Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: przetarg nieograniczony pn: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa”

Ogłoszenie nr 611349-N-2019 z dnia 2019-10-17 r.

 

Burmistrz Miasta Grajewo: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Pomoc Techniczna

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, krajowy numer identyfikacyjny 52330100000000, ul. ul. Strażacka  , 19-200  Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
    Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.grajewo.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.um.grajewo.pl
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.um.grajewo.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.um.grajewo.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa”
Numer referencyjny: PŚ.271.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa”, w skład której wchodzi: 1) Koncepcja funkcjonowania i dalszego kreowania przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizacji Grajewa na przykładzie zagospodarowania skweru pomiędzy ul. A. Mickiewicza, ul. ks. J. Popiełuszki i ul. dr T. Nowickiego; 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rozbiórek budynków mieszkalnych; 3) Projekt remontu/adaptacji pomieszczeń w parterze budynku przy Placu Niepodległości 10 na cele funkcjonowania Centrum Społecznościowego „Nowa Droga”. Zamówienie dokonywane jest w 3 częściach zamówienia opisanych w Rozdziale IV. 2. Opracowanie ww. dokumentacji stanowi odrębną część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę dla dowolnej ilości części zamówienia. 3. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.) oraz zgodnie z: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 poz. 1129); b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389); c) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935); d) jak również zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami oraz powinna posiadać wymagane uzgodnienia oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia robót lub złożenia wniosku w Starostwie Powiatowym w Grajewie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/pozwoleniu na rozbiórkę. 4. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym przyjmowane rozwiązania projektowe. 5. Obowiązkiem wybranych Wykonawców będzie pozyskanie własnym kosztem i staraniem wszelkich innych informacji niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz celem uzyskania informacji koniecznych i przydatnych w wycenie prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnych ponosi Wykonawca. 7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 1) część zamówienia nr 1) a) projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz., b) kosztorys inwestorski z przedmiarami robót – 2 egz., c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz., 2) część zamówienia nr 2) a) projekt rozbiórki – po 5 egz. dla każdego obiektu, b) kosztorys inwestorski z przedmiarami robót – 2 egz., c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. 3) część zamówienia nr 3) a) projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz., b) kosztorys inwestorski z przedmiarami robót – 2 egz., c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz., Wszystkie powyższe opracowania należy dostarczyć w wersji elektronicznej na płycie CD wg. następujących zasad: kompletny opis techniczny i dokumentację projektową w formacie .doc i .pdf: przedmiar robót w formacie .xls i .pdf: kosztorys w formacie .ath; dopuszczalne są załączniki graficzne w formacie .jpg; należy dołączyć spis wszystkich plików z krótkim opisem ich zawartości w pliku o nazwie „spis.pdf”. 9. Dokumentacja projektowa powinna: 1) być wykonana w stanie kompletnym z punktem widzenia celu jakiemu ma służyć, 2) posiadać (jeżeli wymagane) uzgodnienia i opinie oraz dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę/pozwolenia na rozbiórkę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych, 3) określać technologie, materiały, maszyny i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji, 4) tak określać przedmiot zamówienia, aby nie był on opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać go za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”; taki zapis musi Projektant każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym; 5) opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. 10. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia posłuży Zamawiającemu do opisu przedmiotu zamówienia w planowanej (w trybie Prawa zamówień publicznych) procedurze przetargowej mającej na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych/robót rozbiórkowych. 11. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 12. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 71320000-7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania. IV. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie dokonywane jest w 3 częściach zamówienia. Część zamówienia Nr 1) „Koncepcja funkcjonowania i dalszego kreowania przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizacji Grajewa na przykładzie zagospodarowania skweru pomiędzy ul. A. Mickiewicza, ul. ks. J. Popiełuszki i ul. dr T. Nowickiego”. Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania skweru zielonego położonego w Grajewie pomiędzy ul. A. Mickiewicza, ul. ks. J. Popiełuszki i ul. dr T. Nowickiego (dz. ewid. 947/3) o powierzchni terenu ok. 0,55 ha jako wzorcowego dla innych otwartych przestrzeni publicznych na rewitalizowanym obszarze Grajewa: - skwer docelowo ma stanowić miejsce rekreacji, wypoczynku, oraz tworzyć przestrzeń poprawiającą estetykę okolicy, skwer powinien pozostać jako przestrzeń z przeważającą ilością zieleni; - należy wykonać inwentaryzację terenu i zieleni oraz ocenę stanu istniejącej zieleni pod kątem jej pozostawienia, przeprowadzenia ewentualnej wymiany/wycinek; - należy zaplanować obsadzenia zielenią, układ ścieżek, miejsca odpoczynku i rekreacji, nowe elementy małej architektury, nowe elementy oświetlenia terenu, itp; Dodatkowo w odrębnym opracowaniu (4 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna na płycie DVD) należy opracować zbiór wytycznych i wskazówek odnośnie kształtowania przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizacji. Elementy małej architektury, zieleni, utwardzeń terenu, itp. użyte do zagospodarowania skweru na dz. ewid. 947/3 mają stanowić elementy przykładowe i charakterystyczne dla urządzania innych, kolejnych otwartych przestrzeni publicznych. Celem jest uzyskanie spójnej, estetycznej i całościowej identyfikacji przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizacji Grajewa poprzez zastosowanie charakterystycznych zestawień: - elementów małej architektury, - odpowiednio dobranych łączeń gatunków roślin, - elementów oświetlenia, - nawierzchni utwardzonych. W opracowaniu należy przedstawić przykładowe