Ogłoszenie o zamówieniu nr 609537-N-2017 z dnia 2017-10-31 - Opracowanie ekspertyz technicznych stanu technicznego budynków komunalnych na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych ich doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa”.

Ogłoszenie nr 609537-N-2017 z dnia 2017-10-31 r.

Burmistrz Miasta Grajewo: Opracowanie ekspertyz technicznych stanu technicznego budynków komunalnych na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych ich doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.grajewo.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.um.grajewo.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.grajewo.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.grajewo.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i złożona w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6a, 19-200 Grajewo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie ekspertyz technicznych stanu technicznego budynków komunalnych na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych ich doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa”.
Numer referencyjny: RI.7013.16.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyz technicznych stanu technicznego budynków komunalnych na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych ich doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”, w tym: 1) Część I – kompleks budynków: budynek mieszkalno-użytkowy przy ul. Piłsudskiego 3 budynek mieszkalno-użytkowy przy ul. Piłsudskiego 5 budynek mieszkalno-użytkowy przy ul. Piłsudskiego 7-9 budynek mieszkalno-użytkowy przy PI. Niepodległości 17 2) Część II – budynek mieszkalny przy przy ul. Ełckiej 5 3) Część III – budynek mieszkalny przy ul. Kilińskiego 5 4) Część IV – budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 13 5) Część V – budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 19 6) Część VI – budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 21 7) Część VII – budynek mieszkalny przy ul. Traugutta 6A 8) Część VIII – budynek mieszkalny przy ul. Traugutta 10 9) Część IX – budynek mieszkalny przy ul. Łaziennej 9 2. Zakres realizacji zadania obejmuje: a) sporządzenie inwentaryzacji architektonicznej na potrzeby opracowania ekspertyz, b) sporządzenie inwentaryzacji istniejących uszkodzeń budynku na podstawie oględzin budynku, w szczególności jego przegród zewnętrznych, elementów konstrukcyjnych, elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, c) określenie przyczyn powstania uszkodzeń budynków, d) sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku tj. wyczerpujący opis stanu technicznego budynku na dzień opracowania ekspertyzy oparty na inwentaryzacji wielobranżowej w formie graficznej z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych. Określenie rodzaju i stopnia zużycia technicznego elementów obiektu, ewentualnego stopnia korozji biologicznej i mechanicznej, opracowanie wniosków końcowych i zaleceń co do sposobu wykonania napraw, wymiany, usunięcia, poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku, wraz z podaniem szacunkowego kosztu wykonania robót budowlanych. Określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, 3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: a) inwentaryzacja architektoniczna stanu technicznego w formie graficznej, b) opis techniczny budynku wraz z opisem instalacji wewnętrznych wymagających niezbędnych interwencji, c) rzuty poszczególnych kondygnacji z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych, d) przynajmniej jeden rysunek przekroju pionowego, e) rysunki elewacji budynku z oznaczeniem miejsc wymagających niezbędnych interwencji Ekspertyza techniczna budynku powinna zawierać następujące elementy: a) przedmiot i zakres opracowania, b) opis badanego budynku, kubatura, powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa opis posadowienia budynku, rozwiązania konstrukcyjne, rok budowy, opis architektoniczny, c) analiza dokumentacji budynku, d) szkice lub rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna, e) opis badanych elementów, rozwiązań, przeprowadzonych badań, f) wyniki badań, niezbędne obliczenia, rysunki, g) analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń, h) zalecenia dotyczące sposobu wykonywania napraw, pozostawienia, wymiany, usunięcia, przebudowy poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku (np. konieczne zabezpieczenia, naprawy, wzmocnienia, osuszania, itp.), i) określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, j) wnioski końcowe. Opracowana ekspertyza ma w sposób jednoznaczny określać zakres niezbędnych rozwiązań oraz ich wpływ na dalszą eksploatację budynku. Autor ekspertyzy zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie, które na przestrzeni czasu nie spowolni jedynie procesu degradacji elementów budowlanych budynku lecz zlikwiduje je w całości. Określenie zasadności wykonania prac rozbiórkowych, remontowych lub przebudowy, powinno uwzględniać w szczególności okres oddziaływania przewidywanych rozwiązań, na czas i koszt eksploatacji budynku w stanie zapewniającym odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ekspertyza techniczna budynku powinna być sporządzona i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. Wersja elektroniczna dokumentacji powinna zostać sporządzona w formacie PDF oraz edytowalnym .dwg. Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać na nośnikach danych umożliwiających jej odczytanie oraz udostępnianie. 4. Opis budynków objętych przedmiotem zamówienia. 1) Część I – kompleks budynków: Budynek przy ul. Piłsudskiego 3 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 941. Budynek mieszkalno-użytkowy dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 1479,30 m3 Powierzchnia zabudowy: 186,60 m2 Powierzchnia użytkowa: - części mieszkalnej – 292,88 m2 - części użytkowej – 82,62 m2 Budynek przy ul. Piłsudskiego 5 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 942. Budynek mieszkalno-użytkowy dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 2652,30 m3 Powierzchnia zabudowy: 162,12 m2 Powierzchnia użytkowa: - części mieszkalnej – 266,49 m2 - części użytkowej – 161,30 m2 Budynek przy ul. Piłsudskiego 7-9 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 942. Budynek mieszkalno-użytkowy dwukondygnacyjny, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 2372,00 m3 Powierzchnia zabudowy: 256,25 m2 Powierzchnia użytkowa: - części mieszkalnej – 339,70 m2 - części użytkowej – 88,44 m2 Budynek przy PI. Niepodległości 17 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 940. Budynek mieszkalno-użytkowy dwukondygnacyjny, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 1251,40 m3 Powierzchnia zabudowy: 140,40 m2 Powierzchnia użytkowa: - części mieszkalnej – 80,31 m2 - części użytkowej – 120,00 m2 2) Część II – budynek mieszkalny przy przy ul. Ełckiej 5 Budynek przy ul. Ełckiej 5 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 1045. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 1 672,00 m3 Powierzchnia zabudowy: 209,00 m2 Powierzchnia użytkowa: 414,22 m2 3) Część III – budynek mieszkalny przy ul. Kilińskiego 5 Budynek przy ul. Kilińskiego 5 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 920. Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, wykonany w konstrukcji murowanej, stropodach pokryty papą termozgrzewalną. Kubatura budynku: 807,90 m3 Powierzchnia zabudowy: 110,42 m2 Powierzchnia użytkowa: 204,90 m2 4) Część IV – budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 13 Budynek przy ul. Kopernika 13 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 1372. Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 2 057,10 m3 Powierzchnia zabudowy: 206,40 m2 Powierzchnia użytkowa: 299,34 m2 5) Część V – budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 19 Budynek przy ul. Kopernika 19 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 1377. Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 2 445,90 m3 Powierzchnia zabudowy: 210,00 m2 Powierzchnia użytkowa: 396,04 m2 6) Część VI – budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 21 Budynek przy ul. Kopernika 21 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 1377. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 1 786,90 m3 Powierzchnia zabudowy: 248,00 m2 Powierzchnia użytkowa: 375,26 m2 7) Część VII – budynek mieszkalny przy ul. Traugutta 6A Budynek przy ul. Traugutta 6A zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 963/2. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachą trapezową. Kubatura budynku: 1 319,20 m3 Powierzchnia zabudowy: 152,36 m2 Powierzchnia użytkowa: 198,70 m2 8) Część VIII – budynek mieszkalny przy ul. Traugutta 10 Budynek przy ul. Traugutta 10 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 959. Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, wykonany w konstrukcji murowanej, stropodach pokryty papą termozgrzewalną. Kubatura budynku: 807,90 m3 Powierzchnia zabudowy: 110,42 m2 Powierzchnia użytkowa: 204,90 m2 9) Część IX – budynek mieszkalny przy ul. Łaziennej 9 Budynek przy ul. Łaziennej 9 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 1341/1, 2904/1. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 1 599,00 m3 Powierzchnia zabudowy: 290,68 m2 Powierzchnia użytkowa: 289,06 m2 5. Ekspertyzy techniczne będące przedmiotem niniejszej umowy realizowane są w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
90
45

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od stawiania wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Pzp /zał. nr 3 do SIWZ/
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykazania się zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 1 zamówienia polegających na wykonaniu ekspertyzy technicznej obiektu o kubaturze min. 500 m3 oraz wykazania dysponowania osobami, które posiadają doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj: min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada min. 3 letnie doświadczenie związane z uzyskanymi uprawnieniami,. Jeżeli osoby, o których jest mowa wyżej nie są pracownikami Wykonawcy w rozumieniu art. 2 kodeksu pracy to należy złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów /na zał. nr 5/, że podejmują się pełnienia obowiązków z chwilą podpisania umowy przez Wykonawcę z Zamawiającym. Osoby wskazane przez Wykonawcę w załączniku nr 2a SIWZ, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w złożonej ofercie zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 wzory umowy zobowiązane są do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W szczególności winien przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 5 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca winien przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 1, tj.: 1) wykazu usług (prac projektowych) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane – zgodnie z załącznikiem nr 2b SIWZ, 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 2a SIWZ, Gdy ofertę składa Wykonawca, który zamierza realizować zamówienie korzystając z usług podwykonawców, to obowiązany jest wskazać nazwy tychże podwykonawców (firm) oraz części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom – na formularzu ofertowym /zał. nr 1/. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do ich reprezentowania w postępowaniu (art. 23 ustawy pzp) Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia i sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków: a) Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (na lub wg zał. nr 5 do SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca takie zobowiązanie była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego (ewentualne pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem). Kopie dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. b) Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował przy realizacji zamówienia zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów. Przedkładane w tym celu dokumenty winne zawierać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Udostępnienie Wykonawcy zdolności technicznych i zawodowych przez podmiot trzeci wiąże się z udziałem podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin realizacji 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi będą w szczególności: 1) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, 2) z przyczyn spowodowanych siłą wyższą (za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności). 3) gdy zajdzie potrzeba wykonania opracowań nieprzewidzianych w zamówieniu lub potrzeba zmiany prac projektowych z tytułu nie uzyskania wymaganych prawem zgód, 4) w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć mimo zachowania należytej staranności, 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy, pod warunkiem zastąpienia ich osobami o takim samym doświadczeniu i uprawnieniach potwierdzających spełnianie warunków wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ. 