Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500083235-N-2018 z dnia 17-04-2018 r. - Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz utworzenie terenów zielonych w Grajewie.

Ogłoszenie nr 500083235-N-2018 z dnia 17-04-2018 r.
Grajewo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 545203-N-2018
Data: 16/04/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Tak http://bip.um.grajewo.pl
W ogłoszeniu powinno być: Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.3)
W ogłoszeniu jest: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp (przetarg nieograniczony): Nie
W ogłoszeniu powinno być: Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Język lub języki w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie o udziału w postępowaniu: Polski

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2018-04-17

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2018-04-17

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2018-04-17