Zamówienie Nr z dnia 2010-07-01 - przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Grajewie przy ul. Spółdzielczej stanowiącej własność miasta Grajewo

Tytuł przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Grajewie przy ul. Spółdzielczej stanowiącej własność miasta Grajewo
Data wydania 2010-07-01

 

Grajewo 2010.07.01.


K O M U N I K A TBurmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Grajewie przy ul. Spółdzielczej stanowiącej własność miasta Grajewo:


nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym ,parterowym z poddaszem nieużytkowym ,murowanym o powierzchni zabudowy 225,00 m2, oznaczona
nr 1103/26 o powierzchni 885 m2 dla której Sąd Rejonowy w Grajewie prowadzi księgę wieczystą Kw – 737.

cena wywoławcza - 100.000,00 zł

wadium – 20.000,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W/w nieruchomość wolna od obciążeń .

Obszar ,na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2010 roku o godz. 1130 w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej, przelewem do dnia 23.08.2010 roku na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192 w PKO BP S.A. O/ Grajewo / decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 30 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 730 –1530 / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-07-12

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-07-12

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-07-12