Za wzrost majątku do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczone środki trwałe i wyposażenie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia okresu ubezpieczenia wynikającego z umowy wg systemu (pro rata temporis)- jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% progu. 11) Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej: bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, |do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego (uszkodzonego) środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 12) Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - w przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 13) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk. 14) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości 500.000,00 zł, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku. Dodatkowo sumą ubezpieczenia są objęte wszelkiego rodzaju konstrukcje i budowle a także obiekty małej architektury trwale połączone z podłożem znajdujące się w ubezpieczonych lokalizacjach a nie znajdujące się w wykazie mienia przyjętego do ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone z tego tytułu odszkodowanie, chyba że zostanie zaakceptowana klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia. Maksymalna wypłata odszkodowania nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej danego składnika majątkowego. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 15) Klauzula czasu ochrony - brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. Dotyczy wszystkich ryzyk. 16) Klauzula transportowania - ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w środkach trwałych (w tym w fotoradarach), sprzęcie elektronicznym stacjonarnym, powstałe w czasie ich transportu pomiędzy miejscami ubezpieczeń na terytorium RP oraz podczas transportu w celu naprawy bądź konserwacji mienia. Limit odpowiedzialności wynosi 100.000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 3.3. Klauzule fakultatywne (podlegające ocenie zgodnie z Rozdziałem XVIII Specyfikacji): 17) Wypłata odszkodowania - Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający/Ubezpieczony przesyła w celu likwidacji szkody dokumenty, których rodzaj i zawartość dokładnie określi Ubezpieczyciel najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia o szkodzie, uwzględniając charakter i rodzaj zgłoszonej szkody. W przypadku gdyby przesłane przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego dokumenty okazały się niewystarczające Ubezpieczyciel może w terminie 7 dni roboczych od momentu ich otrzymania zwrócić się po raz ostatni o uzupełnienie nowych dokumentów. Jeżeli Ubezpieczyciel po raz kolejny zwróci się o przekazanie nowych dokumentów, o które nie zwracał się we wcześniejszej korespondencji, to Ubezpieczający/Ubezpieczony nie ma obowiązku przekazywania tych dokumentów Ubezpieczycielowi. Przyjmuje się, iż dostarczenie bądź niedostarczenie nowych dokumentów, o które zwrócił się Ubezpieczyciel po raz trzeci nie będzie miało wpływu na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokość wypłaconego odszkodowania. Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk. 18) Klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia - suma ubezpieczenia zostaje automatycznie przywrócona po wypłacie jakiegokolwiek odszkodowania wynikającego z zakresu ubezpieczenia bez naliczania dodatkowej składki. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 19) Klauzula rozszerzająca ochronę o konsekwencje opadów śniegu - ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody wynikłe z obfitych opadów śniegu, które spowodują uszkodzenie konstrukcji budynku od ciężaru śniegu lub lodu, zalanie wynikłe z szybkiego topnienia mas śniegu oraz szkody powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu powstałego podczas zamarzania wody. Zakresem ochrony objęte jest również zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu, lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 20) Klauzula miejsca ubezpieczenia - ubezpieczeniem objęte jest wszelkie mienie ruchome i nieruchome znajdujące się na terenie RP i będące własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu. Ubezpieczenie nie dotyczy mienia w transporcie oraz mienia ubezpieczonego na mocy innej umowy ubezpieczenia. Wprowadza się limit odpowiedzialności do 1.000.000,00 zł bez konieczności informowania Ubezpieczyciela w ciągu okresu ubezpieczenia o powstaniu nowej lokalizacji. Klauzula dotyczy nowych lokalizacji oraz lokalizacji nie podanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych. 21) Klauzula zgłaszania szkód - zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy wszystkich ryzyk. 22) Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania - Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości 50% szacunkowych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy wszystkich ryzyk. 23) Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia z ubezpieczonej np. posesji pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 10% wartości powstałej szkody. Powyższy 10% limit podwyższa sumę ubezpieczenia i jest niezależny (dodatkowy) od postanowień OWU w tym zakresie. Dotyczy wszystkich ryzyk. 24) Klauzula składowania - w przypadku szkód powstałych wskutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze oraz mienie na nim się znajdujące. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. 25) Klauzula funduszu prewencyjnego - Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 10% płaconych składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego przetargu. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu. Dotyczy wszystkich ryzyk. 26) Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych - Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 27) Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy - Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że ubezpieczający nie przystosował środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia. Ochroną objęty jest również sprzęt, który przez dłuższy okres znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest eksploatowany (np. w szkole w okresie przerwy wakacyjnej) 28) Klauzula zniesienia franszyz/udziałów własnych - w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania franszyz / udziałów własnych, niezależnie od ich rodzaju. 29) Klauzula katastrofy budowlanej - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane gwałtownym, niezamierzonym zniszczeniem budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości elementów konstrukcyjnych budynku bądź budowli. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 2.000.000,00 zł. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 30) Klauzula zalaniowa - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zalaniami przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 150.000,00 zł. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 31) Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych - na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych, które nie wymagają pozwolenia na budowę oraz szkody związane z: - naruszeniem konstrukcji dachu, - naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu, - szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ww. szkody z następującymi limitami odpowiedzialności: a) szkody w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia do limitu odpowiedzialności 5.000.000,00 zł b) szkody w nakładach i materiałach do limitu odpowiedzialności 50.000,00 zł (limit ten podwyższa sumę ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia), c) szkody powstałe wskutek zalania w związku z naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu - z limitem odpowiedzialności do 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, nie więcej niż 300.000,00 zł, Dopuszczalny udział własny dla niniejszej klauzuli - 1000,00 zł Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 32) Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji - ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, ani nie ulega żadnym ograniczeniom, jeśli budynki, urządzenia lub instalacje zgłoszone do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży i wandalizmu oraz sprzętu elektronicznego. 33) Klauzula ubezpieczenia mienia będącego poza ewidencją - ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w mieniu będącym poza ewidencją księgową. Limit odpowiedzialności wynosi 50.000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 34) Klauzula likwidacyjna dotycząca szkód powstałych w wyniku kradzieży oraz wandalizmu - na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel, w przypadku szkód polegających na kradzieży bądź wandalizmie środków trwałych i wyposażenia należących do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, wypłaci odszkodowanie w wartości odtworzeniowej danego składnika majątku, który uległ szkodzie, bez względu na stopień zużycia technicznego tego składnika majątku. Klauzula ma zastosowanie do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z ryzykiem wandalizmu oraz ubezpieczenia od kradzieży zwykłej. 35) Klauzula udziału w zysku - Ubezpieczającemu po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia przysługuje zwrot składki za niską szkodowość (łączna wysokość szkód) w tym okresie. Wykonawca dokona zwrotu składki w terminie 30 dni od daty zakończenia okresu ubezpieczenia. Strony ubezpieczenia postanawiają, że zwrot składki za dany roczny okres ubezpieczenia będzie wynosił 10% zapłaconej przez Ubezpieczającego składki, o ile szkodowość w tym okresie nie przekroczy 30%. 36) Klauzula uznania okoliczności - Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy, zostały podane niezgodnie z prawdą z winy umyślnej. 37) Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa - Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie. 3.4. Założenia do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń: Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych poniżej całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym ze Specyfikacji bez możliwości stosowania wyłączeń bądź ograniczeń ochrony. W przypadku wystawiania polis krótkoterminowych składka będzie wyliczana pro rata temporis za każdy dzi.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w przypadku: 1) nabycia składników majątkowych w okresie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego (podwyższenie wysokości składki lub wysokości raty składki następuje w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia z powodu wzrostu wartości ubezpieczonego mienia o wartość powyżej 10% - klauzula nr 9 i 10. Klauzula nr 10 nie dotyczy nowo zakupionych środków transportu). 2) wzrostu liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego wskutek powstania nowych jednostek organizacyjnych bądź wskutek przekształcenia, wyodrębnienia czy połączenia jednostek już istniejących, Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy oraz w Specyfikacji, w tym: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, a w szczególności prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), działają w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadają zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy na formularzu oferty

