Zamówienie Nr z dnia 2011-01-14 - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg miejskich na terenie miasta Grajewo w 2011 r.

Tytuł Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg miejskich na terenie miasta Grajewo w 2011 r.
Data wydania 2011-01-14
Grajewo: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg miejskich na terenie miasta Grajewo w 2011 r.
Numer ogłoszenia: 5764 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 086 2723235, faks 086 2723238.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg miejskich na terenie miasta Grajewo w 2011 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni dróg miejskich w następujących technologiach: - masą mineralno - asfaltową stosowaną na gorąco z recyklera - masą mineralno - asfaltową stosowaną na gorąco z otaczarki - masą asfaltową na zimno Zakres robót obejmuje: - przygotowanie robót i terenu polegające na dokonaniu regularnych odcięć uszkodzonej nawierzchni bitumicznej. - usunięcie odciętych kawałków nawierzchni i oczyszczenie dziur w jezdni z zanieczyszczeń, wody i lodu. - wyrównanie nierówności i dziur w nawierzchni masą mineralno - asfaltową na gorąco z recyklera lub otaczarki albo masą asfaltową na zimno, wraz z właściwym zagęszczeniem i nadaniem odpowiedniego profilu, - uprzątnięcie terenu po robotach i wywóz w wskazane miejsce gruzu i zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych robót. Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy prawo budowlane, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy oraz wymaganiom n/n specyfikacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 365.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy, 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo ul. Strażacka 6 19-200 Grajewo (pokój Nr 29).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A 19-200 Grajewo (Sekretariat, pokój Nr 21).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 25.02.2011.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont nawierzchni masą mineralno - asfaltową na gorąco z recyklera,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont nawierzchni masą mineralno - asfaltową na gorąco z recyklera,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 365.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont nawierzchni masą mineralno - asfaltową z otaczarki,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont nawierzchni masą mineralno - asfaltową z otaczarki,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 365.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Remont nawierzchni masą asfaltową na zimno.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont nawierzchni masą asfaltową na zimno..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 365.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-01-14

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-01-14

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-01-14