Ogłoszenie z dnia 2011-04-06 o udzieleniu zamówienia - Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego nr WND-POKL.09.01.0-2-20-483/10 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie.

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego nr WND-POKL.09.01.0-2-20-483/10 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie.
Data wydania 2011-04-06
Grajewo: Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego nr WND-POKL.09.01.0-2-20-483/10 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie.
Numer ogłoszenia: 67090 - 2011; data zamieszczenia: 06.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 42474 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego nr WND-POKL.09.01.0-2-20-483/10 pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.0-2-20-483/10 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Grajewie. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach w/w projektu w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Grajewo. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. Usługi będą realizowane w niżej wymienionych szkołach i specjalnościach. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (na każdą część osobno) t.j. 28 części, z podziałem na następujące części: 1) Część nr 1. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla uczniów z ogólnymi trudnościami w nauce w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie: 44 godzin, w 4 grupach, po 11 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesno-szkolnej; 2) Część nr 2. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie grupy I-III: 33 godzin, w 3 grupach, po 11 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej; 3) Część nr 3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie grupy IV-VI: 33 godzin, w 3 grupach, po 11 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej; 4) Część nr 4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (matematyczno- przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie: 22 godzin, w 2 grupach, po 11 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesno-szkolnej lub prowadzenia zajęć matematycznych lub prowadzenia zajęć przyrodniczych; 5) Część nr 5. Zajęcia teatralne w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie: 11 godzin, w 1 grupie, po 11 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesno-szkolnej lub w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; 6) Część nr 6. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie: 22 godzin, w 2 grupach, po 11 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki; 7) Część nr 7. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie: 55 godzin, w 5 grupach, po 11 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesno-szkolnej lub terapii pedagogicznej; 8) Część nr 8. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie grupy I-V: 55 godzin, w 5 grupach, po 11 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej; 9) Część nr 9. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie grupy VI-X: 55 godzin, w 5 grupach, po 11 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej; 10) Część nr 10. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie grupy I-VI: 66 godzin, w 6 grupach, po 11 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych; 11) Część nr 11. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie grupy VII-XIII: 77 godzin, w 7 grupach, po 11 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych; 12) Część nr 12. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu oraz zagrożonych dysleksją w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie: 33 godzin, w 3 grupach, po 11 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesno-szkolnej lub terapii pedagogicznej; 13) Część nr 13. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (koło matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie grupy I-V: 55 godzin, w 5 grupach, po 11 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesno-szkolnej lub do prowadzenia zajęć matematycznych lub do prowadzenia zajęć przyrodniczych; 14) Część nr 14. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (koło matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie grupy VI-X: 55 godzin, w 5 grupach, po 11 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesno-szkolnej lub do prowadzenia zajęć matematycznych lub do prowadzenia zajęć przyrodniczych; 15) Część nr 15. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie: 33 godzin, w 3 grupach, po 11 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesno-szkolnej lub do prowadzenia zajęć z języka polskiego; 16) Część nr 16. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie grupy I-III: 54 godzin, w 3 grupach, po 18 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesno-szkolnej lub terapii pedagogicznej; 17) Część nr 17. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie grupy IV-V: 36 godzin, w 2 grupach, po 18 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesno-szkolnej lub terapii pedagogicznej; 18) Część nr 18. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie grupy I-II: 36 godzin, w 2 grupach, po 18 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesno-szkolnej lub do prowadzenia zajęć matematycznych; 19) Część nr 19. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie grupy III-IV: 36 godzin, w 2 grupach, po 18 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesno-szkolnej lub do prowadzenia zajęć matematycznych; 20) Część nr 20. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie: 36 godzin, w 4 grupach, po 9 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje do prowadzenia zajęć logopedycznych; 21) Część nr 21. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie: 18 godzin, w 1 grupie, po 18 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych; 22) Część nr 22. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie: 36 godzin, w 3 grupach, po 12 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej; 23) Część nr 23. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie: 36 godzin, w 3 grupach, po 12 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesno-szkolnej lub do prowadzenia zajęć matematycznych lub do prowadzenia zajęć przyrodniczych; 24) Część nr 24. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie: 27 godzin, w 2 grupach, po 13,5 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesno-szkolnej lub do prowadzenia zajęć z plastyki lub do prowadzenia zajęć ze sztuki; 25) Część nr 25. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie: 18 godzin, w 1 grupie, po 18 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesno-szkolnej lub do prowadzenia zajęć z muzyki lub do prowadzenia zajęć ze sztuki; 26) Część nr 26. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie i recytatorsko w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie: 18 godzin, w 1 grupie, po 18 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesno-szkolnej lub w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej; 27) Część nr 27. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych tanecznie w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie: 30 godzin, w 1 grupie, po 30 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje w zakresie edukacji wczesno-szkolnej lub w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub uprawnienia instruktora tańca; 28) Część nr 28. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo(język angielski) w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie: 18 godzin, w 1 grupie, po 18 godzin na grupę; wymagane jest by prowadzący te zajęcia posiadał kwalifikacje do nauczania języka angielskiego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część nr 1. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla uczniów z ogólnymi trudnościami w nauce w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Renata Latarowska, ul. Wojska Polskiego 93a, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3520,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3520,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3520,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie grupy I-III

