Zamówienie Nr z dnia 2011-04-21 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie ewidencji dróg gminnych w mieście Grajewo

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie ewidencji dróg gminnych w mieście Grajewo
Data wydania 2011-04-21
Grajewo: Wykonanie ewidencji dróg gminnych w mieście Grajewo
Numer ogłoszenia: 86848 - 2011; data zamieszczenia: 21.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5670 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ewidencji dróg gminnych w mieście Grajewo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ewidencji dróg gminnych w mieście Grajewo. Zakres robót obejmuje: 1) wykonanie systemu referencyjnego dla dróg zarządzanych przez Urząd Miasta, 2) dostawę i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i mostów dla sieci dróg gminnych, w formie elektronicznej, 3) wideorejestrację pasów drogowych, 4) inwentaryzację danych drogowych, w dowiązaniu do systemu referencyjnego, w tym sporządzenie dokumentacji fotograficznej, 5) założenie książek drogi w formie elektronicznej z wprowadzeniem wszystkich danych wymaganych przepisami, 6) przeszkolenie 2 pracowników w zakresie operowania programem, zwłaszcza pod kątem edycji i wprowadzania danych do ewidencji dróg oraz pracowników Administratora sieci wewnętrznej Zamawiającego w zakresie administrowania programem. W ramach zamówienia konieczne będzie dokonanie: identyfikacji geodezyjnej nieruchomości (numery działek, powierzchnia) wchodzących w obręb pasów drogowych, weryfikacji klas technicznych dróg, analizy i ewentualnej weryfikacji organizacji ruchu drogowego, analizy dot. ewentualnego zwiększenia ilości gminnych dróg publicznych poprzez przekwalifikowanie dróg wewnętrznych (lub nadanie drogom wewnętrznym statusu dróg tymczasowych)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.00.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Dro-Konsult Sp. z o.o., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 36649,08

  • Oferta z najniższą ceną: 36649,08 / Oferta z najwyższą ceną: 70479,00

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-04-26

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-04-26

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-04-26