Zamówienie Nr z dnia 2011-04-26 - Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa nawierzchni chodników i parkingów w ul. Kolejowej w Grajewie - etap I

Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa nawierzchni chodników i parkingów w ul. Kolejowej w Grajewie - etap I
Data wydania 2011-04-26
Grajewo: Przebudowa nawierzchni chodników i parkingów w ul. Kolejowej w Grajewie - etap I
Numer ogłoszenia: 90600 - 2011; data zamieszczenia: 26.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni chodników i parkingów w ul. Kolejowej w Grajewie - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni chodników i parkingu w ul. Kolejowej w Grajewie, na odcinku o długości 120 m, strona lewa od zjazdu za posesją Nr 7 do budynku Nr 10 przed skrzyżowaniem z ul. Słoneczną. Zakres robót został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji i obejmuje: - rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 15 cm - 15 m2, - rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych - 110 m2, - rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm - 264 m2, - rozebranie nawierzchni chodników z płytek betonowych - 46 m2, - rozbiórkę krawężników betonowych - 90 m, - rozbiórkę obrzeży betonowych - 122 m, - ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej - 319 m, - wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych pod nawierzchnie parkingu - 392 m2, - wykonanie nawierzchni chodników z kostki polbruk gr. 6 cm - 222 m2, - wykonanie nawierzchni parkingów i dojazdów z kostki polbruk gr. 8 cm - 392 m2, - ustawienie obrzeży betonowych 30 x 8 -17 m, - ustawienie obrzeży betonowych 20 x 6 - 76 m, - regulację pionową zaworów wodociągowych - 2 szt., - regulację pionową pokryw studni kanalizacyjnych - 3 szt., - regulację pionową kratek ściekowych ulicznych - 1 szt., - regulację pionową pokryw studni telefonicznych - 4 szt., - wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych - 76,3 m3, - wykonanie trawników dywanowych - 440 m2. Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy prawo budowlane, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy oraz wymaganiom n/n specyfikacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w następujących okolicznościach: - zaistnieje konieczność udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co zamówienia objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz podane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zrealizowali z należytą starannością w ostatnich 5 latach (2006-2010) co najmniej 3 zamówienia na roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym jak w niniejszym postępowaniu i o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł każde, potwierdzone dokumentami z których wynika, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • będą zatrudniać w momencie złożenia oferty osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie (zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane) w specjalności drogowej;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo ul. Strażacka 6 19 - 200 Grajewo (pokój Nr 29).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A 19 - 200 Grajewo (Sekretariat, pokój Nr 21).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 18.06.2011.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-04-28

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-04-28

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-04-28