Zamówienie Nr z dnia 2010-11-16 - Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywna dostawa paliw do samochodów i urządzeń

Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywna dostawa paliw do samochodów i urządzeń
Data wydania 2010-11-16

Grajewo: Sukcesywna dostawa paliw do samochodów i urządzeń Zamawiającego w 2011 roku
Numer ogłoszenia: 324613 - 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji , ul. Sienkiewicza 34, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 86 2723740, faks 86 2723740.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminny Zakład Budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa paliw do samochodów i urządzeń Zamawiającego w 2011 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do samochodów i urządzeń paliwa płynnego tj. benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON w ilościach: 1. Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 6 000 litrów, 2. Olej napędowy ON - 21 000 litrów. Paliwo musi spełniać wymogi Polskich Norm. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb. Podane ilości są szacunkowe.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia w zakresie obrotu paliwami ciekłymi tj. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami). Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Zamawiający uzna że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże że posiada aktualną koncesję na obrotu paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Zamawiający uzna że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykaże że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną stacją paliw, w której zamawiający będzie mógł realizować zakup paliw płynnych zlokalizowaną na terenie miasta Grajewo. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunku w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz posiadania minimum jednej stacji paliw znajdującej się na terenie miasta Grajewo.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają zmiany umowy w drodze aneksu w sytuacji zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian przepisów w zakresie podatku VAT od paliw płynnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.grajewo.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Sienkiewicza 34 19-200 Grajewo w sekretariacie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Dyrektor ZWiK

Grzegorz Purwin

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-11-16

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-11-16

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-11-16