zestawienia powyższych elementów jako ideowe dla urządzenia ciągów ruchu, większych i mniejszych placów, miejsc relaksu (co najmniej 15 różnego rodzaju zestawień). Należy przedstawić dobór gatunków krzewów i roślin o średniej wysokości, dobór gatunków drzew odpowiednich do stosowania wzdłuż ciągów komunikacyjnych i na różnego rodzaju placach, dobór gatunków roślin dla rabat kwietnych/kwietników, pasów zieleni wzdłuż ciągów ulic, ciągów pieszych, mniejszych i większych placów. Część zamówienia Nr 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rozbiórek budynków mieszkalnych”. Zamówienie obejmuje opracowanie projektów rozbiórki dla budynków mieszkalnych przy: a) Placu Niepodległości 14 (dz. ewid. nr 939/1 i 942), b) Placu Niepodległości 15 (dz. ewid. 939/1), c) ul. Traugutta 3 (dz. ewid. 942) d) ul. Piłsudskiego 5A (dz. ewid. 942) w Grajewie: - projekty rozbiórki należy wykonać jako oddzielne opracowania dla każdego z budynków mieszkalnych; - dla budynku przy Placu Niepodległości 15 należy zaprojektować częściową rozbiórkę – tj. pozostawić klatkę schodową obsługującą komunikację do budynku położonego przy ul. Piłsudskiego 3; - dla budynku przy Placu Niepodległości 14 należy uwzględnić w projekcie rozbiórki przyległych do niego budynków gospodarczych. Parametry budynku przy ul. Plac Niepodległości 14: - budynek murowany z 2 kondygnacjami nadziemnymi, - powierzchnia zabudowy – ok. 51 m2 Parametry budynku przy ul. Plac Niepodległości 15: - budynek murowany z 2 kondygnacjami nadziemnymi, - powierzchnia zabudowy – ok. 53 m2 Parametry budynku przy ul. Traugutta 3: - budynek murowany z 1 kondygnacją nadziemną, - powierzchnia zabudowy – ok. 60 m2 Parametry budynku przy ul. J. Piłsudskiego 5A: - budynek murowany z 1 kondygnacją nadziemną, - powierzchnia zabudowy – ok. 51 m2 Część zamówienia Nr 3) Projekt remontu/adaptacji pomieszczeń w parterze budynku na cele funkcjonowania Centrum Społecznościowego „Nowa Droga”. Zamówienie obejmuje wykonanie dla budynku przy Placu Niepodległości 10 w Grajewie (dz. ewid. 928/1): - inwentaryzacji pomieszczeń w parterze budynku; - projektu budowlano-wykonawczego remontu/adaptacji budynku na cele funkcjonowania Centrum Społecznościowego „Nowa Droga” (zaprojektowanie 2 łazienek, w tym jednej dla osób niepełnosprawnych, zaprojektowanie nowej stolarki okienno-drzwiowej, zaprojektowanie schodów wejściowych do lokalu od strony Placu Niepodległości, zaaranżowanie otwartej przestrzeni w parterze budynku i pomieszczenia wielofunkcyjnego na potrzeby Centrum Społecznościowego, zaprojektowanie pomieszczenia magazynowego i pomieszczenia socjalnego); - projektu wystroju wnętrz projektowanych pomieszczeń; - projektu branży sanitarnej z wykonaniem: instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji c.o. z węzłem ciepłowniczym, sanitariów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, nowej instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej; - projektu branży elektrycznej i teletechnicznej z wykonaniem: instalacji sieci strukturalnej (LAN), instalacji elektrycznych wewnętrznych gniazdkowych oraz oświetlenia wewnętrznego. Krótka charakterystyka budynku przy Placu Niepodległości 10 w Grajewie: - budynek murowany, 3 kondygnacyjny; - powierzchnia użytkowa pomieszczeń w parterze budynku objęta niniejszym zakresem to ok.135 m2; - dwa wejścia do budynku: główne od Placu Niepodległości oraz drugie od dziedzińca wewnętrznego; - budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Uwagi dotyczące wszystkich części zamówienia: a) Żaden z budynków objętych niniejszym zamówieniem nie jest wpisany do Rejestru Zabytków, Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków ani Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Grajewa. b) Podział geodezyjny działek oraz usytuowanie budynków dostępne do wglądu na stronie: http://mgrajewo.e-mapa.net. c) Wszystkie budynki oraz działki, na których są umiejscowione stanowią własność Miasta Grajewo i znajdują się w zarządzie Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych z siedzibą ul. Strażacka 6, 19-200 Grajewo.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 45
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od stawiania wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zdolności technicznej i zawodowej – w tym zakresie Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1): a) wykazania się zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prac projektowych polegających na wykonaniu: • co najmniej 2 usług, z których każda polegała na wykonaniu dokumentacji projektowej polegającej na zagospodarowaniu terenów publicznych/parków/skwerów o powierzchni co najmniej 4000 m2 oraz potwierdzą, że usługi te zostały wykonane należycie, b) wykazania dysponowania osobami, które posiadają doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj: • min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która posiada min. 3 letnie doświadczenie związane z uzyskanymi uprawnieniami, CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2): a) wykazania się zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prac projektowych polegających na wykonaniu: • co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej na: rozbiórkę budynku o kubaturze co najmniej 1000 m3 lub projektu budowy budynku o kubaturze co najmniej 1000 m3; b) wykazania dysponowania osobami, które posiadają doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj: • min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada min. 3 letnie doświadczenie związane z uzyskanymi uprawnieniami; CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3): a) wykazania się zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prac projektowych polegających na wykonaniu: • co najmniej 2 usług polegających na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu lub przebudowy lub budowy budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 130 m3 każda, b) wykazania dysponowania osobami, które posiadają doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj: • min 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada min. 3 letnie doświadczenie związane z uzyskanymi uprawnieniami, • min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która posiada min. 3 letnie doświadczenie związane z uzyskanymi uprawnieniami, • min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która posiada min. 3 letnie doświadczenie związane z uzyskanymi uprawnieniami, • min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która posiada min. 3 letnie doświadczenie związane z uzyskanymi uprawnieniami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług (prac projektowych) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane – zgodnie z załącznikiem nr 2b SIWZ, 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 2a SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena ofertowa