3. Zmiany, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 wymagają sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - Opracowanie ekspertyz technicznych stanu technicznego kompleksu budynków komunalnych na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych ich doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyz technicznych stanu technicznego kompleksu budynków komunalnych na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych ich doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”, w tym: budynek mieszkalno-użytkowy przy ul. Piłsudskiego 3 budynek mieszkalno-użytkowy przy ul. Piłsudskiego 5 budynek mieszkalno-użytkowy przy ul. Piłsudskiego 7-9 budynek mieszkalno-użytkowy przy PI. Niepodległości 17 2. Zakres realizacji zadania obejmuje: a) sporządzenie inwentaryzacji architektonicznej na potrzeby opracowania ekspertyz, b) sporządzenie inwentaryzacji istniejących uszkodzeń budynku na podstawie oględzin budynku, w szczególności jego przegród zewnętrznych, elementów konstrukcyjnych, elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, c) określenie przyczyn powstania uszkodzeń budynków, d) sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku tj. wyczerpujący opis stanu technicznego budynku na dzień opracowania ekspertyzy oparty na inwentaryzacji wielobranżowej w formie graficznej z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych. Określenie rodzaju i stopnia zużycia technicznego elementów obiektu, ewentualnego stopnia korozji biologicznej i mechanicznej, opracowanie wniosków końcowych i zaleceń co do sposobu wykonania napraw, wymiany, usunięcia, poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku, wraz z podaniem szacunkowego kosztu wykonania robót budowlanych. Określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, 3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: a) inwentaryzacja architektoniczna stanu technicznego w formie graficznej, b) opis techniczny budynku wraz z opisem instalacji wewnętrznych wymagających niezbędnych interwencji, c) rzuty poszczególnych kondygnacji z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych, d) przynajmniej jeden rysunek przekroju pionowego, e) rysunki elewacji budynku z oznaczeniem miejsc wymagających niezbędnych interwencji Ekspertyza techniczna budynku powinna zawierać następujące elementy: a) przedmiot i zakres opracowania, b) opis badanego budynku, kubatura, powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa opis posadowienia budynku, rozwiązania konstrukcyjne, rok budowy, opis architektoniczny, c) analiza dokumentacji budynku, d) szkice lub rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna, e) opis badanych elementów, rozwiązań, przeprowadzonych badań, f) wyniki badań, niezbędne obliczenia, rysunki, g) analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń, h) zalecenia dotyczące sposobu wykonywania napraw, pozostawienia, wymiany, usunięcia, przebudowy poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku (np. konieczne zabezpieczenia, naprawy, wzmocnienia, osuszania, itp.), i) określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, j) wnioski końcowe. Opracowana ekspertyza ma w sposób jednoznaczny określać zakres niezbędnych rozwiązań oraz ich wpływ na dalszą eksploatację budynku. Autor ekspertyzy zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie, które na przestrzeni czasu nie spowolni jedynie procesu degradacji elementów budowlanych budynku lecz zlikwiduje je w całości. Określenie zasadności wykonania prac rozbiórkowych, remontowych lub przebudowy, powinno uwzględniać w szczególności okres oddziaływania przewidywanych rozwiązań, na czas i koszt eksploatacji budynku w stanie zapewniającym odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ekspertyza techniczna budynku powinna być sporządzona i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. Wersja elektroniczna dokumentacji powinna zostać sporządzona w formacie PDF oraz edytowalnym .dwg. Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać na nośnikach danych umożliwiających jej odczytanie oraz udostępnianie. 4. Opis budynków objętych przedmiotem zamówienia. Część I – kompleks budynków: Budynek przy ul. Piłsudskiego 3 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 941. Budynek mieszkalno-użytkowy dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 1479,30 m3 Powierzchnia zabudowy: 186,60 m2 Powierzchnia użytkowa: - części mieszkalnej – 292,88 m2 - części użytkowej – 82,62 m2 Budynek przy ul. Piłsudskiego 5 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 942. Budynek mieszkalno-użytkowy dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 2652,30 m3 Powierzchnia zabudowy: 162,12 m2 Powierzchnia użytkowa: - części mieszkalnej – 266,49 m2 - części użytkowej – 161,30 m2 Budynek przy ul. Piłsudskiego 7-9 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 942. Budynek mieszkalno-użytkowy dwukondygnacyjny, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 2372,00 m3 Powierzchnia zabudowy: 256,25 m2 Powierzchnia użytkowa: - części mieszkalnej – 339,70 m2 - części użytkowej – 88,44 m2 Budynek przy PI. Niepodległości 17 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 940. Budynek mieszkalno-użytkowy dwukondygnacyjny, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 1251,40 m3 Powierzchnia zabudowy: 140,40 m2 Powierzchnia użytkowa: - części mieszkalnej – 80,31 m2 - części użytkowej – 120,00 m2 5. Ekspertyzy techniczne będące przedmiotem niniejszej umowy realizowane są w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin realizacji 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Ełckiej 5 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Ełckiej 5 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”. 