Zamówienie Nr z dnia 2011-01-14 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa materiałów wod-kan w 2011 roku

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa materiałów wod-kan w 2011 roku
Data wydania 2011-01-14

Grajewo: Dostawa materiałów wod-kan w 2011roku
Numer ogłoszenia: 16785 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 366287 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Sienkiewicza 34, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 2723740, faks 86 2723740.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminny Zakład Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów wod-kan w 2011roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wod - kan w 2011 roku Zakres zamówienia został określony i wymieniony w SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.30.00-0, 44.13.00.00-0, 44.16.31.30-0, 44.47.00.00-5, 44.16.32.20-1, 44.16.32.40-4, 44.16.43.10-3, 44.16.71.10-2, 44.16.72.00-0, 44.16.74.00-2, 44.16.25.00-8, 44.16.32.00-2, 44.53.14.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ARMATURA - DOBROWOLSKI Oddział Pisz, ul. Targowa 30, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 195278,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 154339,25

  • Oferta z najniższą ceną: 154339,25 / Oferta z najwyższą ceną: 162563,25

  • Waluta: PLN.

 

 

 

Grzegorz Purwin

 

Dyrektor ZWiK

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2011-01-14

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2011-01-14

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2011-01-14