0,60

Termin realizacji

0,40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi będą w szczególności: 1) działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania), 2) złożenie skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji, 3) zmiany w uzbrojeniu i naniesieniach terenu w stosunku do danych w zasobach geodezyjnych, 4) z przyczyn spowodowanych siłą wyższą (za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. 5) gdy zajdzie potrzeba wykonania opracowań nieprzewidzianych w zamówieniu lub potrzeba zmiany prac projektowych z tytułu nie uzyskania wymaganych prawem zgód, 6) w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo pok. Nr 21 przy ul. Strażackiej 6a w Grajewie w terminie do 25.10.2019 r. do godz. 10:00

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Część zamówienia nr1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część zamówienia Nr 1) „Koncepcja funkcjonowania i dalszego kreowania przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizacji Grajewa na przykładzie zagospodarowania skweru pomiędzy ul. A. Mickiewicza, ul. ks. J. Popiełuszki i ul. dr T. Nowickiego”. Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania skweru zielonego położonego w Grajewie pomiędzy ul. A. Mickiewicza, ul. ks. J. Popiełuszki i ul. dr T. Nowickiego (dz. ewid. 947/3) o powierzchni terenu ok. 0,55 ha jako wzorcowego dla innych otwartych przestrzeni publicznych na rewitalizowanym obszarze Grajewa: - skwer docelowo ma stanowić miejsce rekreacji, wypoczynku, oraz tworzyć przestrzeń poprawiającą estetykę okolicy, skwer powinien pozostać jako przestrzeń z przeważającą ilością zieleni; - należy wykonać inwentaryzację terenu i zieleni oraz ocenę stanu istniejącej zieleni pod kątem jej pozostawienia, przeprowadzenia ewentualnej wymiany/wycinek; - należy zaplanować obsadzenia zielenią, układ ścieżek, miejsca odpoczynku i rekreacji, nowe elementy małej architektury, nowe elementy oświetlenia terenu, itp; Dodatkowo w odrębnym opracowaniu (4 egzemplarze w wersji papierowej oraz wersja elektroniczna na płycie DVD) należy opracować zbiór wytycznych i wskazówek odnośnie kształtowania przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizacji. Elementy małej architektury, zieleni, utwardzeń terenu, itp. użyte do zagospodarowania skweru na dz. ewid. 947/3 mają stanowić elementy przykładowe i charakterystyczne dla urządzania innych, kolejnych otwartych przestrzeni publicznych. Celem jest uzyskanie spójnej, estetycznej i całościowej identyfikacji przestrzeni publicznych na obszarze rewitalizacji Grajewa poprzez zastosowanie charakterystycznych zestawień: - elementów małej architektury, - odpowiednio dobranych łączeń gatunków roślin, - elementów oświetlenia, - nawierzchni utwardzonych. W opracowaniu należy przedstawić przykładowe zestawienia powyższych elementów jako ideowe dla urządzenia ciągów ruchu, większych i mniejszych placów, miejsc relaksu (co najmniej 15 różnego rodzaju zestawień). Należy przedstawić dobór gatunków krzewów i roślin o średniej wysokości, dobór gatunków drzew odpowiednich do stosowania wzdłuż ciągów komunikacyjnych i na różnego rodzaju placach, dobór gatunków roślin dla rabat kwietnych/kwietników, pasów zieleni wzdłuż ciągów ulic, ciągów pieszych, mniejszych i większych placów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

