Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500050454-N-2017 z dnia 27-10-2017 r. - Opracowanie ekspertyz technicznych stanu technicznego budynków komunalnych na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych ich doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa”.

Ogłoszenie nr 500050454-N-2017 z dnia 27-10-2017 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: Opracowanie ekspertyz technicznych stanu technicznego budynków komunalnych na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych ich doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 596847-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.grajewo.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://bip.um.grajewo.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie ekspertyz technicznych stanu technicznego budynków komunalnych na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych ich doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.7013.16.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyz technicznych stanu technicznego budynków komunalnych na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych ich doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”, w tym: 1) Część I – kompleks budynków: budynek mieszkalno-użytkowy przy ul. Piłsudskiego 3 budynek mieszkalno-użytkowy przy ul. Piłsudskiego 5 budynek mieszkalno-użytkowy przy ul. Piłsudskiego 7-9 budynek mieszkalno-użytkowy przy PI. Niepodległości 17 2) Część II – budynek mieszkalny przy przy ul. Ełckiej 5 3) Część III – budynek mieszkalny przy ul. Kilińskiego 5 4) Część IV – budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 13 5) Część V – budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 19 6) Część VI – budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 21 7) Część VII – budynek mieszkalny przy ul. Traugutta 6A 8) Część VIII – budynek mieszkalny przy ul. Traugutta 10 9) Część IX – budynek mieszkalny przy ul. Łaziennej 9 2. Zakres realizacji zadania obejmuje: a) sporządzenie inwentaryzacji architektonicznej na potrzeby opracowania ekspertyz, b) sporządzenie inwentaryzacji istniejących uszkodzeń budynku na podstawie oględzin budynku, w szczególności jego przegród zewnętrznych, elementów konstrukcyjnych, elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, c) określenie przyczyn powstania uszkodzeń budynków, d) sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku tj. wyczerpujący opis stanu technicznego budynku na dzień opracowania ekspertyzy oparty na inwentaryzacji wielobranżowej w formie graficznej z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych. Określenie rodzaju i stopnia zużycia technicznego elementów obiektu, ewentualnego stopnia korozji biologicznej i mechanicznej, opracowanie wniosków końcowych i zaleceń co do sposobu wykonania napraw, wymiany, usunięcia, poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku, wraz z podaniem szacunkowego kosztu wykonania robót budowlanych. Określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, 3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: a) inwentaryzacja architektoniczna stanu technicznego w formie graficznej, b) opis techniczny budynku wraz z opisem instalacji wewnętrznych wymagających niezbędnych interwencji, c) rzuty poszczególnych kondygnacji z oznaczeniem i opisem miejsc szczególnie istotnych, d) przynajmniej jeden rysunek przekroju pionowego, e) rysunki elewacji budynku z oznaczeniem miejsc wymagających niezbędnych interwencji Ekspertyza techniczna budynku powinna zawierać następujące elementy: a) przedmiot i zakres opracowania, b) opis badanego budynku, kubatura, powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa opis posadowienia budynku, rozwiązania konstrukcyjne, rok budowy, opis architektoniczny, c) analiza dokumentacji budynku, d) szkice lub rysunki badanych elementów, dokumentacja fotograficzna, e) opis badanych elementów, rozwiązań, przeprowadzonych badań, f) wyniki badań, niezbędne obliczenia, rysunki, g) analiza i ocena przyczyn powstałych uszkodzeń, h) zalecenia dotyczące sposobu wykonywania napraw, pozostawienia, wymiany, usunięcia, przebudowy poszczególnych elementów budynku lub przebudowy całego budynku (np. konieczne zabezpieczenia, naprawy, wzmocnienia, osuszania, itp.), i) określenie oceny możliwości technicznych doposażenia przedmiotowych budynków w brakującą infrastrukturę techniczną, j) wnioski końcowe. Ekspertyza powinna być wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego spełniającego wymogi określone w art. 8b i 8c ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). Opracowana ekspertyza ma w sposób jednoznaczny określać zakres niezbędnych rozwiązań oraz ich wpływ na dalszą eksploatację budynku. Autor ekspertyzy zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie, które na przestrzeni czasu nie spowolni jedynie procesu degradacji elementów budowlanych budynku lecz zlikwiduje je w całości. Określenie zasadności wykonania prac rozbiórkowych, remontowych lub przebudowy, powinno uwzględniać w szczególności okres oddziaływania przewidywanych rozwiązań, na czas i koszt eksploatacji budynku w stanie zapewniającym odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia. Ekspertyza techniczna budynku powinna być sporządzona i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz. Wersja elektroniczna dokumentacji powinna zostać sporządzona w formacie PDF oraz edytowalnym .dwg. Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać na nośnikach danych umożliwiających jej odczytanie oraz udostępnianie. 4. Opis budynków objętych przedmiotem zamówienia. 