Zamówienie z dnia 2010-04-08 - Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności miasta Grajewo i części jego jednostek organizacyjnych

Tytuł Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności miasta Grajewo i części jego jednostek organizacyjnych
Data wydania 2010-04-08
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności miasta Grajewo i części jego jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 78127 - 2010; data zamieszczenia: 07.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo , ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 086 2723235, faks 086 2723238.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grajewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności miasta Grajewo i części jego jednostek organizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: III. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot główny: CPV: 66.51.000.00-08 Nazewnictwo wg CPV: Usługi ubezpieczeniowe Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych posiadał statut, z którego wynika, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby nie będące członkami towarzystwa. Zamawiający (jednostki Zamawiającego) będzie traktowany przez takiego Wykonawcę jako osoba nie będąca członkiem towarzystwa, a co za tym idzie nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.). 3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: 1)Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. (ubezpieczenie odrębne, za wyjątkiem podpunktu D, w punkcie 3.5.1. Rozdziału III - w wymienionej części jest ubezpieczeniem wspólnym) 2) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej. (ubezpieczenie wspólne) 3) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. (ubezpieczenie wspólne) 4) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. (ubezpieczenie odrębne, za wyjątkiem podpunktu E, w punkcie 3.5.1. Rozdziału III - w wymienionej części jest ubezpieczeniem wspólnym) 5) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. (ubezpieczenie wspólne, za wyjątkiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który posiadać będzie odrębne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ) 6) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie wspólne, za wyjątkiem podpunktu D w pkt 3.5.2 rozdz. III - w wymienionej części jest ubezpieczeniem odrębnym i dotyczy Urzędu Miasta), 7) Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC/KR, ASS). - (ubezpieczenie odrębne) 2. Jednostki organizacyjne Zamawiającego podlegające ubezpieczeniu: 1) Urząd Miasta Grajewo ul. Strażacka 6 A, 19 - 200 Grajewo 2) Miejski Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 20, 19 - 200 Grajewo 3) Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wojska Polskiego 20,19 - 200 Grajewo 4) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strażacka 2, 19 - 200 Grajewo 5) Przedszkole Miejskie Nr 6, os. Południe 34,19 - 200 Grajewo 6) Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Krasickiego 2, 19 - 200 Grajewo 7) Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. 11 Listopada 12,19 - 200 Grajewo 8) Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Ełcka 31,19 - 200 Grajewo 9) Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, ul. Strażacka 6, 19 - 200 Grajewo 10) Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Sienkiewicza 34, 19 - 200 Grajewo 11) Publiczne Gimnazjum Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 23, 19 - 200 Grajewo 12) Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Konstytucji 3 Maja 23, 19 - 200 Grajewo 13) Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Szkolna 12,19 - 200 Grajewo 14) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strażacka 6, 19 - 200 Grajewo 15) Publiczne Gimnazjum Nr 2, ul. Mickiewicza 1, 19 - 200 Grajewo 16) Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Mickiewicza 1, 19 - 200 Grajewo 17) Grajewska Izba Historyczna, ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności miasta Grajewo zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń Zamawiającego pośredniczy firma Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu wynagradzana prowizyjnie przez Wykonawcę według zwyczajowo przyjętych stawek. Maximus Broker Sp. z o.o. działa na mocy posiadanego pełnomocnictwa..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1) nabycia składników majątkowych w okresie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego (podwyższenie wysokości składki lub wysokości raty składki następuje w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia z powodu wzrostu wartości ubezpieczonego mienia o wartość powyżej 10% - klauzula nr 9 i 10. Klauzula nr 10 nie dotyczy nowo zakupionych środków transportu). 2) wzrostu liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego wskutek powstania nowych jednostek organizacyjnych bądź wskutek przekształcenia, wyodrębnienia czy połączenia jednostek już istniejących, Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 21.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003r. nr 124, poz. 1151 z późn. zm.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 65
 • 2 - Klauzule fakultatywne - 35
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) nabycia składników majątkowych w okresie między zebraniem danych do ubezpieczenia a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia (klauzula nr 8), 2) obniżenia wysokości składki lub wysokości raty składki w przypadku obniżenia sumy ubezpieczenia z powodu zmniejszenia wartości majątku, 3) korzystnych dla Zamawiającego zmian zakresu ubezpieczenia wynikających ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, pokój nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-04-08

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-04-08

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-04-08