0,60

Termin

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Część zamówienia nr 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część zamówienia Nr 2) „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rozbiórek budynków mieszkalnych”. Zamówienie obejmuje opracowanie projektów rozbiórki dla budynków mieszkalnych przy: a) Placu Niepodległości 14 (dz. ewid. nr 939/1 i 942), b) Placu Niepodległości 15 (dz. ewid. 939/1), c) ul. Traugutta 3 (dz. ewid. 942) d) ul. Piłsudskiego 5A (dz. ewid. 942) w Grajewie: - projekty rozbiórki należy wykonać jako oddzielne opracowania dla każdego z budynków mieszkalnych; - dla budynku przy Placu Niepodległości 15 należy zaprojektować częściową rozbiórkę – tj. pozostawić klatkę schodową obsługującą komunikację do budynku położonego przy ul. Piłsudskiego 3; - dla budynku przy Placu Niepodległości 14 należy uwzględnić w projekcie rozbiórki przyległych do niego budynków gospodarczych. Parametry budynku przy ul. Plac Niepodległości 14: - budynek murowany z 2 kondygnacjami nadziemnymi, - powierzchnia zabudowy – ok. 51 m2 Parametry budynku przy ul. Plac Niepodległości 15: - budynek murowany z 2 kondygnacjami nadziemnymi, - powierzchnia zabudowy – ok. 53 m2 Parametry budynku przy ul. Traugutta 3: - budynek murowany z 1 kondygnacją nadziemną, - powierzchnia zabudowy – ok. 60 m2 Parametry budynku przy ul. J. Piłsudskiego 5A: - budynek murowany z 1 kondygnacją nadziemną, - powierzchnia zabudowy – ok. 51 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

0,60

Termin

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Część zamówienia nr 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część zamówienia Nr 3) Projekt remontu/adaptacji pomieszczeń w parterze budynku na cele funkcjonowania Centrum Społecznościowego „Nowa Droga”. Zamówienie obejmuje wykonanie dla budynku przy Placu Niepodległości 10 w Grajewie (dz. ewid. 928/1): - inwentaryzacji pomieszczeń w parterze budynku; - projektu budowlano-wykonawczego remontu/adaptacji budynku na cele funkcjonowania Centrum Społecznościowego „Nowa Droga” (zaprojektowanie 2 łazienek, w tym jednej dla osób niepełnosprawnych, zaprojektowanie nowej stolarki okienno-drzwiowej, zaprojektowanie schodów wejściowych do lokalu od strony Placu Niepodległości, zaaranżowanie otwartej przestrzeni w parterze budynku i pomieszczenia wielofunkcyjnego na potrzeby Centrum Społecznościowego, zaprojektowanie pomieszczenia magazynowego i pomieszczenia socjalnego); - projektu wystroju wnętrz projektowanych pomieszczeń; - projektu branży sanitarnej z wykonaniem: instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji c.o. z węzłem ciepłowniczym, sanitariów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, nowej instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej; - projektu branży elektrycznej i teletechnicznej z wykonaniem: instalacji sieci strukturalnej (LAN), instalacji elektrycznych wewnętrznych gniazdkowych oraz oświetlenia wewnętrznego. Krótka charakterystyka budynku przy Placu Niepodległości 10 w Grajewie: - budynek murowany, 3 kondygnacyjny; - powierzchnia użytkowa pomieszczeń w parterze budynku objęta niniejszym zakresem to ok.135 m2; - dwa wejścia do budynku: główne od Placu Niepodległości oraz drugie od dziedzińca wewnętrznego; - budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

0,60

Termin

0,40


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Poniatowski

Data wytworzenia: 2019-10-17

Wprowadzający: Tomasz Poniatowski

Modyfikujący: Tomasz Poniatowski

Data modyfikacji: 2019-10-17

Opublikował: Tomasz Poniatowski

Data publikacji: 2019-10-17