Zamówienie Nr z dnia 2010-10-28 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni jezdni na odcinku 0+000,00 ÷ 0+263,00, kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej w ul. DP 1 na os. Południe w Grajewie

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa nawierzchni jezdni na odcinku 0+000,00 ÷ 0+263,00, kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej w ul. DP 1 na os. Południe w Grajewie
Data wydania 2010-10-28
Grajewo: Budowa nawierzchni jezdni na odcinku 0+000,00 ÷ 0+263,00, kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej w ul. DP 1 na os. Południe w Grajewie
Numer ogłoszenia: 348888 - 2010; data zamieszczenia: 28.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 320756 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 086 2723235, faks 086 2723238.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni jezdni na odcinku 0+000,00 ÷ 0+263,00, kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej w ul. DP 1 na os. Południe w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Budowa nawierzchni jezdni na odcinku 0+000,00 ÷ 0+263,00, kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej w ul. DP 1 na os. Południe w Grajewie w zakresie realizacji: a)nawierzchni polegać będzie na: - budowie nawierzchni jezdni długości 263,00mb i szerokości 5,0m wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym połączonej z nawierzchnią ulicy 9-go Pułku Strzelców Konnych. Konstrukcja nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, krawężnik betonowy 15x20cm na ławie betonowej z oporem. - budowie chodnika o wym. 1,5mx 117mb i 2,0m x 12,0mb z kostki brukowej szarej na posypce piaskowo-cementowej 1:4 gr. 5cm i obrzeżem betonowym 20x6cm na posypce piaskowej gr. 3cm. - rozebraniu istniejącej nawierzchni asfaltowej (bez parkingu) i podbudowy betonowej szer. 4,5m i dł. ok. 94mb o strony ulicy 9-go Pułku Strzelców Konnych. - wykonaniu odcinka dojazdu o nawierzchni żwirowej i powierzchni ok 250m² łączącego zjazd z ulicy DP1(km 0+239) z infrastrukturą drogową budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS, - wykonaniu włączenia w istniejący wodociąg projektowanego odcinka sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 śr 160x 14,6 mm i dł. 32,0mb na odcinku T1 ÷ T2 wraz z hydrantem nadziemnym śr. 80mm i zakończony zasuwą. - wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej od istniejącej studni S1 do studni S 6 o długości 95 mb plus odcinek rury dł 6,0mb poza studnię S6 . Instalacja projektowana z rur PVC-U, klasa sztywności SN8, Ø 300 (101mb), studnie rewizyjne wykonane z kręgów żelbetowych o śr. 1200mm z pierścieniem odciążającym na podbudowie betonowej gr. 20cm i włazem żeliwnym ciężkim D400/40T/-szt 5. b)kanalizacji deszczowej polegać będzie na: - Budowie kanalizacji deszczowej włączonej do istniejącej studni D1 na odcinku do studni D5 z rur PVC-U, klasa sztywności SN8, Ø 300 o długości 105,5mb plus 6mb poza studnię D5 łączna długość kanalizacji deszczowej 111,5mb. - montażu 4 szt. żelbetowych studni rewizyjnych (D2 ÷ D5) z kręgów żelbetowych o śr. 1200mm z betonowym pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym typu D400/40T. - włączenie do istniejących studni rewizyjnych oznaczonych D1, D19, D 20, D 21 szt. 8 studni ściekowych z kręgów betonowych o śr. 500mm z osadnikiem piasku H=0,5m z pierścieniem odciążającym betonowym i wpustem ulicznym D400 i 4szt. wpustów ulicznych do studni rewizyjnych przewidzianych do wykonania. Przykanaliki z rur PVC-U, SN8, Ø 200 o łącznej długości 34,5mb. c) linii oświetleniowej polegać będzie na: - przestawieniu istniejących slupów oświetlenia drogowego szt 2- oznaczonych nr 19, 20, - montażu 6szt. słupów żelbetowych wirowanych EOC-12/2,5 z wysięgnikiem R5-1000/5st. i oprawą oświetleniową np. JET2 CL2 100W np. firmy THORN (lub innej o nie gorszych parametrach) oświetlenia drogowego oznaczonego nr 20/1/A1, 51/A1, 50/A1, 49/A1, 48/A1, 47/A1. Poszczególne słupy z oprawami zasilane linią kablowa YAKXS 4x35mm².

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • KONSORCJUM: - PHU UNIROL Dorota Kulikowska - Lider - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG sp.z o.o. - Partner, ul.Robotnicza 6, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 365611,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 400160,00

  • Oferta z najniższą ceną: 400160,00 / Oferta z najwyższą ceną: 400160,00

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-11-02

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-11-02

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-11-02