Zamówienie Nr z dnia 2010-04-02 - o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. publicznego przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie przebudowy jezdni i chodników ulicy Krasickiego w Grajewie

Tytuł o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. publicznego przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie przebudowy jezdni i chodników ulicy Krasickiego w Grajewie
Data wydania 2010-04-02

Grajewo, 2010.04.02.

 

GK. 341 - 1 /10

 

Wg. wykazu

 

 

 

dotyczy: publicznego przetargu nieograniczonego pn. „ Wykonanie przebudowy jezdni i chodników ulicy Krasickiego w Grajewie”

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 

Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym przetargu złożona została 1 oferta, tj:

Przedsiębiorstwa Drogowo- Mostowego „ UNIDROG” sp. z o.o.

19 – 203 Grajewo ul. Robotnicza 4 .

W/w oferta spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. Oferta uzyskała w prowadzonym postępowaniu maksymalną ilość punktów.

Planowany termin podpisania umowy ustala się na dzień 12.04 2010 r..

 

Streszczenie oceny

Zastosowanie kryterium oceny – cena 100%

 

Nr. oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba uzyskanych

punktów

w kryterium

cena

Razem

1

P.D.M „ UNIDROG ” Sp.z o.o.

ul. Robotnicza 4,19-203 Grajewo

328.046,90 zł.100


100

 

Burmistrz Miasta Grajewo

 

mgr Krzysztof Waszkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Poniatowski

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Data wprowadzenia: 2010-04-28

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2010-04-28

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2010-04-28