Zamówienie z dnia 2010-10-06 - Budowa nawierzchni jezdni na odcinku 0+000,00 ÷ 0+263,00, kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej w ul. DP 1 na os. Południe w Grajewie.

Tytuł Budowa nawierzchni jezdni na odcinku 0+000,00 ÷ 0+263,00, kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej w ul. DP 1 na os. Południe w Grajewie.
Data wydania 2010-10-06
Grajewo: Budowa nawierzchni jezdni na odcinku 0+000,00 ÷ 0+263,00, kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej w ul. DP 1 na os. Południe w Grajewie..
Numer ogłoszenia: 320756 - 2010; data zamieszczenia: 06.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 086 2723235, faks 086 2723238.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni jezdni na odcinku 0+000,00 ÷ 0+263,00, kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej w ul. DP 1 na os. Południe w Grajewie...

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie pn : Budowa nawierzchni jezdni na odcinku 0+000,00 ÷ 0+263,00, kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej w ul. DP 1 na os. Południe w Grajewie w zakresie realizacji: a) nawierzchni polegać będzie na: - budowie nawierzchni jezdni długości 263,00mb i szerokości 5,0m wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym połączonej z nawierzchnią ulicy 9-go Pułku Strzelców Konnych. Konstrukcja nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, krawężnik betonowy 15x20cm na ławie betonowej z oporem. - budowie chodnika o wym. 1,5mx 117mb i 2,0m x 12,0mb z kostki brukowej szarej na posypce piaskowo-cementowej 1:4 gr. 5cm i obrzeżem betonowym 20x6cm na posypce piaskowej gr. 3cm. - rozebraniu istniejącej nawierzchni asfaltowej (bez parkingu) i podbudowy betonowej szer. 4,5m i dł. ok. 94mb o strony ulicy 9-go Pułku Strzelców Konnych. - wykonaniu odcinka dojazdu o nawierzchni żwirowej i powierzchni ok 250m² łączącego zjazd z ulicy DP1(km 0+239) z infrastrukturą drogową budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS, - wykonaniu włączenia w istniejący wodociąg projektowanego odcinka sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 PN 10 śr 160x 14,6 mm i dł. 32,0mb na odcinku T1 ÷ T2 wraz z hydrantem nadziemnym śr. 80mm i zakończony zasuwą. - wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej od istniejącej studni S1 do studni S 6 o długości 95 mb plus odcinek rury dł 6,0mb poza studnię S6 . Instalacja projektowana z rur PVC-U, klasa sztywności SN8, Ø 300 (101mb), studnie rewizyjne wykonane z kręgów żelbetowych o śr. 1200mm z pierścieniem odciążającym na podbudowie betonowej gr. 20cm i włazem żeliwnym ciężkim D400/40T/-szt 5. b) kanalizacji deszczowej polegać będzie na: - Budowie kanalizacji deszczowej włączonej do istniejącej studni D1 na odcinku do studni D5 z rur PVC-U, klasa sztywności SN8, Ø 300 o długości 105,5mb plus 6mb poza studnię D5 łączna długość kanalizacji deszczowej 111,5mb. - montażu 4 szt. żelbetowych studni rewizyjnych (D2 ÷ D5) z kręgów żelbetowych o śr. 1200mm z betonowym pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym typu D400/40T. - włączenie do istniejących studni rewizyjnych oznaczonych D1, D19, D 20, D 21 szt. 8 studni ściekowych z kręgów betonowych o śr. 500mm z osadnikiem piasku H=0,5m z pierścieniem odciążającym betonowym i wpustem ulicznym D400 i 4szt. wpustów ulicznych do studni rewizyjnych przewidzianych do wykonania. Przykanaliki z rur PVC-U, SN8, Ø 200 o łącznej długości 34,5mb. c) linii oświetleniowej polegać będzie na: - przestawieniu istniejących slupów oświetlenia drogowego szt 2- oznaczonych nr 19, 20, - montażu 6szt. słupów żelbetowych wirowanych EOC-12/2,5 z wysięgnikiem R5-1000/5st. i oprawą oświetleniową np. JET2 CL2 100W np. firmy THORN (lub innej o nie gorszych parametrach) oświetlenia drogowego oznaczonego nr 20/1/A1, 51/A1, 50/A1, 49/A1, 48/A1, 47/A1. Poszczególne słupy z oprawami zasilane linią kablowa YAKXS 4x35mm²...

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
* Budowa nawierzchni jezdni oraz infrastruktury technicznej tj.sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej na os.Jana Pawła II w Grajewie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.23.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 5000 PLN

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

) zrealizowanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej po 2 zamówień na roboty budowlane polegające na wykonaniu: - nawierzchni jezdni bitumicznej o powierzchni min 1000m² , - instalacji kanalizacji sanitarnej lub deszczowej długości min. 200mb. - linii energetycznych długości min. 200mb Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz IX SIWZ i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.
*

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Dostęp do co najmniej jednej jednostki nw narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu realizacji zamówienia wraz podaniem informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wymagane minimalne zasoby: koparka szt. 1, samochód samowyładowczy min. szt. 1, walec wibracyjny szt.1, rozściełacz asfaltu. Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz IX SIWZ i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.
*

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W kierowaniu robotami budowlanymi będą uczestniczyć osoby, które posiadają doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia. Należy podać informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Osoby proponowane do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierowników robót powinny posiadać n/w uprawnienia budowlane, aktualne na okres wykonywania robot zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego a ponadto: kierownik budowy- powinien posiadać uprawnienia budowlane w konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i min 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy. kierownik robót sanitarnych -powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych i min 2 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót. kierownik robót elektrycznych -powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i min 2 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót. Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz IX SIWZ i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.
*

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określoną jako możliwość dostępu do dysponowania środkami finansowymi min 70% ceny ofertowej brutto wykonawcy wystarczającymi do realizacji zamówienia pn: Budowa nawierzchni jezdni na odcinku 0+000,00 ÷ 0+263,00 , kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej w ul. DP 1 na os. Południe w Grajewie. bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu realizacji innych zamówień. b)posiadanie ubezpieczenia cywilnego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500000,00zł Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach wymienionych w Rozdz IX SIWZ i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
o wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
o wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
o oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
o informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
*

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
o aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne np.: opady atmosferyczne, niskie temperatury, itp., uniemożliwiające dalsze należyte i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonywanie przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok. nr 11..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok. nr 21..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-10-06

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-10-06

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-10-06