Ogłoszenie z dnia 2011-04-12 o udzieleniu zamówienia - Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego nr WND-POKL.09.01.0-2-20-483/10 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie.

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego nr WND-POKL.09.01.0-2-20-483/10 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie.
Data wydania 2011-04-12
Grajewo: Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego nr WND-POKL.09.01.0-2-20-483/10 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie.
Numer ogłoszenia: 74276 - 2011; data zamieszczenia: 12.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51722 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego nr WND-POKL.09.01.0-2-20-483/10 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.0-2-20-483-10 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach ww projektu w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Grajewo. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Usługi będą realizowane w niżej wymienionych szkołach i specjalnościach. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na każdą część osobno) t.j. 2 części, z podziałem na następujące części: 1) Część nr 1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie grupy I-VI: 66 godzin, w 6 grupach, po 11 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych; 2) Część nr 2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie grupy VII-XIII: 77 godzin, w 7 grupach, po 11 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie grupy I-VI

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Centrum Edukacji i Terapii HUMANUM s.c., ul. Chłopska 14, 15-185 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5280,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 4950,00

  • Oferta z najniższą ceną: 4950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4950,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie grupy VII-XIII

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Centrum Edukacji i Terapii HUMANUM s.c., ul. Chłopska 14, 15-185 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6160,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 5775,00

  • Oferta z najniższą ceną: 5775,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5775,00

  • Waluta: PLN.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Referat Strategii Rozwoju i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-04-12

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-04-12

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-04-12