Zamówienie Nr z dnia 2010-11-25 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywną dostawę paliwa do samochodów i urządzeń zamawiającego w 2011 r.

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywną dostawę paliwa do samochodów i urządzeń zamawiającego w 2011 r.
Data wydania 2010-11-25
Znak sprawy 1/2010
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji                                                                                                                                                                                                                     Grajewo, dnia 25-11-2010

19-200 Grajewo

ul. Sienkiewicza 34

tel. 86-272-37-40

L. Dz. 304/10

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Grajewie, przy ul. Sienkiewicza 34 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę paliwa do samochodów i urządzeń zamawiającego w 2011 r.” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – „MARPOL” Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Ryszard Okuniewski z siedzibą w Łomży, przy ul. Nowogrodzkiej 274.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. zawierała najniższą cenę (118 470,00 brutto). Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne SIWZ. Oferta uzyskała w prowadzonym postępowaniu najwyższą ilość punktów - 100.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie złożono innych (nie podlegających odrzuceniu) ofert.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta nr 1 złożona przez  „PRONAR”
Spółka z o.o. z siedzibą w Narwi przy ul. Mickiewicza 101A. Uzasadnienie faktyczne: Firma „PRONAR” Spółka z o.o. nie spełniła warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia gdyż nie wykazała, że dysponuje lub będzie dysponowała minimum jedną stacją paliw, w której zamawiający będzie mógł realizować zakup paliw płynnych zlokalizowaną na terenie miasta Grajewo (Załącznik Nr 4). Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ (pkt. III ust. 2 ppkt. 3). Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 82 ust.3 oferta, która nie jest zgodna ze SIWZ podlega odrzuceniu.

 

O terminie podpisania umowy firma „MARPOL” Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Ryszard Okuniewski- Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany po dniu 30.11.2010 r.

 
 
 

                                                                              Z poważaniem

 

                                                                              Grzegorz Purwin

 

                                                                              Dyrektor ZWiK

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andriej Porsew

Wprowadzający: Andriej Porsew

Data wprowadzenia: 2010-11-25

Modyfikujący: Andriej Porsew

Data modyfikacji: 2010-11-25

Opublikował: Andriej Porsew

Data publikacji: 2010-11-25