Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 82472 - 2017 z dnia 2017-05-12 - Budowa placów zabaw na terenie miasta Grajewo.

Ogłoszenie nr 82472 - 2017 z dnia 2017-05-12 r.
Grajewo: Budowa placów zabaw na terenie miasta Grajewo.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 54707-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka , 19200 Grajewo, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa placów zabaw na terenie miasta Grajewo.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację w trybie zaprojektuj – wybuduj zadania pn.: Budowa placów zabaw na terenie miasta Grajewo, w tym: a) CZĘŚĆ 1 - zadanie pn.: „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na os. Centrum” na działce nr 1061/11, zgodnie z zakresem opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym – zał. nr 7 do SIWZ, b) CZĘŚĆ 2 - zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Ks. Al. Pęzy” na działkach nr 650, 653, zgodnie z zakresem opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym – zał. nr 8 do SIWZ c) CZĘŚĆ 3 - zadanie pn.: „Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo” na działce nr 1644/26, zgodnie z zakresem opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym – zał. nr 9 do SIWZ d) CZĘŚĆ 4 - zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w Parku przy ul. Wojska Polskiego”, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017, na działce nr 1853/1, zgodnie z zakresem opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym – zał. nr 10 do SIWZ 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy dla poszczególnych części: a) wykonać koncepcję programowo-przestrzenną na wykonanie placu zabaw w oparciu o założenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego - 2 szt., b) uzgodnić z Zamawiającym ww. koncepcję (konieczność uzyskania aprobaty Zamawiającego), c) uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym rozwiązania projektowe, dobór materiałów, rozwiązań, kolorystyki, itp., d) wykonać dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym skutecznego zgłoszenia wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Grajewie na każdy z czterech placów zabaw, składającą się z: projekt budowlano-wykonawczy - po 4 egz. przedmiar robót budowlanych - po 2 egz. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - po 2 egz. e) wykonać roboty budowlane związane z realizacją placu zabaw, f) dostarczyć i dokonać montażu urządzeń (wyposażenia placów zabaw) zgodnie z dokumentacją projektową, g) wykonać dokumentację powykonawczą na każdy z czterech placów zabaw, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (kopię mapy zasadniczej), sporządzoną przez uprawnionego geodetę z potwierdzeniem przyjęcia inwentaryzacji do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, h) opracować regulamin korzystania z placu zabaw wraz z wykonaniem i zamontowaniem tablicy informacyjnej z regulaminem, i) dokonać minimum 1-krotnego w ciągu roku nieodpłatnego przeglądu serwisowego i konserwacji urządzeń w okresie gwarancji. 3. Zamierzenia budowlane musi spełniać wymagania odnośnych przepisów, w tym: a) Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.); b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422); c) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.); d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1129); e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389);
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45112723-9
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT221836.59
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert6
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
NOVUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, , ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 , Szczytno , kraj/woj. warmińsko-mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 286330.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 286330.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 422995.92
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2017-05-12

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2017-05-13

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2017-05-13