OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi.Burmistrz Miasta Grajewo: odłów bezpańskich psów z terenu miasta Grajewo, umieszczenie i utrzymywanie ich w schronisku w latach 2019-2020

Ogłoszenie nr 500174084-N-2019 z dnia 02-01-2019 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: odłów bezpańskich psów z terenu miasta Grajewo, umieszczenie i utrzymywanie ich w schronisku w latach 2019-2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 649964-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): bip.um.grajewo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
odłów bezpańskich psów z terenu miasta Grajewo, umieszczenie i utrzymywanie ich w schronisku w latach 2019-2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GK.271.02.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Odłów bezpańskich psów z terenu miasta Grajewo , umieszczenie i utrzymywanie ich w schronisku przeprowadzany będzie na polecenie Zamawiającego. Szczegółowy termin odłowu uzgadniany będzie telefonicznie z 2 dniowym wyprzedzeniem. W wypadkach szczególnych (pogryzienie, podejrzenie o wściekliznę, zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta) odłów będzie przeprowadzany w trybie natychmiastowym; 2. Wyłapywanie bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów oraz ich transport w sposób humanitarny do schroniska, w czasie 48 godzin od zgłoszenia zawiadomienia, środkami transportu przystosowanymi do tego celu; 3. Dokonanie odłowu psa, który pogryzł człowieka i dostarczenie go do lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji w czasie 12 godzin od zgłoszenia zawiadomienia; 4. Zapewnienie wyłapanym i przetrzymywanym w schronisku psom kompleksowej opieki weterynaryjnej; 5. Zapewnienie przebywającym w schronisku psom właściwej opieki, karmienia oraz właściwego traktowania; 6. Prowadzenie ewidencji elektronicznej przyjmowanych i wydawanych psów wraz z numerami wszczepionych elektronicznych identyfikatorów tzw. czipów (szczenięta czipowane będą po ukończeniu 3-go miesiąca życia); 7. Wykonywanie szczepień psów zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi; 8. Przeprowadzenie sterylizacji lub kastracji wszystkich zwierząt przebywających w schronisku (po upływie 14 dni karencji); w przypadku szczeniąt kastracja może być przeprowadzona po osiągnięciu 3-go miesiąca życia, sterylizacja natomiast po osiągnięciu 6-go miesiąca życia; 9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia strony internetowej, na której systematycznie będzie umieszczać zdjęcia psów przebywających w schronisku; 10. Wykonawca w godzinach funkcjonowania schroniska, określonych w regulaminie schroniska, umożliwi osobom fizycznym adopcje przetrzymywanych tam psów; 11. Wykonawca wraz ze szkołami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną i opieką nad zwierzętami oraz wolontariuszami będzie: - promować prawidłowe postawy i zachowania człowieka w stosunku do zwierząt poprzez prowadzenie prelekcji w szkołach, akcji plakatowych oraz umożliwi wycieczkom szkolnym zwiedzanie schroniska; - promować w lokalnych mediach tematykę z zakresu opieki i ochrony zwierząt oraz prowadzić poszukiwania dla nich nowych właścicieli; 12. Wykonawca prowadzić będzie intensywne działania adopcyjne mające na celu przekazanie psów nowym właścicielom ( opiekunom); 13. Do adopcji mogą być wydawane zwierzęta zaczipowane, wysterylizowane/wykastrowane, na podstawie wypełnionych dokumentów określonych w regulaminie schroniska oraz zaszczepione z aktualną książeczką zdrowia; 14. Przekazanie do adopcji szczeniąt do 3-go miesiąca życia bez czipowania i zabiegów kastracji/sterylizacji może odbywać się tylko po wcześniejszej pozytywnej opinii lekarza weterynarii; 15. Wykonawca nie będzie pobierał od nowych opiekunów opłat za przyjęcie psa do adopcji; 16. Wyłapywanie bezdomnych psów następować będzie w terminie określonym w punkcie 1 i 3, po telefonicznym zgłoszeniu przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Grajewo – Wydziału Gospodarki Komunalnej, który wskaże Wykonawcy lokalizację bezdomnego psa; 17. Wykonanie odłowienia bezpańskiego psa winno być potwierdzone przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Grajewo; 18. Zapewnienie całodobowego kontaktu ze schroniskiem pod podany numer telefonu ........................ 19. Przekładanie wraz z Fakturą VAT następujących zestawień: a) ilości psów odłowionych oraz przywiezionych do schroniska wraz z podaniem dat i miejsc odłowu oraz rasy odłowionego psa, b) ilości psów z terenu miasta Grajewo przebywających w schronisku, c) ilości psów oddanych do adopcji, d) ilości psów poddanych eutanazji i jej przyczyny, e) numerów elektronicznych identyfikatorów „czipów” wszczepionych odłowionym i przyjętym do schroniska bezdomnym psom z terenu m. Grajewo, f) wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji; 20. Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Burmistrza Miasta Grajewo z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, jeżeli takiego zezwolenia nie posiada; 21. W przypadku konieczności przetransportowania około 99 szt. psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krzeczkowie gm. Mońki do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę, Wykonawca zapewnia transport i opiekę nad przyjętymi psami w ramach kosztów wykonania umowy. Przedmiot zamówienia realizuje zapisy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt tj.: - zwiększenie liczby adopcji bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu m. Grajewo. - zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację psów wyłapanych z terenu m. Grajewo umieszczonych w schronisku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 98000000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 291122
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mateusz Oblacewicz GREEN House
Email wykonawcy: green_house@tlen.pl
Adres pocztowy: Krzeczkowo 63
Kod pocztowy: 19-100
Miejscowość: Mońki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 358080.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 358080.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 358080.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 291122.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mateusz Oblacewicz GREEN House
Email wykonawcy: green_house@tlen.pl
Adres pocztowy: Krzeczkowo 63
Kod pocztowy: 19-100
Miejscowość: Mońki
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 358080.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 358080.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 358080.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-01-02

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2019-01-02

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2019-01-02