Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 80873 - 2017 z dnia 2017-05-10 - Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie.

Ogłoszenie nr 80873 - 2017 z dnia 2017-05-10 r.

Grajewo: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 50160-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka , 19200 Grajewo, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkól Miejskich nr 3 w Grajewie" na nieruchomościach nr 1591/2 i 1592/1 stanowiących własność Miasta Grajewo wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, przy następujących założeniach: 1) Sala gimnastyczna: a) Główne boisko o wymiarach: 20m x 40m (plus przestrzeń użytkowa) z podziałem w długości na 3 części z możliwością prowadzenia rozgrywek w piłkę siatkową, koszykówkę i badmintona, b) Nawierzchnia sportowa systemowa certyfikowana przeznaczona do sal sportowych o dobrej elastyczności, trwała, odporna na ścieranie, o odpowiedniej gładkości, poślizgu i estetycznym wyglądzie, c) Widownia na ok. 500 miejsc (trybuny rozkładane, balkon), d) Należy przewidzieć zamontowanie przy jednej ze ścian drabinek gimnastycznych oraz urządzeń do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, kurtyn przesuwnych, tablicy wyników wraz z urządzeniem kontrolnym, nagłośnienia (mikrofony i głośniki), e) Istniejący budynek szkolny winien być połączony z projektowaną halą sportową tzw. łącznikiem. f) Zagospodarowanie terenu wraz z miejscami parkingowymi (z możliwością wykorzystania pasa drogowego ul. Skośnej). 2) Dodatkowe obiekty i sale (na poziomie parteru i piętra: a) pomieszczenie siłowni, b) 2 pomieszczenia do zajęć sportowych, tanecznych itp. c) 6 zespołów szatniowych z węzłami sanitarnymi, d) pokój administracyjny, e) pokój sędziowski, f) toalety ogólnodostępne, g) magazyn sprzętu sportowego, h) pomieszczenia techniczno-gospodarcze, 3) Adaptacja istniejącej sali gimnastycznej na potrzeby zajęć korekcyjno-rehabilitacyjnych wraz z remontem zespołów szatniowych z węzłami sanitarnymi. 2. Zakres realizacji zadania obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowej w tym: a) lewostronnego wtórnika /podkładu geodezyjnego/ mapy zasadniczej w skali 1:500 terenu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia + wykaz właścicieli gruntów, b) dokumentacji geotechnicznej do celów projektowych– 3 egz. c) koncepcji architektoniczno-budowlanej – 2 egz. d) projektów budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji architektoniczno-budowlanej: projektu zagospodarowania działki – 5 egz. projektu architektoniczno-budowlanego hali sportowej w tym między innymi: projektu architektury, konstrukcji, wewnętrznych instalacji (sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej, c.w.u i c.o., wentylacyjnej mechanicznej, telekomunikacyjnej, sygnalizacji przeciwpożarowej, sygnalizacji antywłamaniowej, monitoring, nagłośnienie), charakterystyki energetycznej budynku i jego wpływu na środowisko zewnętrzne i ludzi oraz inne niezbędnego opracowania do kompletności opracowania projektowego – po 5 egz. zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej (woda, ks, kd, c.o., energia elektryczna, oświetlenie terenu) – po 5 egz., dróg i parkingów – 5 egz., e) projektów wykonawczych - stanowiących uzupełnienie i uszczegółowienie projektów budowlanych dla wszystkich branż w zakresie i stopniu umożliwiającym przygotowanie materiałów przetargowych i realizację robót budowlanych – po 5 egz. Projekty wykonawcze powinny zawierać między innymi: obliczenia statyczne związane ze szczegółowym wymiarowaniem elementów konstrukcyjnych, rysunki robocze elementów konstrukcji z układem zbrojenia itp., rysunki detali budowlanych, szczegółowe rysunki wykonania nietypowych konstrukcji, szczegółowe wytyczne zabezpieczeń elementów konstrukcji, projekty montażowe, wykazy i zestawienia materiałów, dokumentacja montażowa urządzeń i wyposażenia, określenie sposobu realizacji instalacji wewnętrznych i zewnętrznych łącznie z dokumentacją montażową urządzeń i wyposażenia, wykaz obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie konserwacji, eksploatacji instalacji i urządzeń i inne – po 5 egz. f) przedmiarów robót dla wszystkich branż – po 3 egz. g) kosztorysów inwestorskich dla każdej branży wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów – po 3 egz. h) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży – po 3egz., i) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji – 3egz., 2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT200502.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Biuro Projektowe „arch-dom” sp. j. Henryk Dołęgowski, Ryszard Suchora, , Plac Szkolny Dwór 28, 21-500 , Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 71340.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69495.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 172000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2017-05-10

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2017-05-10

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2017-05-10