1) Część I – kompleks budynków: Budynek przy ul. Piłsudskiego 3 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 941. Budynek mieszkalno-użytkowy dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 1479,30 m3 Powierzchnia zabudowy: 186,60 m2 Powierzchnia użytkowa: - części mieszkalnej – 292,88 m2 - części użytkowej – 82,62 m2 Budynek przy ul. Piłsudskiego 5 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 942. Budynek mieszkalno-użytkowy dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 2652,30 m3 Powierzchnia zabudowy: 162,12 m2 Powierzchnia użytkowa: - części mieszkalnej – 266,49 m2 - części użytkowej – 161,30 m2 Budynek przy ul. Piłsudskiego 7-9 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 942. Budynek mieszkalno-użytkowy dwukondygnacyjny, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 2372,00 m3 Powierzchnia zabudowy: 256,25 m2 Powierzchnia użytkowa: - części mieszkalnej – 339,70 m2 - części użytkowej – 88,44 m2 Budynek przy PI. Niepodległości 17 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 940. Budynek mieszkalno-użytkowy dwukondygnacyjny, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 1251,40 m3 Powierzchnia zabudowy: 140,40 m2 Powierzchnia użytkowa: - części mieszkalnej – 80,31 m2 - części użytkowej – 120,00 m2 2) Część II – budynek mieszkalny przy przy ul. Ełckiej 5 Budynek przy ul. Ełckiej 5 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 1045. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 1 672,00 m3 Powierzchnia zabudowy: 209,00 m2 Powierzchnia użytkowa: 414,22 m2 3) Część III – budynek mieszkalny przy ul. Kilińskiego 5 Budynek przy ul. Kilińskiego 5 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 920. Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, wykonany w konstrukcji murowanej, stropodach pokryty papą termozgrzewalną. Kubatura budynku: 807,90 m3 Powierzchnia zabudowy: 110,42 m2 Powierzchnia użytkowa: 204,90 m2 4) Część IV – budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 13 Budynek przy ul. Kopernika 13 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 1372. Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 2 057,10 m3 Powierzchnia zabudowy: 206,40 m2 Powierzchnia użytkowa: 299,34 m2 5) Część V – budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 19 Budynek przy ul. Kopernika 19 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 1377. Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 2 445,90 m3 Powierzchnia zabudowy: 210,00 m2 Powierzchnia użytkowa: 396,04 m2 6) Część VI – budynek mieszkalny przy ul. Kopernika 21 Budynek przy ul. Kopernika 21 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 1377. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 1 786,90 m3 Powierzchnia zabudowy: 248,00 m2 Powierzchnia użytkowa: 375,26 m2 7) Część VII – budynek mieszkalny przy ul. Traugutta 6A Budynek przy ul. Traugutta 6A zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 963/2. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachą trapezową. Kubatura budynku: 1 319,20 m3 Powierzchnia zabudowy: 152,36 m2 Powierzchnia użytkowa: 198,70 m2 8) Część VIII – budynek mieszkalny przy ul. Traugutta 10 Budynek przy ul. Traugutta 10 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 959. Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, wykonany w konstrukcji murowanej, stropodach pokryty papą termozgrzewalną. Kubatura budynku: 807,90 m3 Powierzchnia zabudowy: 110,42 m2 Powierzchnia użytkowa: 204,90 m2 9) Część IX – budynek mieszkalny przy ul. Łaziennej 9 Budynek przy ul. Łaziennej 9 zlokalizowany jest w centrum miasta Grajewo na działce o numerze ewidencyjnym 1341/1, 2904/1. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w konstrukcji murowanej, pokryty blachodachówką. Kubatura budynku: 1 599,00 m3 Powierzchnia zabudowy: 290,68 m2 Powierzchnia użytkowa: 289,06 m2 5. Ekspertyzy techniczne będące przedmiotem niniejszej umowy realizowane są w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Opracowanie ekspertyz technicznych stanu technicznego kompleksu budynków komunalnych na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych ich doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W związku z tym, iż w przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważniono postępowanie przetargowego.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Ełckiej 5 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W związku z tym, iż w przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważniono postępowanie przetargowego.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Kilińskiego 5 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W związku z tym, iż w przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważniono postępowanie przetargowego.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Kopernika 13 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W związku z tym, iż w przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważniono postępowanie przetargowego.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Kopernika 19 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W związku z tym, iż w przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważniono postępowanie przetargowego.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Kopernika 21 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W związku z tym, iż w przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważniono postępowanie przetargowego.

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Traugutta 6A na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W związku z tym, iż w przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważniono postępowanie przetargowego.

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy Traugutta 10 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W związku z tym, iż w przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważniono postępowanie przetargowego.

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego przy przy ul. Łaziennej 9 na obszarach rewitalizowanych oraz ocena możliwości technicznych jego doposażenia w brakującą infrastrukturę w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja centrum Grajewa”.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W związku z tym, iż w przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważniono postępowanie przetargowego.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2017-10-27

Wprowadzający: Grzegorz Poniatowski

Modyfikujący: Grzegorz Poniatowski

Data modyfikacji: 2017-10-27

Opublikował: Grzegorz Poniatowski

Data publikacji: 2017-10-27