Zamówienie Nr z dnia 2011-03-29 - Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Grajewo”.

Tytuł Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Grajewo”.
Data wydania 2011-03-29
Grajewo, 2011-03-16
GP.6720.1.2011

 

 

Z A P R O S Z E N I E

do składania ofert na wykonanie projektu zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Grajewo”.

 

Urząd Miasta Grajewo zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Grajewo”, obejmującej teren położony w rejonie ulic: Dwornej, Kopernika i Ełckiej w Grajewie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zmiana Studium wynika z potrzeby zmiany struktury przestrzennej miasta w zakresie wyznaczenia terenów pod lokalizację m.in. usług.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie pisemnej wg wzoru formularza w terminie do dnia 06.04.2011 r. do godz. 1200 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rozpoznanie cenowe – zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Grajewo.”w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, w pok. nr 21.

Formularz oferty wraz załącznikami jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Grajewo, pod adresem: http://bip.um.grajewo.pl a także w pokoju nr 10 w tut. Urzędzie.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-03-29

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-03-29

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-03-29