Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 113022 - 2017 z dnia 2017-07-28 r. pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Grajewo”.

Ogłoszenie nr 113022 - 2017 z dnia 2017-07-28 r.
Grajewo: „Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Grajewo”.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 535384-N-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Grajewo, krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, państwo Polska, woj. podlaskie, tel. 86 273 0 800, faks 86 273 0 803, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Grajewo”.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RI.7013.13.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Grajewo” w tym: a) CZĘŚĆ 1 - zadanie pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11 Listopada – sieć wodociągowa”, b) CZĘŚĆ 2 – zadanie pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej – sieć wodociągowa”. Realizacja inwestycji polega na wykonaniu poszczególnych części zamówienia, obejmujących swym zakresem: a) CZĘŚĆ 1 – zadanie pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11 Listopada – sieć wodociągowa” budowę sieci wodociągowej z rur PE 100 PN10 SDR 17 RC Ø 160 mm budowę przyłączy od sieci głównej do granicy pasa drogowego z rur PE 100 PN10 SDR 17 RC Ø 40 mm, montaż hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych Ø 80 mm, montaż uzbrojenia sieci wodociągowej (zasuw, kształtek, itp.). Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opracowane przez firmę Projektowanie, Nadzorowanie i Budowa Dróg - Jarosław Grabiński, ul. Witosa 4A/191, 16-400 Suwałki. b) CZĘŚĆ 2 – zadanie pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej – sieć wodociągowa” budowę sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 Ø 110 mm budowę przyłączy od sieci głównej do granicy pasa drogowego z rur PE 100 SDR 11 Ø 40/3,7 montaż hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych Ø 80 mm, montaż uzbrojenia sieci wodociągowej (zasuw, kształtek, itp.) Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opracowane przez firmę "PPI PROJEKT” – Bogusław Lipiński, Plac Rzędziana 17, 19-222 Wąsosz.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT248961.56
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
INSTALATORSTWO SANITARNE i OGRZEWANIA ORAZ INSTALATORSTWO GAZOWE Krzysztof Korzeniec,  ,  ul. Młodości 63A ,  42-200,  Częstochowa,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 258300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 258300.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 399146.01
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-07-28

Wprowadzający: Bartosz Pietrzak

Modyfikujący: Bartosz Pietrzak

Data modyfikacji: 2017-07-28

Opublikował: Bartosz Pietrzak

Data publikacji: 2017-07-28