2. Zakres realizacji zadania obejmuje: a) sporządzenie inwentaryzacji architektonicznej na potrzeby opracowania ekspertyz, b) sporządzenie inwentaryzacji istniejących uszkodzeń budynku na podstawie oględzin budynku, w szczególności jego przegród zewnętrznych, elementów konstrukcyjnych, elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, c) określenie przyczyn powstania uszkodzeń budynków, d) sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku tj. wyczerpujący opis stanu technicznego budynku na dzień opracowania ekspertyzy oparty na inwentaryzacji wielobranżowej w formie graficznej z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych. Określenie rodzaju i stopnia zużycia technicznego elementów obiektu, ewentualnego stopnia korozji biologicznej i mechanicznej, opracowanie wniosków końcowych i zaleceń co do sposobu wykonania napraw, wymiany, usunięcia, poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku, wraz z podaniem szacunkowego kosztu wykonania robót budowlanych. Określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, 3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: a) inwentaryzacja architektoniczna stanu technicznego w formie graficznej, b) opis techniczny budynku wraz z opisem instalacji wewnętrznych wymagających niezbędnych interwencji, c) rzuty poszczególnych kondygnacji z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych, d) przynajmniej jeden rysunek przekroju pionowego, e) rysunki elewacji budynku z oznaczeniem miejsc wymagających niezbędnych interwencji Ekspertyza techniczna budynku powinna zawierać następujące elementy: a) przedmiot i zakres opracowania, b) opis badanego budynku, kubatura, powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa opis posadowienia budynku, rozwiązania konstrukcyjne, rok budowy, opis architektoniczny, c) analiza dokumentacji budynku, d) szkice lub rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna, e) opis badanych elementów, rozwiązań, przeprowadzonych badań, f) wyniki badań, niezbędne obliczenia, rysunki, g) analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń, h) zalecenia dotyczące sposobu wykonywania napraw, pozostawienia, wymiany, usunięcia, przebudowy poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku (np. konieczne zabezpieczenia, naprawy, wzmocnienia, osuszania, itp.), i) określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, j) wnioski końcowe. Opracowana ekspertyza ma w sposób jednoznaczny określać zakres niezbędnych rozwiązań oraz ich wpływ na dalszą eksploatację budynku. Autor ekspertyzy zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie, które na przestrzeni czasu nie spowolni jedynie procesu degradacji elementów budowlanych budynku lecz zlikwiduje je w całości. Określenie zasadności wykonania prac rozbiórkowych, remontowych lub przebudowy, powinno uwzględniać w szczególności okres oddziaływania przewidywanych rozwiązań, na czas i koszt eksploatacji budynku w stanie zapewniającym odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ekspertyza techniczna budynku powinna być sporządzona i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. Wersja elektroniczna dokumentacji powinna zostać sporządzona w formacie PDF oraz edytowalnym .dwg. Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać na nośnikach danych umożliwiających jej odczytanie oraz udostępnianie. 4. Opis budynków objętych przedmiotem zamówienia. Część II – budynek mieszkalny przy przy ul. Ełckiej 5 Budynek przy ul. Ełckiej 5 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 1045. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 1 672,00 m3 Powierzchnia zabudowy: 209,00 m2 Powierzchnia użytkowa: 414,22 m2 5. Ekspertyzy techniczne będące przedmiotem niniejszej umowy realizowane są w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin realizacji 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Kilińskiego 5 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Kilińskiego 5 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”. 2. Zakres realizacji zadania obejmuje: a) sporządzenie inwentaryzacji architektonicznej na potrzeby opracowania ekspertyz, b) sporządzenie inwentaryzacji istniejących uszkodzeń budynku na podstawie oględzin budynku, w szczególności jego przegród zewnętrznych, elementów konstrukcyjnych, elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, c) określenie przyczyn powstania uszkodzeń budynków, d) sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku tj. wyczerpujący opis stanu technicznego budynku na dzień opracowania ekspertyzy oparty na inwentaryzacji wielobranżowej w formie graficznej z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych. Określenie rodzaju i stopnia zużycia technicznego elementów obiektu, ewentualnego stopnia korozji biologicznej i mechanicznej, opracowanie wniosków końcowych i zaleceń co do sposobu wykonania napraw, wymiany, usunięcia, poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku, wraz z podaniem szacunkowego kosztu wykonania robót budowlanych. Określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, 3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: a) inwentaryzacja architektoniczna stanu technicznego w formie graficznej, b) opis techniczny budynku wraz z opisem instalacji wewnętrznych wymagających niezbędnych interwencji, c) rzuty poszczególnych kondygnacji z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych, d) przynajmniej jeden rysunek przekroju pionowego, e) rysunki elewacji budynku z oznaczeniem miejsc wymagających niezbędnych interwencji Ekspertyza techniczna budynku powinna zawierać następujące elementy: a) przedmiot i zakres opracowania, b) opis badanego budynku, kubatura, powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa opis posadowienia budynku, rozwiązania konstrukcyjne, rok budowy, opis architektoniczny, c) analiza dokumentacji budynku, d) szkice lub rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna, e) opis badanych elementów, rozwiązań, przeprowadzonych badań, f) wyniki badań, niezbędne obliczenia, rysunki, g) analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń, h) zalecenia dotyczące sposobu wykonywania napraw, pozostawienia, wymiany, usunięcia, przebudowy poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku (np. konieczne zabezpieczenia, naprawy, wzmocnienia, osuszania, itp.), i) określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, j) wnioski końcowe. Opracowana ekspertyza ma w sposób jednoznaczny określać zakres niezbędnych rozwiązań oraz ich wpływ na dalszą eksploatację budynku. Autor ekspertyzy zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie, które na przestrzeni czasu nie spowolni jedynie procesu degradacji elementów budowlanych budynku lecz zlikwiduje je w całości. Określenie zasadności wykonania prac rozbiórkowych, remontowych lub przebudowy, powinno uwzględniać w szczególności okres oddziaływania przewidywanych rozwiązań, na czas i koszt eksploatacji budynku w stanie zapewniającym odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ekspertyza techniczna budynku powinna być sporządzona i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. Wersja elektroniczna dokumentacji powinna zostać sporządzona w formacie PDF oraz edytowalnym .dwg. Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać na nośnikach danych umożliwiających jej odczytanie oraz udostępnianie. 4. Opis budynków objętych przedmiotem zamówienia. Część III – budynek mieszkalny przy ul. Kilińskiego 5 Budynek przy ul. Kilińskiego 5 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 920. Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, wykonany w konstrukcji murowanej, stropodach pokryty papą termozgrzewalną. Kubatura budynku: 807,90 m3 Powierzchnia zabudowy: 110,42 m2 Powierzchnia użytkowa: 204,90 m2 5. Ekspertyzy techniczne będące przedmiotem niniejszej umowy realizowane są w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin realizacji 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: IV CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Kopernika 13 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Kopernika 13 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”. 2. Zakres realizacji zadania obejmuje: a) sporządzenie inwentaryzacji architektonicznej na potrzeby opracowania ekspertyz, b) sporządzenie inwentaryzacji istniejących uszkodzeń budynku na podstawie oględzin budynku, w szczególności jego przegród zewnętrznych, elementów konstrukcyjnych, elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, c) określenie przyczyn powstania uszkodzeń budynków, d) sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku tj. wyczerpujący opis stanu technicznego budynku na dzień opracowania ekspertyzy oparty na inwentaryzacji wielobranżowej w formie graficznej z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych. Określenie rodzaju i stopnia zużycia technicznego elementów obiektu, ewentualnego stopnia korozji biologicznej i mechanicznej, opracowanie wniosków końcowych i zaleceń co do sposobu wykonania napraw, wymiany, usunięcia, poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku, wraz z podaniem szacunkowego kosztu wykonania robót budowlanych. Określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, 3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: a) inwentaryzacja architektoniczna stanu technicznego w formie graficznej, b) opis techniczny budynku wraz z opisem instalacji wewnętrznych wymagających niezbędnych interwencji, c) rzuty poszczególnych kondygnacji z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych, d) przynajmniej jeden rysunek przekroju pionowego, e) rysunki elewacji budynku z oznaczeniem miejsc wymagających niezbędnych interwencji Ekspertyza techniczna budynku powinna zawierać następujące elementy: a) przedmiot i zakres opracowania, b) opis badanego budynku, kubatura, powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa opis posadowienia budynku, rozwiązania konstrukcyjne, rok budowy, opis architektoniczny, c) analiza dokumentacji budynku, d) szkice lub rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna, e) opis badanych elementów, rozwiązań, przeprowadzonych badań, f) wyniki badań, niezbędne obliczenia, rysunki, g) analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń, h) zalecenia dotyczące sposobu wykonywania napraw, pozostawienia, wymiany, usunięcia, przebudowy poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku (np. konieczne zabezpieczenia, naprawy, wzmocnienia, osuszania, itp.), i) określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, j) wnioski końcowe. Opracowana ekspertyza ma w sposób jednoznaczny określać zakres niezbędnych rozwiązań oraz ich wpływ na dalszą eksploatację budynku. Autor ekspertyzy zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie, które na przestrzeni czasu nie spowolni jedynie procesu degradacji elementów budowlanych budynku lecz zlikwiduje je w całości. Określenie zasadności wykonania prac rozbiórkowych, remontowych lub przebudowy, powinno uwzględniać w szczególności okres oddziaływania przewidywanych rozwiązań, na czas i koszt eksploatacji budynku w stanie zapewniającym odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ekspertyza techniczna budynku powinna być sporządzona i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. Wersja elektroniczna dokumentacji powinna zostać sporządzona w formacie PDF oraz edytowalnym .dwg. Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać na nośnikach danych umożliwiających jej odczytanie oraz udostępnianie. 4. Opis budynków objętych przedmiotem zamówienia. Część IV – budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 13 Budynek przy ul. Kopernika 13 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 1372. Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 2 057,10 m3 Powierzchnia zabudowy: 206,40 m2 Powierzchnia użytkowa: 299,34 m2 5. Ekspertyzy techniczne będące przedmiotem niniejszej umowy realizowane są w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin realizacji 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: V CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Kopernika 19 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Kopernika 19 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”. 2. Zakres realizacji zadania obejmuje: a) sporządzenie inwentaryzacji architektonicznej na potrzeby opracowania ekspertyz, b) sporządzenie inwentaryzacji istniejących uszkodzeń budynku na podstawie oględzin budynku, w szczególności jego przegród zewnętrznych, elementów konstrukcyjnych, elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, c) określenie przyczyn powstania uszkodzeń budynków, d) sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku tj. wyczerpujący opis stanu technicznego budynku na dzień opracowania ekspertyzy oparty na inwentaryzacji wielobranżowej w formie graficznej z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych. Określenie rodzaju i stopnia zużycia technicznego elementów obiektu, ewentualnego stopnia korozji biologicznej i mechanicznej, opracowanie wniosków końcowych i zaleceń co do sposobu wykonania napraw, wymiany, usunięcia, poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku, wraz z podaniem szacunkowego kosztu wykonania robót budowlanych. Określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, 3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: a) inwentaryzacja architektoniczna stanu technicznego w formie graficznej, b) opis