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy na formularzu oferty

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy na formularzu oferty

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy na formularzu oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 65
 • 2 - klauzule fakultaywne - 35

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej/zawartych umowy/umów w stosunku do treści oferty/ofert , na podstawie której/których dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku : 1) nabycia składników majątkowych w okresie między zebraniem danych do ubezpieczenia a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia (klauzula nr 8), 2) obniżenia wysokości składki lub wysokości raty składki w przypadku obniżenia sumy ubezpieczenia z powodu zmniejszenia wartości majątku, 3) korzystnych dla Zamawiającego zmian zakresu ubezpieczenia wynikających ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, W przypadku zmiany umowy/umów Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania stawek nie wyższych niż obowiązujące w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, pokój nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA GRAJEWO I CZĘŚCI JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ubezpieczenia wspólne wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego ( pkt 3.5.1 - 3.5.6) 1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych . 2) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej. 3) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. 4) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 5) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 6) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 2. Ubezpieczenia odrębne dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego (pkt 3.6.1- 3.6.4) 1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych . 2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 4) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 65
  • 2. klauzule fakultatywne - 35

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Miasta Grajewo (ubezpieczenie odrębne dla każdej jednostki organizacyjnej Zamawiającego posiadającej przedmiot ubezpieczenia; pkt 3.7).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH MIASTA GRAJEWO (OC,AC,NNW, Assistance) Wykaz pojazdów mechanicznych poszczególnych jednostek organizacyjnych jest zawarty w tabeli w załączniku nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część Specyfikacji. UWAGA: Ubezpieczeniem objęte są pojazdy mechaniczne wraz z wyposażeniem wymienione w tabeli w załączniku nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia. UWAGA: Przyjęcie przez Ubezpieczyciela sumy ubezpieczenia określonej na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej nie może wiązać się ze wzrostem składki ponad poziom przedstawiony w ofercie przetargowej 3.7.1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów (OC komunikacyjne) Przedmiot ubezpieczenia: posiadane pojazdy mechaniczne podlegające - stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym - rejestracji w RP, stanowiące własność Ubezpieczającego albo użytkowane na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy korzystania z cudzej rzeczy wraz z wyposażeniem podstawowym (wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach, służący do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą), dodatkowym i specjalistycznym, którego wartość obejmuje podana suma ubezpieczenia AUTO CASCO. Wykaz pojazdów mechanicznych stanowi załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Okres ubezpieczenia: okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia aktualnie obowiązujących polis zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, Poz 1152 z późn. zm.). Dla pojazdów nowych (zakupionych) okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia rejestracji pojazdów. Zakres ubezpieczenia: obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) Suma ubezpieczenia: ustawowa (w przypadku zwiększenia przez ustawodawcę minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej składka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian). 3.7.2 Ubezpieczenia uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC, KR Zakres terytorialny : RP i Europa. Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia aktualnie obowiązujących polis, dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia zakupu, zarejestrowania pojazdów (bez konieczności dokonywania oględzin) lub od chwili zgłoszenia, oględzin pojazdu i jest zgodny z okresem ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Zakres ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia: pełny obejmujący m.in. następujące ryzyka i koszty: 1) szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, 2) szkody powstałe w wyniku zetknięcia z przedmiotami pochodzącymi z pojazdu, 3) szkody powstałe w pojeździe podczas mycia na myjni samochodowej, 4) uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, pożaru, wybuchu, pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi, oraz nagłe działanie innych sił przyrody 5) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, 6) użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego oraz 7) powstałe wskutek kradzieży pojazdu lub części jego wyposażenia; uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rabunku (rozboju - bez wymogu posiadania dokumentów i kompletu kluczyków po szkodzie), 8) szkody powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych o ile nie miało to wpływu na rozmiar lub zaistnienie szkody, 9) w przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych od kradzieży, zainstalowane w nich zabezpieczenia przeciwkradzieżowe uznaje się za wystarczające. 10) zakres terytorialny ubezpieczenia autocasco - RP i Europa. Suma ubezpieczenia: 1) pojazdy fabrycznie nowe będą przyjmowane do ubezpieczenia wg wartości fakturowej brutto lub netto w zależności czy ubezpieczony ma prawo czy też nie do odliczenia podatku pośredniego VAT, 2) suma ubezpieczenia pojazdów, których okres eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy od daty jego nabycia przez Ubezpieczającego jako fabrycznie nowego, a pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, ustalona będzie w wartości fakturowej brutto lub netto w zależności czy ubezpieczony ma prawo czy też nie do odliczenia podatku pośredniego VAT, 3) suma ubezpieczenia pojazdów, których okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie jest dłuższy niż 12 miesięcy od daty nabycia przez Ubezpieczającego jako fabrycznie nowego i pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, ustalona będzie w wysokości 85% ceny fakturowej brutto lub netto w zależności czy ubezpieczony ma prawo czy też nie do odliczenia podatku pośredniego VAT, 4)suma ubezpieczenia w innych przypadkach będzie odpowiadać aktualnej w dniu zgłoszenia do ubezpieczenia wartości rynkowej określonej wg katalogów Info Ekspert lub Eurotax 5) po wypłacie odszkodowania następuje automatyczne doubezpieczenie do aktualnej sumy ubezpieczenia na dzień wypłaty odszkodowania. Ubezpieczony zapłaci dodatkowo naliczoną składkę. 