Zamówienie Nr z dnia 2010-07-16 - Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego stanowiącej własność miasta Grajewo

Tytuł Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego stanowiącej własność miasta Grajewo
Data wydania 2010-07-16
Grajewo dnia 2010.07.16.

 

K O M U N I K A TBurmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego stanowiącej własność miasta Grajewo:

nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-mieszkalnym drewnianym , wolnostojącym , bez podpiwniczenia ,oznaczona nr nr: 2031/97
i 2031/99 o powierzchni 15885 m2 posiadająca księgę wieczystą Kw – 2785 i Kw -25111 położona przy ul. Wojska Polskiego.


cena wywoławcza - 1.300.000,00 zł

wadium – 260.000,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W/w nieruchomość wolna od obciążeń.

Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę
z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2010 roku o godz. 1000 w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 23.09.2010 r. na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192 w PKO BP S.A. O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 730 –1530 / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25 oraz na stronie internetowej urzędu.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-07-23

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-07-23

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-07-23