Zamówienie Nr z dnia 2010-06-02 - Zawiadomienie o wyborze oferty - Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - etap I: Przebudowa ul.Braci Świackich

Tytuł Zawiadomienie o wyborze oferty - Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - etap I: Przebudowa ul.Braci Świackich
Data wydania 2010-06-02
Grajewo 02.06.2010r.

GP.7041-9-5/10

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej


Na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r Nr 223, poz.1655 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Grajewo, 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych – etap I: Przebudowa ul.Braci Świackich” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” sp. z o.o. ul.Robotnicza 4, 19-203 Grajewo.
Oferta ta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oferty i okres gwarancji. Uzyskała ona najwyższą ilość punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w zakresie w/w kryterium tj:

  • cena oferty (4 997 066,93 zł)- 285,0 pkt.
  • okres gwarancji (48 m-cy) – 15,0 pkt

Łączna liczba punktów - 300,0pkt.

Burmistrz Miasta Grajewo
Krzystzof Waszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-06-07

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-06-07

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-06-07