Zamówienie Nr z dnia 2010-11-12 - Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej

Tytuł Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej
Data wydania 2010-11-12
Grajewo: Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej
Numer ogłoszenia: 320965 - 2010; data zamieszczenia: 12.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 086 2723235, faks 086 2723238.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa i rozbudowa części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie na potrzeby edukacji przedszkolnej polega na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o II-kondygnacyjne skrzydło o powierzchni zabudowy 156,9 m2 w miejscu istniejącego tarasu po wschodniej stronie budynku szkoły. Inwestycja będzie realizowana przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.Przedmiot zamówienia opisuje projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opracowana przez jednostkę projektową: Archetyp Rafał Zdanowicz z siedzibą 15-007 Białystok, ul. Towarowa 10A. 1. Dobudowane skrzydło ma zawierać następujący program użytkowy zgodnie z ww projektem budowlanym: Poziom przyziemia: 1. Wiatrołap 8,7 m2 2. Szatnia 25,3 m2 3. Szatnia 25,3 m2 4. Magazyn 26,0 m2 5. Pom. gospodarcze 4,0 m2 6. Komunikacja 29,0 m2 Poziom parteru: 1. Sala 121,2 m2 2. Klatka schodowa 12,5 m2 3. Łazienka 9,4 m2 Razem kondygnacje: 261,4 m2 2. Realizacja inwestycji polega na wykonaniu następujących elementów robót: Roboty rozbiórkowe istniejącego tarasu z altaną wraz z wywozem gruzu i materiałów rozbiórkowych na miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 2km. Wykonanie elementów konstrukcyjnych budynku zgodnie z projektem budowlanym: - Ściany fundamentowe - posadowione na ławach żelbetowych murowane z bloczków betonowych. - Ściany zewnętrzne trójwarstwowe: warstwa konstrukcyjna z pustaków ceramicznych gr. 25cm, na zaprawie cementowo-wapiennej, warstwa izolacyjna styropian gr.15cm (w ścianach oddzielenia ppoż. izolacja z wełny mineralnej); warstwa osłonowa z pustaków ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. - Ściany wewnętrzne konstrukcyjne - wykonane z pustaków ceramicznych grubości 25 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej. - Strop nad przyziemiem - żelbetowy, wylewany gr. 18cm. - Stropodach nad parterem - dźwigary z belek stalowych typu HEA220, dźwigary oparte i kotwione do żelbetowych wieńców dachowych. Ze względu na wymagania ppoż. między dźwigarami wylewane płyty żelbetowe. Dźwigary od spodu owinięte siatką i otynkowane wraz z płytami żelbetowym tynkiem cementowo-wapiennym. - Dach o spadku dwustronnym o nachyleniu 4 stopni kryty blachą powlekaną o profilu trapezowym T50x0.75mm opartą na płatwiach z zetowników stalowych giętych. - Schody wewnętrzne i zewnętrzne żelbetowe wylewane. Balustrada schodów wewnętrznych z profili stalowych, na wys. ca 110 cm nad stopniami; pochwyt d= 40mm, elementy stalowe malowane farbą antykorozyjną. Balustrada schodów zewnętrznych z profili stalowych na wys. ca 110 cm nad stopniami i spocznikami; pochwyt d= 40mm, wypełnienie balustrady z elementów pionowych o prześwitach pomiędzy elementami nie większymi niż 10 cm; elementy stalowe malowane farbą antykorozyjną. - W poziomie przyziemia przebicie otworu drzwiowego łączącego istniejący budynek z nowobudowanym. Izolacje termiczne: - Ocieplenie ścian zewnętrznych: styropian EPS 70 gr. 15cm (w odległości do 4m od ściany istniejącego budynku zastosować wełnę mineralną ze względu na wymagania ppoż.) - Ocieplenie posadzki na gruncie: styropian EPS 100 gr. 10 cm. - Ocieplenie dachu: wełna skalna gr. w sumie 26 cm. Wykończenie wewnętrzne w budynku Sala zespołu przedszkolnego: ściany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i malowane farbami emulsyjnymi łatwozmywalnymi, przy umywalce ściana obłożona płytkami ceramicznymi na wys. 2m i na szerokość po 0,5 m od umywalki, podłoga pod umywalką wyłożona płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi