Zamówienie Nr z dnia 2010-08-30 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont dachu mieszkalnego budynku komunalnego położonego przy ul. Ełckiej 1 w Grajewie

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont dachu mieszkalnego budynku komunalnego położonego przy ul. Ełckiej 1 w Grajewie
Data wydania 2010-08-30
Grajewo: Remont dachu mieszkalnego budynku komunalnego położonego przy ul. Ełckiej 1 w Grajewie
Numer ogłoszenia: 269022 - 2010; data zamieszczenia: 30.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194900 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 086 2723235, faks 086 2723238.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu mieszkalnego budynku komunalnego położonego przy ul. Ełckiej 1 w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu mieszkalnego budynku komunalnego położonego przy ul. Ełckiej 1 w Grajewie. 2. Zakres robót został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji i obejmuje : - rozbiórkę pokrycia z eternitu falistego z wywozem i utylizacją płyt eternitowych - 279 m2, - rozbiórkę łacenia - 279 m2, - rozbiórkę rynien Ø 120 mm - 46 m, - rozbiórkę rur spustowych Ø 100 mm - 26 m, - rozebranie obróbek blacharskich kominów, okapów i ogniomurów - 30 m2, - rozebranie kominów ponad dachem - 2,31 m3, - wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych na odl. 2 km - 3 m3, - wykonanie łacenia co 30 cm z foliowaniem pod blachodachówkę - 279m2, - krycie dachu blacho-dachówką w kolorze cegły - 279m2, - wykonanie pasa pod i nad rynnowego z blachy ocynkowanej - 23 m2, - wykonanie i montaż rynien Ø 120 mm - 46 m, - montaż gąsiorów dachowych z blachy powlekanej w kolorze dachu - 26 m, - wykonanie i montaż rur spustowych Ø 100 mm z blachy ocynkowanej- 26 m, - wymurowanie kominów dymowych z cegły klinkierowej - 2,31 m3, - wykonanie obróbek kominów, okapu i ogniomuru z blachy powlekanej w kolorze dachu - 27 m2, - wykonanie czapek żelbetowych na kominach - 2,5 m2, - wykonanie i montaż ław kominiarskich - 8 m, - montaż wyłazu dachowego - 1 szt., - montaż zapór śniegowych - 45,00 m, - montaż i demontaż rusztowania do przebudowy kominów 2 kpl..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usługowo- Transportowo- Handlowy Bogusław Wisowaty, ul. Jagodowa 12, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44837,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 39555,88

  • Oferta z najniższą ceną: 39555,88 / Oferta z najwyższą ceną: 57465,54

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-09-05

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-09-05

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-09-05