Zamówienie Nr z dnia 2010-04-28 - Ogłoszenie o zamówieniu - Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - etap I: Przebudowa ul.Braci Świackich

Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu - Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - etap I: Przebudowa ul.Braci Świackich
Data wydania 2010-04-28

 

Grajewo: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - etap I: Przebudowa ul.Braci Świackich
Numer ogłoszenia: 100853 - 2010; data zamieszczenia: 28.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 086 273 0 800, faks 086 273 0 803.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.grajewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - etap I: Przebudowa ul.Braci Świackich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie pn :Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych - etap I: Przebudowa ul.Braci Świackich polega na przebudowie drogi gminnej nr 102912B. Do realizacji inwestycji przyjęto cały odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego (droga krajowa nr 61) od km 0+067,66 do skrzyżowania z ulicami Przemysłową (droga powiatowa nr 1808B) i Wiórową (droga powiatowa nr 2631B) do km 1+664,50 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011. Realizacja inwestycji polega na wykonaniu nw elementy robót: 1) Roboty przygotowawcze roboty pomiarowe w terenie wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy karczowanie drzew i krzaków usunięcie warstwy humusu prace rozbiórkowe (oznakowania, elementów betonowych, przepustów) 2)Roboty ziemne - wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie - wykonanie nasypów mechanicznie 3) Odwodnienie korpusu drogi - wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej - 26m 4) Podbudowa pod nawierzchnię drogową - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża - 3175m2 - wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o gr. 20cm - 3175 m2 - wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o gr. 10 cm - 9129 m2 5) Nawierzchnia drogowa - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr. 8cm - 11454 m2 i warstwa ścieralna o gr. 5 cm - 11272 m2 6)Roboty wykończeniowe - humusowanie z obsianiem skarp - 9922 m2 - ułożenie przepustów rurowych śr. 40cm pod zjazdami - 138 m 7) Oznakowanie drogi i urządzenia bezpieczeństwa ruchu oznakowanie poziome jezdni - 949 m2 oznakowanie pionowe jezdni - 18 szt. słupków i 26 szt. tarcz znaków drogowych ustawienie barier ochronnych stalowych - 880 m ustawienie poręczy ochronnych - 1037 m 8) Elementy ulic ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na ławie betonowej - 144 m wykonanie chodników i ścieżek rowerowych z kostki brukowej gr. 6cm w - 427 m2 wykonanie ścieżek rowerowych z betonu asfaltowego gr. 5 cm na podbudowie z kruszyw naturalnych gr.10cm - 5915 m2 ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm - 352 m wjazdy i wyjazdy z kostki betonowej na podbudowie z kruszyw naturalnych gr.15cm - 42 m2 wjazdy i wyjazdy z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszyw naturalnych gr.15cm - 542 m2 ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów - 2131 m wykonanie ścieków skarpowych z prefabrykowanych elementów - 102 m 9) Wykonanie muru oporowego kamiennego z gabionów - 391 m3 10) Kanalizacja deszczowa - wykonanie kanału z rur PP o śr. 30 cm o dł. 155 m wraz z studniami rewizyjnymi betonowymi: 6 szt. - wykonanie przykanalików z rur PP o śr. 20 cm o dł. 27 m wraz z wpustami krawężnikowymi: 4 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 50 000 PLN

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zrealizowanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie na roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych kategorii minimum KR- 4 o powierzchni co najmniej 7.500 m2. Należy podać ich rodzaj, wartość,datę i miejsce wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dostęp do co najmniej jednej jednostki nw narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych w celu realizacji zamówienia wraz podaniem informacji o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wymagane zasoby: Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych (parametry) - Wytwórnia mas bitumicznych o wydajności minimum 50 Mg/h zlokalizowana w odległości gwarantującej czas transportu, od załadunku do wyładunku, nie przekraczającej 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania - 1 szt. - Układarka do mas bitumicznych szerokości minimum 4 m - 1 szt. - Samochody samowyładowcze 15 t lub większe - 3 szt. - Walec statystyczny samojezdny min. 8t - 1 szt. - Walec statystyczny ogumiony min. 8t. - 1 szt. - Walec wibracyjny min. 8t - 1 szt. - Koparka podsiębierna o pojemności łyżki min. 0,6 m3 - 1 szt. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na potencjale technicznym innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dysponowania niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Osoby proponowane do pełnienia funkcji kierownika budowy i kierownika robót powinni posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, aktualne na okres wykonywania robót zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz ponadto: 1) kierownik budowy (uprawnienia w specjalności drogowej) - powinien posiadać min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika budowy, 2) kierownik robót wodno-kanalizacyjnych (uprawnienia w specjalności instalacji w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych) - powinien posiadać min. 1 rok doświadczenia na stanowisku kierownika robót, Jeżeli osoby ,o których jest mowa wyżej nie są pracownikami Wykonawcy w rozumieniu art. 2 kodeksu pracy to należy złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów , że podejmują się pełnienia obowiązków z chwilą podpisania umowy przez Wykonawcę z Zamawiającym. Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1)Obrót w ostatnim roku obrotowym lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, określony na podstawie Rachunku zysków i strat suma pozycji przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego - na podstawie innego dokumentu określającego obroty - w wysokości min. 6.000.000,00 zł, oraz że w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł. 2) Ubezpieczenie cywilne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.500 000zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) Spełnienie ww warunku oceniane będzie w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie dokumentach i zostanie dokonane wg formuły spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia, 2) W przypadku, gdy o zamówienie ubiega się Wykonawca występujący jako konsorcjum, zobowiązany jest on do przedłożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców, 3) W przypadku gdy ofertę składa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość oferty dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego, wymagane jest załączenie stosownego dokumentu (uchwała wspólnika lub umowa spółki) w trybie art. 230 k.s.h. (ustawa z dn. 15 września 2000r, Dz. U. Nr 94 poz. 1037).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok.nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo 19-200 Grajewo ul.Strażacka 6A pok.nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-04-28

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-04-28

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-04-28