OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Odbieranie odpadów komunalnych w mieście Grajewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie nr 500178926-N-2018 z dnia 30-07-2018 r.
Burmistrz Miasta Grajewo: Odbieranie odpadów komunalnych w mieście Grajewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 559960-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta Grajewo, Krajowy numer identyfikacyjny 52330100000, ul. ul. Strażacka  , 19200   Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 0 800, e-mail sekretariat@um.grajewo.pl, faks 86 273 0 803.
Adres strony internetowej (url): http://www.grajewo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbieranie odpadów komunalnych w mieście Grajewo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GK.271.01.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonywanie zamówienia obejmującego odbieranie na terenie miasta Grajewo odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. 2. Przedmiotem zamówienia jest: 1) odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych następujących strumieni odpadów komunalnych: a) odpady zmieszane (kod 20 03 01), b) selektywnie zbierane odpady opakowaniowe (kody: 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40), w tym: • tworzywa sztuczne typu PET, • tworzywa typu plastik przemysłowo - gospodarczy, • metale, • papier i makulatura, • opakowania wielomateriałowe, • szkło kolorowe i bezbarwne, c) bioodpady wraz z odpadami zielonymi (kod 20 02 01); d) popiół (kod 20 01 99); 2) dostarczanie odebranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 1, do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, położonej w odległości ok. 3,5 km w kierunku południowym od miasta Grajewo - Zamawiający podpisze z właścicielem RIPOK (BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie) porozumienie na zagospodarowanie odpadów komunalnych i poniesie koszty ich zagospodarowania. Wykonawca będzie zobowiązany podpisać umowę z BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie na nieodpłatne przekazywanie odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Grajewo - przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zamówienia wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu umowę z BIOM Sp. z o.o.; 3) dostarczenie 310 szt. pojemników o poj. 1100 l i 52 szt. o poj. 240 l do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ich rozmieszczenie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej - pojemniki winny być oznaczone kolorami i napisami oraz wyposażone w otwory wrzutowe odpowiednio do gromadzenia: • tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo - gospodarczy a także opakowań wielomateriałowych i metali - koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - 80 szt. o poj. 1100 l., 13 szt. o poj. 240 l., • szkła kolorowego i bezbarwnego - koloru zielonego z napisem „Szkło” - 70 szt. o poj. 1100 l., 13 szt. o poj. 240 l., • papieru i makulatury - koloru niebieskiego z napisem „Papier” - 89 szt. o poj. 1100 l., 13 szt. o poj. 240 l., • odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - koloru brązowego z napisem „Bio” - 71 szt. o poj.1100 l, 13 szt. o poj. 240 l. Pojemniki będą własnością Wykonawcy i po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zabrać je z terenu miasta. 4) dostarczenie worków w ilości 105.000 szt. do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ich wydawanie właścicielom nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej - worki o poj. 120 l, z folii polietylenowej LDPE w kolorach, oznaczone nadrukami, odpowiednio do gromadzenia: • tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo- gospodarczy a także opakowań wielomateriałowych i metali - koloru żółtego - 30.000 szt., • szkła kolorowego i bezbarwnego - koloru zielonego - 20.000 szt., • papieru i makulatury - koloru niebieskiego - 15.000 szt., •bioodpadów - koloru brązowego - 10.000 szt, • popiołu - koloru czarnego lub białego - 30.000 szt. Przedmiotem zamówienia nie jest: 1) odbieranie selektywnie zbieranych następujących rodzajów odpadów komunalnych: a) przeterminowanych leków i chemikaliów, b) zużytych baterii i akumulatorów, c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, f) zużytych opon; 2) wyposażanie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane - Wykonawca zobowiązany jest jednakże do wydzierżawienia pojemników właścicielom nieruchomości za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli nieruchomości;
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2

Dodatkowe kody CPV: 90512000-9, 90513100-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 818779.99
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Targowa 19
Kod pocztowy: 19-200
Miejscowość: Grajewo
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 884282.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 884282.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 930000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto Grajewo

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Inwestycji

Data wytworzenia: 2018-07-30

Wprowadzający: Patryk Pogorzelski

Modyfikujący: Patryk Pogorzelski

Data modyfikacji: 2018-08-01

Opublikował: Patryk Pogorzelski

Data publikacji: 2018-08-01