techniczny budynku wraz z opisem instalacji wewnętrznych wymagających niezbędnych interwencji, c) rzuty poszczególnych kondygnacji z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych, d) przynajmniej jeden rysunek przekroju pionowego, e) rysunki elewacji budynku z oznaczeniem miejsc wymagających niezbędnych interwencji Ekspertyza techniczna budynku powinna zawierać następujące elementy: a) przedmiot i zakres opracowania, b) opis badanego budynku, kubatura, powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa opis posadowienia budynku, rozwiązania konstrukcyjne, rok budowy, opis architektoniczny, c) analiza dokumentacji budynku, d) szkice lub rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna, e) opis badanych elementów, rozwiązań, przeprowadzonych badań, f) wyniki badań, niezbędne obliczenia, rysunki, g) analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń, h) zalecenia dotyczące sposobu wykonywania napraw, pozostawienia, wymiany, usunięcia, przebudowy poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku (np. konieczne zabezpieczenia, naprawy, wzmocnienia, osuszania, itp.), i) określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, j) wnioski końcowe. Opracowana ekspertyza ma w sposób jednoznaczny określać zakres niezbędnych rozwiązań oraz ich wpływ na dalszą eksploatację budynku. Autor ekspertyzy zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie, które na przestrzeni czasu nie spowolni jedynie procesu degradacji elementów budowlanych budynku lecz zlikwiduje je w całości. Określenie zasadności wykonania prac rozbiórkowych, remontowych lub przebudowy, powinno uwzględniać w szczególności okres oddziaływania przewidywanych rozwiązań, na czas i koszt eksploatacji budynku w stanie zapewniającym odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ekspertyza techniczna budynku powinna być sporządzona i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. Wersja elektroniczna dokumentacji powinna zostać sporządzona w formacie PDF oraz edytowalnym .dwg. Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać na nośnikach danych umożliwiających jej odczytanie oraz udostępnianie. 4. Opis budynków objętych przedmiotem zamówienia. Część V – budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 19 Budynek przy ul. Kopernika 19 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 1377. Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 2 445,90 m3 Powierzchnia zabudowy: 210,00 m2 Powierzchnia użytkowa: 396,04 m2 5. Ekspertyzy techniczne będące przedmiotem niniejszej umowy realizowane są w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin realizacji 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: VI CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Kopernika 21 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Kopernika 21 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”. 2. Zakres realizacji zadania obejmuje: a) sporządzenie inwentaryzacji architektonicznej na potrzeby opracowania ekspertyz, b) sporządzenie inwentaryzacji istniejących uszkodzeń budynku na podstawie oględzin budynku, w szczególności jego przegród zewnętrznych, elementów konstrukcyjnych, elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, c) określenie przyczyn powstania uszkodzeń budynków, d) sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku tj. wyczerpujący opis stanu technicznego budynku na dzień opracowania ekspertyzy oparty na inwentaryzacji wielobranżowej w formie graficznej z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych. Określenie rodzaju i stopnia zużycia technicznego elementów obiektu, ewentualnego stopnia korozji biologicznej i mechanicznej, opracowanie wniosków końcowych i zaleceń co do sposobu wykonania napraw, wymiany, usunięcia, poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku, wraz z podaniem szacunkowego kosztu wykonania robót budowlanych. Określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, 3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: a) inwentaryzacja architektoniczna stanu technicznego w formie graficznej, b) opis techniczny budynku wraz z opisem instalacji wewnętrznych wymagających niezbędnych interwencji, c) rzuty poszczególnych kondygnacji z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych, d) przynajmniej jeden rysunek przekroju pionowego, e) rysunki elewacji budynku z oznaczeniem miejsc wymagających niezbędnych interwencji Ekspertyza techniczna budynku powinna zawierać następujące elementy: a) przedmiot i zakres opracowania, b) opis badanego budynku, kubatura, powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa opis posadowienia budynku, rozwiązania konstrukcyjne, rok budowy, opis architektoniczny, c) analiza dokumentacji budynku, d) szkice lub rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna, e) opis badanych elementów, rozwiązań, przeprowadzonych badań, f) wyniki badań, niezbędne obliczenia, rysunki, g) analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń, h) zalecenia dotyczące sposobu wykonywania napraw, pozostawienia, wymiany, usunięcia, przebudowy poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku (np. konieczne zabezpieczenia, naprawy, wzmocnienia, osuszania, itp.), i) określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, j) wnioski końcowe. Opracowana ekspertyza ma w sposób jednoznaczny określać zakres niezbędnych rozwiązań oraz ich wpływ na dalszą eksploatację budynku. Autor ekspertyzy zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie, które na przestrzeni czasu nie spowolni jedynie procesu degradacji elementów budowlanych budynku lecz zlikwiduje je w całości. Określenie zasadności wykonania prac rozbiórkowych, remontowych lub przebudowy, powinno uwzględniać w szczególności okres oddziaływania przewidywanych rozwiązań, na czas i koszt eksploatacji budynku w stanie zapewniającym odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ekspertyza techniczna budynku powinna być sporządzona i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. Wersja elektroniczna dokumentacji powinna zostać sporządzona w formacie PDF oraz edytowalnym .dwg. Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać na nośnikach danych umożliwiających jej odczytanie oraz udostępnianie. 4. Opis budynków objętych przedmiotem zamówienia. Część VI – budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 21 Budynek przy ul. Kopernika 21 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 1377. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 1 786,90 m3 Powierzchnia zabudowy: 248,00 m2 Powierzchnia użytkowa: 375,26 m2 5. Ekspertyzy techniczne będące przedmiotem niniejszej umowy realizowane są w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin realizacji 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: VII CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Traugutta 6A na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Traugutta 6A na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”. 2. Zakres realizacji zadania obejmuje: a) sporządzenie inwentaryzacji architektonicznej na potrzeby opracowania ekspertyz, b) sporządzenie inwentaryzacji istniejących uszkodzeń budynku na podstawie oględzin budynku, w szczególności jego przegród zewnętrznych, elementów konstrukcyjnych, elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, c) określenie przyczyn powstania uszkodzeń budynków, d) sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku tj. wyczerpujący opis stanu technicznego budynku na dzień opracowania ekspertyzy oparty na inwentaryzacji wielobranżowej w formie graficznej z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych. Określenie rodzaju i stopnia zużycia technicznego elementów obiektu, ewentualnego stopnia korozji biologicznej i mechanicznej, opracowanie wniosków końcowych i zaleceń co do sposobu wykonania napraw, wymiany, usunięcia, poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku, wraz z podaniem szacunkowego kosztu wykonania robót budowlanych. Określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, 3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: a) inwentaryzacja architektoniczna stanu technicznego w formie graficznej, b) opis techniczny budynku wraz z opisem instalacji wewnętrznych wymagających niezbędnych interwencji, c) rzuty poszczególnych kondygnacji z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych, d) przynajmniej jeden rysunek przekroju pionowego, e) rysunki elewacji budynku z oznaczeniem miejsc wymagających niezbędnych interwencji Ekspertyza techniczna budynku powinna zawierać następujące elementy: a) przedmiot i zakres opracowania, b) opis badanego budynku, kubatura, powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa opis posadowienia budynku, rozwiązania konstrukcyjne, rok budowy, opis architektoniczny, c) analiza dokumentacji budynku, d) szkice lub rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna, e) opis badanych elementów, rozwiązań, przeprowadzonych badań, f) wyniki badań, niezbędne obliczenia, rysunki, g) analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń, h) zalecenia dotyczące sposobu wykonywania napraw, pozostawienia, wymiany, usunięcia, przebudowy poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku (np. konieczne zabezpieczenia, naprawy, wzmocnienia, osuszania, itp.), i) określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, j) wnioski końcowe. Opracowana ekspertyza ma w sposób jednoznaczny określać zakres niezbędnych rozwiązań oraz ich wpływ na dalszą eksploatację budynku. Autor ekspertyzy zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie, które na przestrzeni czasu nie spowolni jedynie procesu degradacji elementów budowlanych budynku lecz zlikwiduje je w całości. Określenie zasadności wykonania prac rozbiórkowych, remontowych lub przebudowy, powinno uwzględniać w szczególności okres oddziaływania przewidywanych rozwiązań, na czas i koszt eksploatacji budynku w stanie zapewniającym odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ekspertyza techniczna budynku powinna być sporządzona i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. Wersja elektroniczna dokumentacji powinna zostać sporządzona w formacie PDF oraz edytowalnym .dwg. Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać na nośnikach danych umożliwiających jej odczytanie oraz udostępnianie. 4. Opis budynków objętych przedmiotem zamówienia. Część VII – budynek mieszkalny przy ul. Traugutta 6A Budynek przy ul. Traugutta 6A zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 963/2. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachą trapezową. Kubatura budynku: 1 319,20 m3 Powierzchnia zabudowy: 152,36 m2 Powierzchnia użytkowa: 198,70 m2 5. Ekspertyzy techniczne będące przedmiotem niniejszej umowy realizowane są w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin realizacji 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: VIII CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy Traugutta 10 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy Traugutta 10 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”. 2. Zakres realizacji zadania obejmuje: a) sporządzenie inwentaryzacji architektonicznej na potrzeby opracowania ekspertyz, b) sporządzenie inwentaryzacji istniejących uszkodzeń budynku na podstawie oględzin budynku, w szczególności jego przegród zewnętrznych, elementów konstrukcyjnych, elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, c) określenie przyczyn powstania uszkodzeń budynków, d) sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku tj. wyczerpujący opis stanu technicznego budynku na dzień opracowania ekspertyzy oparty na inwentaryzacji wielobranżowej w formie graficznej z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych. Określenie rodzaju i stopnia zużycia technicznego elementów obiektu, ewentualnego stopnia korozji biologicznej i mechanicznej, opracowanie wniosków końcowych i zaleceń co do sposobu wykonania napraw, wymiany, usunięcia, poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku, wraz z podaniem szacunkowego kosztu wykonania robót budowlanych. Określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, 3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: a) inwentaryzacja architektoniczna stanu technicznego w formie graficznej, b) opis techniczny budynku wraz z opisem instalacji wewnętrznych wymagających niezbędnych interwencji, c) rzuty poszczególnych kondygnacji z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych, d) przynajmniej jeden rysunek przekroju pionowego, e) rysunki elewacji budynku z oznaczeniem miejsc wymagających niezbędnych interwencji Ekspertyza techniczna budynku powinna zawierać następujące elementy: a) przedmiot i zakres opracowania, b) opis badanego budynku, kubatura, powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa opis posadowienia budynku, rozwiązania konstrukcyjne, rok budowy, opis