Zamówienie Nr z dnia 2010-08-18 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Utworzenie szkolnego placu zabawa przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie w ramach programu Radosna Szkoła

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Utworzenie szkolnego placu zabawa przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie w ramach programu Radosna Szkoła
Data wydania 2010-08-18
Grajewo: Utworzenie szkolnego placu zabawa przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie w ramach programu Radosna Szkoła
Numer ogłoszenia: 254374 - 2010; data zamieszczenia: 18.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 172681 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 086 2723235, faks 086 2723238.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie szkolnego placu zabawa przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie w ramach programu Radosna Szkoła.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie placu do zabawa i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni poliuretanowej wraz z kompletnym wyposażeniem..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ABIES Kuczyńscy s.c., Miecze 26, 19-206 Rajgród, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 188600,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 229885,60

  • Oferta z najniższą ceną: 229885,60 / Oferta z najwyższą ceną: 229885,60

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-08-18

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-08-18

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-08-18