Zamówienie Nr z dnia 2010-05-28 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu - Budowa nawierzchni w ul.Piaskowej i ul.Słowackiego w Grajewie

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu - Budowa nawierzchni w ul.Piaskowej i ul.Słowackiego w Grajewie
Data wydania 2010-05-28
Numer ogłoszenia: 147620 - 2010; data zamieszczenia: 28.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86267 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 086 2723235, faks 086 2723238.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni w ul.Piaskowej i ul.Słowackiego w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa nawierzchni jezdni w ul.Piaskowej (na odcinku W10 km 0+000 do km 0+174 oraz W9 km 0+000 do km 0+090) w tym: a) nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr.8cm na podbudowie z kruszyw naturalnych gr. 20cm, o powierzchni 1255m2, b) nawierzchni wjazdów z kostki betonowej o gr.8cm na podbudowie z kruszyw naturalnych gr.15cm o powierzchni 185m2, c) ustawienie krawężników betonowych 15x30cm z wykonaniem ław betonowych o dł.430mb, d) ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm o dł. 168mb, e)oznakowaniu pionowym - 4szt. f) przełożeniu kabli telekomunikacyjnych, g) plantowaniu gruntu rodzimego( wyrównanie do poziomu krawężnika i wjazdów) - 565m2, Budowa nawierzchni jezdni w ul.Słowackiego (na odcinku W9 km 0+000 do km 0+160) w tym: a) nawierzchni jezdni z kostki betonowej o gr.8cm na podbudowie z kruszyw naturalnych gr. 20cm, o powierzchni 781m2, b) nawierzchni wjazdów z kostki betonowej o gr.8cm na podbudowie z kruszyw naturalnych gr.15cm o powierzchni 160 m2, c) ustawienie krawężników betonowych 15x30cm z wykonaniem ław betonowych o dł.430mb, d) ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm o dł. 178mb, e)oznakowaniu pionowym - 5szt. f) przełożeniu kabli telekomunikacyjnych, g) plantowaniu gruntu rodzimego( wyrównanie do poziomu krawężnika i wjazdów) - 370m2,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PBO BUD-MAX Jarosław Barankiewicz, ul.Targowa 12, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 266336,0 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 254980,00

  • Oferta z najniższą ceną: 254980,00 / Oferta z najwyższą ceną: 318606,66

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-05-31

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-05-31

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-05-31