Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500050792-N-2017 z dnia 30-10-2017 r. - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu położonego w rejonie ulic: Kilińskiego. Ks.J.Popiełuszki, J.Piłsudskiego i Placu Niepodległości w Grajewie”.

Ogłoszenie nr 500050792-N-2017 z dnia 30-10-2017 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu położonego w rejonie ulic: Kilińskiego. Ks.J.Popiełuszki, J.Piłsudskiego i Placu Niepodległości w Grajewie”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 596976-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500046192-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.grajewo.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://bip.um.grajewo.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu położonego w rejonie ulic: Kilińskiego. Ks.J.Popiełuszki, J.Piłsudskiego i Placu Niepodległości w Grajewie”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.7013.16.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu położonego w rejonie ulic: Kilińskiego. Ks.J.Popiełuszki, J.Piłsudskiego i Placu Niepodległości w Grajewie” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z założeniami Uchwały Nr XIII/105/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grajewa w rejonie ulic: Kilińskiego, Ks.J.Popiełuszki, Józefa Piłsudskiego i Placu Niepodległości, w następującym zakresie i przy niżej wymienionych założeniach: a) Zagospodarowanie terenu oznaczonego symbolem 5 KP-PZ, w tym między innymi: - budowa parkingu na samochody osobowe, - budowa 2 stacji na ładowanie pojazdów elektrycznych, - urządzenie skweru zieleni , w tym. „żywe” ekrany akustyczne od terenu PKP, fontanna, miejsca relaksu, mała architektura, - budowa oświetlenia terenu oraz instalacji monitoringu, b) Przebudowa terenu oznaczonego symbolem 04 KD-D (ul. Kilińskiego) polegająca między innymi na przebudowie nawierzchni jezdni i chodników oraz linii oświetleniowej, c) Przebudowa terenu oznaczonego symbolem 06 KD-D (ul. Traugutta) ) polegająca między innymi na: - przebudowie nawierzchni jezdni i chodników , - przebudowie linii oświetleniowej, - budowie brakującej infrastruktury technicznej (sieć centralnego ogrzewania), d) Zagospodarowanie terenu oznaczonego symbolami 9 K-PM i 07 KD-D (Plac Niepodległości), w tym między innymi: - nowe zagospodarowanie Placu Niepodległości, - przebudowie nawierzchni jezdni i chodników, - przebudowie linii oświetleniowej, - urządzenie skweru zieleni, w tym fontanna, miejsca relaksu, mała architektura, - zmiana lokalizacji istniejącego pomnika, - budowa oświetlenia terenu oraz instalacji monitoringu, e) Zagospodarowanie terenu oznaczonego symbolami 08 KD-D i KD-KX, w tym między innymi: - budowa brakującej infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, linia oświetleniowa, sieć centralnego ogrzewania), - budowa nawierzchni jezdni i chodników, - rozbiórka kolidującej istniejącej zabudowy, - mała architektura, Poza podstawowymi elementami tzw. małej architektury należy przewidzieć między innymi, stojaki rowerowe, samoobsługowy punkt naprawy rowerów, strefę wi-fi (ławki z funkcją wi-fi, możliwością ładowania telefonów komórkowych itp.) , strefę dla matek z dziećmi/seniorów. 2. Zakres realizacji zadania obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowej w tym: a) lewostronnego wtórnika /podkładu geodezyjnego/ mapy zasadniczej w skali 1:500 terenu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia + wykaz właścicieli gruntów, b) dokumentacji geotechnicznej do celów projektowych– 3 egz. c) koncepcji architektoniczno-budowlanej – 3 egz. d) projektów budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji architektoniczno-budowlanej: projektu zagospodarowania terenu objętego opracowaniem – 5 egz. projektu architektoniczno-budowlanego terenu objętego opracowaniem w tym między innymi: projektu rozbiórki kolidującej istniejącej zabudowy – 5 egz. projektu zewnętrznych sieci infrastruktury technicznej (woda, ks, kd, c.o., energia elektryczna, oświetlenie terenu, monitoring) – po 5 egz., projektu nawierzchni dróg, chodników i parkingów – 5 egz., projektu likwidacji ewentualnych kolizji uzbrojenia – 5 egz., e) projektów wykonawczych - stanowiących uzupełnienie i uszczegółowienie projektów budowlanych dla wszystkich branż w zakresie i stopniu umożliwiającym przygotowanie materiałów przetargowych i realizację robót budowlanych – po 5 egz. f) przedmiarów robót dla wszystkich branż – po 3 egz. g) kosztorysów inwestorskich dla każdej branży wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów – po 3 egz. h) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży – po 3egz., i) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji – 3egz., 2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych przepisami prawa warunków technicznych i uzgodnień na potrzeby opracowywanej dokumentacji projektowej, w tym przede wszystkim: a) w zakresie branży drogowej oraz kanalizacji deszczowej uzgodnienie Zarządcy Dróg tj. Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Grajewo, b) w zakresie branży sanitarnej uzgodnienie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie, c) w zakresie branży ciepłowniczej uzgodnienie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grajewie, d) w zakresie branży elektrycznej uzgodnienie PGE Rejon Energetyczny w Łomży, e) uzgodnienie z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, f) i innych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Koszt wszystkich uzgodnień ujęty jest w wynagrodzeniu określonym w § 5 wzoru umowy. 3.Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy realizowana jest w ramach Projektu pt. „Rewitalizacja centrum Grajewa” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa. 4. Wszystkie powyższe opracowania (z wyjątkiem podkładu geodezyjnego) należy dostarczyć w wersji elektronicznej na płycie CD wg następujących zasad: kompletny opis techniczny i dokumentację projektową w formacie .doc i .pdf; przedmiar robót w formacie .xls i .pdf; kosztorys inwestorski w formacie .kst lub .ath; dopuszczalne są załączniki graficzne w formacie .jpg lub .tif; należy dołączyć spis wszystkich plików z krótkim opisem ich zawartości w pliku o nazwie „spis.pdf”. 5. Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z : ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1332 z późn. zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1129); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554) z późn. zmianami. 6. Dokumentacja projektowa powinna: być wykonana w stanie kompletnym z punktem widzenia celu jakiemu ma służyć, posiadać wymagane uzgodnienia i opinie oraz dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, określać technologie, materiały, maszyny i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji, tak określać przedmiot zamówienia aby nie był on opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać go za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne” wraz z wykazaniem warunków równoważności. Opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. 7. Projektant zobowiązany jest do systematycznego konsultowania z Zamawiającym przyjmowanych rozwiązań projektowych, szczególnie w kwestiach rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i materiałowych, w szczególności do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji architektoniczno-budowlanej przedmiotu zamówienia. Z uwagi na modelowy charakter projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” Projektant jest zobowiązany do uczestniczenia w konsultacjach społecznych skierowanych do mieszkańców i użytkowników terenu położonego w rejonie ulic: Kilińskiego, Popiełuszki, Piłsudskiego i Placu Niepodległości. Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnego/elektronicznego zgłaszania opinii i wniosków oraz co najmniej 1 otwartego spotkania z mieszkańcami.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Publiczny przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu położonego w rejonie ulic: Kilińskiego. Ks. J. Popiełuszki, J. Piłsudskiego i Placu Niepodległości w Grajewie” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”, na podstawie art. 93, ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty tj. 174 464,76 zł brutto przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 123 000,00 zł.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2017-10-30

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2017-10-30

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2017-10-30