powyżej R11 na powierzchni ok. 2 m2; podłoga sali wyłożona wykładziną dywanową z atestem umożliwiającym stosowanie w przedszkolach. Wysokość sali w świetle wykończonych podłogi i sufitu powinna być wyższa niż 300 cm i mieścić się w zakresie 301 do 305 cm. Łazienka: okładzina ścian z płytek ceramicznych do wysokości 2m; powyżej tynk cementowo-wapienny lub gipsowy malowany farbami emulsyjnymi; posadzka: terakota na izolacji przeciwwilgociowej. Ścianki działowe między kabinami jako systemowe z płyt laminowanych. Pozostałe pomieszczenia (szatnie, magazynek, pom. gospodarcze, korytarz i klatka schodowa): ściany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i malowane farbami emulsyjnymi łatwozmywalnymi; podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi o współczynniku antypoślizgowości powyżej R11, na ścianach cokoliki wyłożone płytkami ceramicznymi na wys. ok. 10cm. Sufity: Pomieszczenia kondygnacji przyziemia: tynk cementowo-wapienny malowany na biało. Pomieszczenia kondygnacji parteru: sufit podwieszany systemowy w kasetonach 60x60 cm; sufity na tragarzach stalowych niewidocznych, typ rusztu ukryty. Kolory wykończenia wnętrza przed wykonaniem należy uzgodnić z zarządzającym Szkołą Podstawową nr 2. W przypadku robót prowadzonych w istniejącym budynku szkoły wymurowane ściany otynkować, bruzdy i otwory naprawić i malować farbami emulsyjnymi w kolorach dopasowanych do istniejącego wykończenia, podłogi naprawić; doprowadzić do stanu zbliżonego sprzed rozpoczęcia robót. Wykończenie zewnętrzne: - Ściany poziomu kondygnacji przyziemia - tynk mozaikowy zewnętrzny w kolorze niebiesko-szarym. - Ściany poziomu kondygnacji parteru - tynk malowany farbami elewacyjnymi w kolorze ceglastym. - Gzymsy - prefabrykowane malowane w kolorze niebieskim. Uwaga. Barwy wykończenia zewnętrznego należy dobrać do kolorystyki istniejącego obiektu szkoły podstawowej, tak by odtworzyć ją jak najwierniej. - Schody zewnętrzne wykończone płytkami gresowymi mrozoodpornymi o współczynniku antypoślizgowości powyżej R11 układane na kleju mrozoodpornym. - Pokrycie dachu - blacha o profilu trapezowym, powlekana w kolorze brązowym. - Obróbki blacharskie dachu, parapety - blacha stalowa powlekana w kolorze brązowym. - Rynny, rury spustowe - systemowe z PCV lub blachy powlekanej, w kolorze brązowym. - Daszek nad wejściem: wykonany indywidualnie lub prefabrykowany, o min. wymiarach: wysięg 120 cm, szerokość 160 cm, o konstrukcji metalowej w kolorze brązowym z wypełnieniem z poliwęglanu. - Wykonanie opaski betonowej lub z kostki brukowej o szer. 50cm wokół budowanego skrzydła. Stolarka okienna i drzwiowa - Drzwi zewnętrzne wejściowe DZ1 - dwuskrzydłowe z profili aluminiowych ciepłych, szklone szkłem bezpiecznym, szyby zespolone o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K, wyposażone w dwa zamki i samozamykacz, w kolorze brązowym. - Drzwi D2a, D3 i D4a - drzwi oddzielenia pożarowego o odporności ogniowej EI60, wyposażone w zamek (z wyłączeniem D2a). - Drzwi D1 i ścianka O3 - z profili PCV w kolorze brązowym, szyby bezpieczne, wyposażone w samozamykacz. - Drzwi DZ2 - z profili PCV w kolorze białym, szyby bezpieczne zespolone o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K, wyposażone w zamek i samozamykacz. - Drzwi D2 - drzwi płytowe, gładkie, wyposażone w zamek i otwór wentylacyjny, rozwierane na szerokość 180o. - Drzwi D4 - drzwi dwuskrzydłowe, płytowe, gładkie, wyposażone w zamek i samozamykacz. - Okna z profili PCV w kolorze białym, szyby zespolone o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K,. Dostęp osób niepełnosprawnych Osoby niepełnosprawne będą dostawać się do budowanego skrzydła z istniejącego obiektu szkoły, który wyposażony jest w odpowiednie pochylnie i windę. Przejścia pomiędzy skrzydłami istniejącym i nowobudowanym powinny być wykonane bezprogowo i bez różnicy poziomów. Również wewnętrzne otwory drzwiowe nie mogą posiadać progów. Wykonawca powinien