Zamówienie Nr z dnia 2010-12-01 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni jezdni na odcinku 0+000,00 ÷ 0+263,00 , kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej w ul. DP 1 na os. Południe w Grajewie - budowa nawierzchni chodnika w ul.DP1 w Grajewie

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni jezdni na odcinku 0+000,00 ÷ 0+263,00 , kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej w ul. DP 1 na os. Południe w Grajewie - budowa nawierzchni chodnika w ul.DP1 w Grajewie
Data wydania 2010-12-01
Grajewo: Budowa nawierzchni jezdni na odcinku 0+000,00 ÷ 0+263,00 , kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej w ul. DP 1 na os. Południe w Grajewie - budowa nawierzchni chodnika w ul.DP1 w Grajewie
Numer ogłoszenia: 391174 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 086 2723235, faks 086 2723238.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni jezdni na odcinku 0+000,00 ÷ 0+263,00 , kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej w ul. DP 1 na os. Południe w Grajewie - budowa nawierzchni chodnika w ul.DP1 w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 60,0m2, - chodnik z kostki betonowej POLBRUK gr.6cm na podsypce cem- piaskowej - 60,0m2, - obrzeża betonowe 6x20cm - 119mb, - przestawienie istniejącego słupa oświetleniowego - 1 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* KONSORCJUM: -UNIROL Dorota Kulikowska - Lider -PDM UNIDROG sp.z o.o. - Partner, ul.Robotnicza 6, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5790,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

*

Cena wybranej oferty: 5734,00
*

Oferta z najniższą ceną: 5734,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5734,00
*

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

*

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
*

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W związku z koniecznością wykonania w/w robót mających na celu zachowanie funkcjonalności realizowanej inwestycji w wyniku opracowanego kosztorysu inwestorskiego wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę 5 790,00 zł netto , czyli nie przekraczającą 50% wartości zamówienia podstawowego tj. 328 000,00zł netto. Biorąc powyższe pod uwagę zgodnie z Rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniem o zamówieniu podstawowym z dnia 06.10.2010r na podstawie z art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych Miasto Grajewo zawarło umowę z Wykonawcą zamówienia podstawowego

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-12-02

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-12-02

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-12-02