Zamówienie Nr z dnia 2011-01-14 - Wykonanie ewidencji dróg gminnych w mieście Grajewo

Tytuł Wykonanie ewidencji dróg gminnych w mieście Grajewo
Data wydania 2011-01-14
Grajewo: Wykonanie ewidencji dróg gminnych w mieście Grajewo
Numer ogłoszenia: 5670 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 086 2723235, faks 086 2723238.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ewidencji dróg gminnych w mieście Grajewo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ewidencji dróg gminnych w mieście Grajewo. Zakres robót obejmuje: 1) wykonanie systemu referencyjnego dla dróg zarządzanych przez Urząd Miasta, 2) dostawę i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i mostów dla sieci dróg gminnych, w formie elektronicznej, 3) wideorejestrację pasów drogowych, 4) inwentaryzację danych drogowych, w dowiązaniu do systemu referencyjnego, w tym sporządzenie dokumentacji fotograficznej, 5) założenie książek drogi w formie elektronicznej z wprowadzeniem wszystkich danych wymaganych przepisami, 6) przeszkolenie 2 pracowników w zakresie operowania programem, zwłaszcza pod kątem edycji i wprowadzania danych do ewidencji dróg oraz pracowników Administratora sieci wewnętrznej Zamawiającego w zakresie administrowania programem. W ramach zamówienia konieczne będzie dokonanie: - identyfikacji geodezyjnej nieruchomości (numery działek, powierzchnia) wchodzących w obręb pasów drogowych, - weryfikacji klas technicznych dróg, - analizy i ewentualnej weryfikacji organizacji ruchu drogowego, - analizy dot. ewentualnego zwiększenia ilości gminnych dróg publicznych poprzez przekwalifikowanie dróg wewnętrznych (lub nadanie drogom wewnętrznym statusu dróg tymczasowych)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.00.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zrealizowali z należytą starannością w ostatnich 3 latach (2008-2010) co najmniej 2 zamówienia na usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze jak w niniejszym postępowaniu i obejmujące opracowania dotyczące sieci dróg o długości min. 40 km każde, potwierdzone dokumentami z których wynika, że usługi zostały wykonane należycie,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności wymaganych przepisami ustawy i prowadzą działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo ul. Strażacka 6 19 - 200 Grajewo (pokój Nr 29).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A 19 - 200 Grajewo (Sekretariat, pokój Nr 21).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 04.03.2011.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Data wytworzenia: 2011-01-18

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-01-14

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-01-27

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-01-14