6) suma ubezpieczenia nie ulega w okresie ubezpieczenia pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania za szkody częściowe, 7) udział własny zniesiony, wykupiony, 8) franszyza zniesiona, wykupiona, 9) amortyzacja części - zniesiona, wykupiona Likwidacja szkód 1) wariant serwisowy,warsztatowy (wypłata odszkodowania na podstawie przedstawionych faktur na uzgodniony zakres napraw z uwzględnieniem podatku VAT), 2) oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Ubezpieczyciel w terminie 4 dni roboczych od zgłoszenia szkody, w przypadku braku oględzin, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem sporządzonym przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub warsztat dokonujący naprawy, 3) zatwierdzenia przedstawionego kosztorysu naprawy dokonuje Ubezpieczyciel w ciągu 3 dni roboczych od jego dostarczenia pisemnie informując ubezpieczonego lub warsztat, w przypadku braku informacji, przedstawiony kosztorys uznaje się za zatwierdzony, 4) kopia decyzji zamykającej szkodę zostanie przesłana do wiadomości ubezpieczającego , 5) dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, wszystkie komplety kluczyków i sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą w ilości wskazanej we wniosku o ubezpieczenie należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody polegającej na kradzieży pojazdu, chyba, że wystąpiły uzasadnione okoliczności uniemożliwiające dotrzymanie ww terminu, 6) ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego badania technicznego, wykonywanego w związku ze szkodą w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za którą uprzednio przyjął on odpowiedzialność, 7) ubezpieczenie pojazdu na niższą niż wartość rynkowa wartość pojazdu, np. gdy pojazd został kupiony z rabatem, nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, 8) na wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody. 3.7.3 Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych (NNW) Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia aktualnie obowiązujących polis a dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia zakupu, rejestracji pojazdów i jest zgodny z okresem ubezpieczenia Auto Casco lub OC komunikacyjnego. Zakres ubezpieczenia - trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych (w tym następstwa zawału serca i udaru mózgu występujących nagle i nie spowodowanych stanem chorobowym) polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia i śmierci powstałe w związku z ruchem lub postojem pojazdów mechanicznych, w szczególności podczas wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania i postoju, podczas dokonywania w czasie podróży koniecznej naprawy, a także podczas załadunku i wyładunku pojazdu. Świadczenie w przypadku śmierci - 100% sumy ubezpieczenia Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia - min 10% sumy ubezpieczenia. Dotyczy pojazdów wymienionych w załączniku nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia . Suma ubezpieczenia - 10 000 PLN na osobę, 3.7.4 Ubezpieczenie assistance ( bezskładkowe) Warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczególnych świadczeń i usług - zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia assistance danego Ubezpieczyciela dołączanego bezskładkowo do ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub AUTO CASCO Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia aktualnie obowiązujących polis, dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia zakupu, rejestracji pojazdów i jest zgodny z okresem ubezpieczenia Auto Casco lub OC komunikacyjnego. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie assistance obejmuje co najmniej następujące ryzyka i koszty: pomoc na wypadek awarii pojazdu, braku paliwa lub kradzieży pojazdu lub jego części uniemożliwiającej dalszą jazdę, polegającą na zorganizowaniu i pokryciu koszów naprawy na miejscu zdarzenia (bez kosztu zakupu części), dostarczeniu paliwa (bez kosztu zakupu paliwa), pokryciu kosztów holowania, zakwaterowania lub pokrycia kosztów kontynuowania podróży, bez wprowadzania limitu kilometrów, powyżej którego przysługuje świadczenie assistance. Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego w przypadku wypadku bądź awarii pojazdu na okres co najmniej 3 dni. Ubezpieczenie obejmuje również pomoc poszkodowanym w wypadku. Ubezpieczenie dotyczy pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 2,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich okres eksploatacji nie przekracza 10 lat. Minimalny zakres terytorialny - RP. 3.7.5 Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia 1) pojazdy mechaniczne aktualnie znajdujące się na stanie części jednostek organizacyjnych Miasta Grajewo, wykazane w załączniku Nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia oraz włączane do ubezpieczenia w trakcie wykonywania niniejszego zamówienia (w tym pojazdy kupowane jako fabrycznie nowe) będą przyjmowane do ubezpieczenia OC, AC, Assistance bez konieczności dokonywania oględzin i sporządzania dokumentacji fotograficznej, jedynie na podstawie oświadczenia Ubezpieczającego o braku uszkodzeń lub zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego Ubezpieczyciela 2) pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub wzięte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia będą objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem rejestracji 3) przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia w trakcie wykonywania niniejszego zamówienia będzie następowało na podstawie pisemnego wniosku, przesłanego przez Ubezpieczającego pocztą, fax-em albo mailem. Wniosek winien zawierać dane niezbędne do identyfikacji pojazdu oraz (dla potrzeb ubezpieczenia AC) wartość, przebieg i posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. kaluzule fakultatywne - 20

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-05-02

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-05-02

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-05-02