Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500052271-N-2017 z dnia 02-11-2017 - Burmistrz Miasta Grajewo: Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej w Grajewie

Ogłoszenie nr 500052271-N-2017 z dnia 02-11-2017 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej w Grajewie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 595069-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej w Grajewie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.7013.18.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Realizacja inwestycji polega między innymi na wykonaniu n/w elementów robót:1) Roboty drogowe :a) nawierzchnia jezdni na odcinku 0+000 do 0+214,2 z szarej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej gr. 4cm i podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 20 cm,b) wjazdów na posesje z czerwonej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego 15 cm, c) chodnik z szarej kostki brukowej gr. 8 cm na na podsypce cem-piakowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego 10 cm, d) robotach rozbiórkowych (ogrodzeń) związanych z poszerzeniem pasa drogowego.2) kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 300 mm oraz studni Ø 1000mm wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi 3) przebudowa napowietrznej linii nN wraz przyłączami, 4) przebudowa sieci telekomunikacyjnej, 5) przebudowa sieci światłowodowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 344397.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNIROL Dorota Kulikowska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Robotnicza 6
Kod pocztowy: 19-200
Miejscowość: Grajewo
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 461317.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 461317.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 461317.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 93357.00
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2017-11-02

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2017-11-02

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2017-11-02