odtworzyć istniejące nawierzchnie utwardzone, które będzie zmuszony rozebrać w czasie prowadzonych przez siebie robót. Roboty będą prowadzone na obiekcie będącym w użytkowaniu. Roboty należy prowadzić w sposób powodujący jak najmniejszą uciążliwość dla pracujących szkół W ramach robót sanitarnych mają być wykonane zgodnie z projektem budowlanym: - instalacje centralnego ogrzewania; - instalacje wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej (w tym: umywalki 3 szt. zamontowane w sposób umożliwiający korzystanie przez dzieci w wieku przedszkolnym, miski sedesowe ze spłuczką: 2 szt. przeznaczone do użytkowania przez dzieci w wieku przedszkolnym oraz kabina prysznicowa z brodzikiem; temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych powinna wynosić od 35 do 40°C poprzez zastosowanie termostatycznego zaworu mieszającego); - instalacja p-pożarowa składająca się z dwóch hydrantów wewnętrznych DN25 z wężem półsztywnym umieszczonych w szafkach podtynkowych (po jednym na każdej kondygnacji) oraz z dwóch gaśnic podręcznych o ładunku 4 kg; - instalacja wentylacji w sali przedszkolnej: mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła oraz wstępnym podgrzaniem powietrza wtłaczanego. W ramach robót elektrycznych mają być wykonane zgodnie z projektem budowlanym: - instalacja oświetleniowa; - instalacja gniazd wtykowych 230 V; - instalacja komputerowa i telefoniczna; - instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego; - wyłącznik p-pożarowy odcinający zasilanie prądem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 10 000 PLN

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zrealizowanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówień na roboty budowlane polegające na wykonaniu budynków wraz z instalacjami wewnętrznymi, każdy o kubaturze co najmniej 750 m3. Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX SIWZ i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W kierowaniu robotami budowlanymi mogą uczestniczyć osoby, które posiadają doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. Należy podać informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Osoby proponowane do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót powinni posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, aktualne na okres wykonywania robót zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej; 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Dodatkowo kierownik budowy powinien posiadać min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy. Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX SIWZ i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie ubezpieczenia cywilnego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz. IX SIWZ i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, gdy o zamówienie ubiega się Wykonawca występujący jako konsorcjum, zobowiązany jest on do przedłożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców. Z ww pełnomocnictwa winno wynikać: a) jakie podmioty tworzą konsorcjum, b) wskazanie podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców z podaniem zakresu jego umocowania, c) określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, c)wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum (z podaniem % udziału w realizacji zamówienia), d)oznaczenie czasu trwania konsorcjum ( na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia i okres gwarancji rękojmi ),

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie ceny o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok. nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2010 godzina 12:15, miejsce: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok. nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja będzie realizowana przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-11-12

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-11-12

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-11-12