architektoniczny, c) analiza dokumentacji budynku, d) szkice lub rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna, e) opis badanych elementów, rozwiązań, przeprowadzonych badań, f) wyniki badań, niezbędne obliczenia, rysunki, g) analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń, h) zalecenia dotyczące sposobu wykonywania napraw, pozostawienia, wymiany, usunięcia, przebudowy poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku (np. konieczne zabezpieczenia, naprawy, wzmocnienia, osuszania, itp.), i) określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, j) wnioski końcowe. Opracowana ekspertyza ma w sposób jednoznaczny określać zakres niezbędnych rozwiązań oraz ich wpływ na dalszą eksploatację budynku. Autor ekspertyzy zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie, które na przestrzeni czasu nie spowolni jedynie procesu degradacji elementów budowlanych budynku lecz zlikwiduje je w całości. Określenie zasadności wykonania prac rozbiórkowych, remontowych lub przebudowy, powinno uwzględniać w szczególności okres oddziaływania przewidywanych rozwiązań, na czas i koszt eksploatacji budynku w stanie zapewniającym odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ekspertyza techniczna budynku powinna być sporządzona i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. Wersja elektroniczna dokumentacji powinna zostać sporządzona w formacie PDF oraz edytowalnym .dwg. Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać na nośnikach danych umożliwiających jej odczytanie oraz udostępnianie. 4. Opis budynków objętych przedmiotem zamówienia. Część VIII – budynek mieszkalny przy ul. Traugutta 10 Budynek przy ul. Traugutta 10 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 959. Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, wykonany w konstrukcji murowanej, stropodach pokryty papą termozgrzewalną. Kubatura budynku: 807,90 m3 Powierzchnia zabudowy: 110,42 m2 Powierzchnia użytkowa: 204,90 m2 5. Ekspertyzy techniczne będące przedmiotem niniejszej umowy realizowane są w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin realizacji 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: IX CZĘŚĆ ZAMÓWIEA - Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Łaziennej 9 na obszarach rewitalizowanych oraz ocNIena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Łaziennej 9 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”. 2. Zakres realizacji zadania obejmuje: a) sporządzenie inwentaryzacji architektonicznej na potrzeby opracowania ekspertyz, b) sporządzenie inwentaryzacji istniejących uszkodzeń budynku na podstawie oględzin budynku, w szczególności jego przegród zewnętrznych, elementów konstrukcyjnych, elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, c) określenie przyczyn powstania uszkodzeń budynków, d) sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku tj. wyczerpujący opis stanu technicznego budynku na dzień opracowania ekspertyzy oparty na inwentaryzacji wielobranżowej w formie graficznej z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych. Określenie rodzaju i stopnia zużycia technicznego elementów obiektu, ewentualnego stopnia korozji biologicznej i mechanicznej, opracowanie wniosków końcowych i zaleceń co do sposobu wykonania napraw, wymiany, usunięcia, poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku, wraz z podaniem szacunkowego kosztu wykonania robót budowlanych. Określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, 3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: a) inwentaryzacja architektoniczna stanu technicznego w formie graficznej, b) opis techniczny budynku wraz z opisem instalacji wewnętrznych wymagających niezbędnych interwencji, c) rzuty poszczególnych kondygnacji z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych, d) przynajmniej jeden rysunek przekroju pionowego, e) rysunki elewacji budynku z oznaczeniem miejsc wymagających niezbędnych interwencji Ekspertyza techniczna budynku powinna zawierać następujące elementy: a) przedmiot i zakres opracowania, b) opis badanego budynku, kubatura, powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa opis posadowienia budynku, rozwiązania konstrukcyjne, rok budowy, opis architektoniczny, c) analiza dokumentacji budynku, d) szkice lub rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna, e) opis badanych elementów, rozwiązań, przeprowadzonych badań, f) wyniki badań, niezbędne obliczenia, rysunki, g) analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń, h) zalecenia dotyczące sposobu wykonywania napraw, pozostawienia, wymiany, usunięcia, przebudowy poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku (np. konieczne zabezpieczenia, naprawy, wzmocnienia, osuszania, itp.), i) określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, j) wnioski końcowe. Opracowana ekspertyza ma w sposób jednoznaczny określać zakres niezbędnych rozwiązań oraz ich wpływ na dalszą eksploatację budynku. Autor ekspertyzy zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie, które na przestrzeni czasu nie spowolni jedynie procesu degradacji elementów budowlanych budynku lecz zlikwiduje je w całości. Określenie zasadności wykonania prac rozbiórkowych, remontowych lub przebudowy, powinno uwzględniać w szczególności okres oddziaływania przewidywanych rozwiązań, na czas i koszt eksploatacji budynku w stanie zapewniającym odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ekspertyza techniczna budynku powinna być sporządzona i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. Wersja elektroniczna dokumentacji powinna zostać sporządzona w formacie PDF oraz edytowalnym .dwg. Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać na nośnikach danych umożliwiających jej odczytanie oraz udostępnianie. 4. Opis budynków objętych przedmiotem zamówienia. Część IX – budynek mieszkalny przy ul. Łaziennej 9 Budynek przy ul. Łaziennej 9 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 1341/1, 2904/1. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 1 599,00 m3 Powierzchnia zabudowy: 290,68 m2 Powierzchnia użytkowa: 289,06 m2 5. Ekspertyzy techniczne będące przedmiotem niniejszej umowy realizowane są w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin realizacji 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2017-10-31

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2017-10-31

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2017-10-31