Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 81615 - 2017 z dnia 2017-05-11 - Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka).

Ogłoszenie nr 81615 - 2017 z dnia 2017-05-11 r.
Grajewo: Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka).
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 48598-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka , 19200 Grajewo, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa nawierzchni jezdni na os. Przekopka w Grajewie (część ul. Grzybowej i część ul. Przekopka).
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RI.7013.5.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie n/w elementów robót: 1) roboty drogowe w części ul. Grzybowej na odcinku od km 0+067 do km 0+208,79 polegające na: a) wykonaniu nawierzchni drogowej - ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, - warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm, - humusowanie z obsianiem skarp, b) wykonaniu chodników i zjazdów - ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm, - wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 6 cm, - wykonanie zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, c) wykonaniu przykanalików i wpustów z osadnikiem d) oznakowanie drogowe pionowe 2) roboty drogowe w części ul. Przekopka na odcinku od km 0+061 do km 0+172 polegające na: a) wykonaniu nawierzchni drogowej - ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm na ławie betonowej, - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, - warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm, b) wykonaniu zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, c) wykonaniu przykanalików i wpustów z osadnikiem, d) karczowanie pnia pozostałego po wcześniejszej wycince, wycięcie krzewów oraz przebudowa ogrodzenia z siatki stalowej
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT203554.60
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „UNIROL” Dorota Kulikowska, , ul. Robotnicza 6, 19-200, Grajewo, kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 269515.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 269515.14
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 286590.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2017-05-11

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2017-05-13

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2017-05-13