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Halina Ewa Wałęga, Os. Broniewskiego 7/18, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2640,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2640,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2640,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie grupy IV-VI

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Katarzyna Tydelska, ul. Łąkowa 8, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2640,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2640,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2640,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (matematyczno- przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bożenna Witkowska, ul. Ks. Al. Pęzy 32, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1760,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1760,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1760,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zajęcia teatralne w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Danuta Dawidowska, ul. Targowa 2, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 880,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 880,00

 • Oferta z najniższą ceną: 880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 880,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bożenna Lachowicz, Os. Południe 63/6, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1760,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1760,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1760,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Barbara Rostek, ul. S. Wyspiańskiego 1, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4400,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie grupy I-V

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dorota Anna Organek, ul. Wierzbowa 1a, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4400,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie grupy VI-X

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jolanta Bieńkowska, ul. Piłsudskiego 18B, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4400,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu oraz zagrożonych dysleksją w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wiesława Mulewska, Os. Centrum 37/35, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2640,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2640,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2640,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (koło matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie grupy I-V

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bogumiła Kierznowska, Zacieczki 24, 19-230 Szczuczyn, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4400,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (koło matematyczno-przyrodnicze) w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie grupy VI-X

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mirosława Boć, ul. Lawendowa 29, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4400,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Wróblewska-Malicka, ul. Ks. Al. Pęzy 4, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2640,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2640,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2640,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie grupy I-III

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Elżbieta Sarnacka, Os. Południe 66/1, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4320,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4320,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4320,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 17   

Nazwa: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie grupy IV-V

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krystyna Dziekońska, ul. M. Konopnickiej 3, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2880,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2880,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2880,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 18   

Nazwa: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie grupy I-II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Barbara Rogalska, Os. 1000-lecia 6/18, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2880,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2844,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2844,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2844,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 19   

Nazwa: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie grupy III-IV

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Alicja Stradczuk, Os. Południe 53/11, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2880,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2844,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2844,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2844,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 20   

Nazwa: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aleksandra Monika Kuczyńska, Koszarówka 39, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2880,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2880,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2880,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 21   

Nazwa: Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Chyża-Rogalska, ul. Wojska Polskiego 4/14, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1440,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1440,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 22   

Nazwa: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Joanna Waniewska, ul. 11 Listopada 37, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2880,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 23   

Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zofia Krzeczkowska, Os. Południe 50/26, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2880,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 24   

Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Gryczkowska, Os. Centrum 12/30, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2160,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2160,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2160,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2160,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 25   

Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ewa Mieczkowska, ul. Grunwaldzka 6, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1440,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1440,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 26   

Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych teatralnie i recytatorsko w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Beata Bukowska, ul. 11 Listopada 16, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1440,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1440,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 27   

Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych tanecznie w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jadwiga Laszczkowska, Os. Centrum 22/6, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2400,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 28   

Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo(język angielski) w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Anna Mioduszewska, ul. Działkowa 9, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1440,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1350,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1350,00

 • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Referat Strategii Rozwoju i Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-04-06

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-04-06

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-04-06