Zamówienie Nr z dnia 2010-05-11 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Grajewie

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Grajewie
Data wydania 2010-05-11
Grajewo: Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Grajewie
Numer ogłoszenia: 117467 - 2010; data zamieszczenia: 11.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 95778 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 086 2723235, faks 086 2723238.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Sportowej w Grajewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1)budowa kanalizacji sanitarnej bez przyłączy w ul. Sportowej; a)kolektory kanalizacji sanitarnej z rur Ø200 PVC klasy min SN8 o łącznej długości 295 mb plus kolektor kanalizacji sanitarnej z rur Ø200 PEHD 100 SDR 13,6 o długości 26mb ułożony w stalowej rurze osłonowej Ø300 (odcinek 19mb) wprowadzonej metodą przecisku pod pasem drogowym drogi krajowej (ul. Piłsudskiego). Końce kolektorów podłączone do istniejącej studni w ul. Puławskiego i istniejącej studni w pasie drogi krajowej nr 61 (ul. Piłsudskiego) b)studnie rewizyjne betonowe Ø1200 - 5kpl , c)studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych Ø425 -10kpl przelotowe i rozdzielcze (wyloty przewidziane do włączenia przyłączy kanalizacji sanitarnej zaślepić korkiem) 2) budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej z wyłączeniem odcinka w ulicy Bocznej i przejścia pod pasem drogowym drogi krajowej (ul. Piłsudskiego). Początek robót od studni nr 4 (wjazd w ul. Sportową z ul. Piłsudskiego) a)kolektor kanalizacji deszczowej z rur Ø400 PP strukturalnych dwuściennych SN8 długości 141,5 mb, b)kolektor kanalizacji deszczowej z rur Ø300 PP strukturalnych dwuściennych SN8 długości 321,5 mb, c)studnie rewizyjne betonowe Ø1200 szt. 3, d)studnie rewizyjne PP Ø425 szt. 13, e)studnie ściekowe betonowe Ø500 z wpustami kpl. 26, f)przykanaliki z rur Ø200 PP strukturalnych dwuściennych SN8 dł.-118m. Na całej długości wykonywanych robót kanalizacyjnych odtworzyć nawierzchnię żwirowo-gruntową..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

 • IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska, ul. 9 Pułku Strzelców Konnych 1113, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.
 • IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 280171,17 PLN.

 • IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 339999,36

  • Oferta z najniższą ceną: 205153,98 / Oferta z najwyższą ceną: 530700,00

  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-05-11

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-05-11

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-05-11