Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500156000-N-2018 z dnia 2018-07-05 - Budowa nawierzchni parkingu i kanalizacji deszczowej na os. 1000-lecia w Grajewie

Ogłoszenie nr 500156000-N-2018 z dnia 05-07-2018 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: Budowa nawierzchni parkingu i kanalizacji deszczowej na os. 1000-lecia w Grajewie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557587-N2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa nawierzchni parkingu i kanalizacji deszczowej na os. 1000-lecia w Grajewie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.7013.10.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Realizacja inwestycji polega między innymi na wykonaniu n/w elementów robót:1) Roboty drogowe : a)parking i plac manewrowy z szarej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm zagęszczonego mechanicznie gr. 20 cm, linie wydzielające miejsca postojowe i wjazdy z czerwonej kostki brukowej,b)chodnik z szarej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego 10 cm, c) oznakowanie poziome i pionowe,2) kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 250 mm , SN8, oraz studni Ø 1200mm wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Kanalizacja deszczowa włączona do istniejącej studni kanalizacji deszczowej. 3) kablowa linia oświetleniowa na ocynkowanych słupach stalowych z wysięgnikami jedno i dwuramiennymi, oprawy typu LED o mocy 56W.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45223300-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 161181.87
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowe SAM-POL s.c.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ełcka 18
Kod pocztowy: 19-200
Miejscowość: Grajewo
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 198645.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 198645.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 206475.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2018-07-05

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2018-07-05

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2018-07-05