Zamówienie Nr z dnia 2010-07-19 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie.

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie.
Data wydania 2010-07-19
Grajewo: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie.
Numer ogłoszenia: 191255 - 2010; data zamieszczenia: 19.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153799 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 086 2723235, faks 086 2723238.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: a) budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem o nawierzchni poliuretanowej z EPDM na podbudowie przepuszczalnej o łącznej gr. 52mm kładzionej w trzech warstwach o powierzchni 1428,10m² w skład, którego wchodzą: - boisko do piłki ręcznej wyposażone w dwie bramki aluminiowe wraz z siatką osadzone w tulejach stalowych ocynkowanych, - 2 boiska do koszykówki wyposażone w stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 1,60 m, tablicę 1,8x1,05m, obręcz uchylną,siateczkę do obręczy - 4 zestawy, - boisko do siatkówki wyposażone w słupki stalowe montowane w tulejach stalowych z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatkę całosezonową - 2 zestawy, - boisko do tenisa wyposażone w słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatkę całosezonową - 1 zestaw. b) - wykonanie bieżni czteropasmowej o nawierzchni poliuretanowej EPDM na podbudowie przepuszczalnej o łącznej gr. 52mm kładzionej w 3 warstwach i powierzchni 323,52m², c) - wykonanie skoczni w dal o nawierzchni poliuretanowej z EPDM na podbudowie przepuszczalnej o łącznej gr. 52mm kładzionej w trzech warstwach i powierzchni 49,95 m², d) - wykonanie stanowiska do miotania kulą o nawierzchni poliuretanowej z EPDM na podbudowie przepuszczalnej o łącznej gr. 52mm kładzionej w trzech warstwach i powierzchni 3,15m², e) - wykonanie placyku przed wejściem na boisko o powierzchni 49,20m², f) - wykonanie terenów zielonych o powierzchni 1560,00 m², g) - wykonanie sieci elektroenergetycznej oświetlenia boiska- montaż 6 szt. masztów stalowych o wys. 9m z oprawami oświetleniowymi, h) - wykonanie sieci drenażowej pod nawierzchnią boiska i bieżni wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.62.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 • IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno, kraj/woj. pomorskie.
 • IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 655615,44 PLN.

 • IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 549000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 549000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 901126,56

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-07-19

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-07-19

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-07-19