Zamówienie Nr z dnia 2010-07-23 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja w Grajewie

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja w Grajewie
Data wydania 2010-07-23
Grajewo: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja w Grajewie
Numer ogłoszenia: 197289 - 2010; data zamieszczenia: 23.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181366 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 086 2723235, faks 086 2723238.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konstytucji 3 Maja w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr.250 mm o dł.176,5mb, 2) budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV o śr.400mm o dł.189,0mb, 3) budowa przykanalików z rur PCV o śr.200mm - o dł.101,0mb 4) budowa wpustów ulicznych o śr.500mm - 15szt. 5) budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.1200mm - 9 szt. 6) rozebranie i odbudowa nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni - 200m2, 7) rozebranie i odbudowa nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr.6 cm (wraz z wjazdami na posesje) o łącznej powierzchni - 580m2 (w tym materiał pochodzący z rozbiórki o powierzchni - 190m2), 8) rozebranie i odbudowa krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej o długości 280mb, 9)odbudowa miejsc parkingowych (wraz z robotami towarzyszącymi) w rejonie skrzyżowania z ul.Szpitalną o łącznej powierzchni - 272,5m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Spółdzielnia Budowlanych SKOMAND, ul. Wojska Polskiego 71A, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 364570,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 324909,35

  • Oferta z najniższą ceną: 324909,35 / Oferta z najwyższą ceną: 375063,43

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-07-23

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-07-23

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-07-23